کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

8 / 10
از 16 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | ﺳﻪشنبه 12 مهر 1401 در ساعت 18 : 9 دقیقه | نظرات کاربران ( 96 )

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه

کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش

سطح مقاله: مبتدی

در طراحی پی سازه ها دو عامل اهمیت بسیاری دارند:

1. نشست و تغییرشکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود.

2. خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود.

دو عامل فوق با وجود تشابه، دارای ماهیت های مجزا می باشد. در مکانیک خاک کلاسیک در ارزیابی مورد اول رفتار خاک به صورت الاستیک کامل در نظر گرفته می شود و لذا در طول بارگذاری متناسب با مدول الاستیسیته، تغییرشکل اتفاق می افتد. در خصوص مورد دوم، رفتار خاک بصورت پلاستیک کامل در نظر گرفته می شود و با توجه به پارامترهای مقاومتی خاک، میزان باربری خاک قبل از گسیختگی به عنوان ظرفیت باربری خاک معرفی می گردد. مورد اول تابع پارامترهای کشسان خاک بوده و مورد دوم تابع پارامترهای مقاومتی خاک می باشد. در ارزیابی پی سازه ها هر دو عامل بصورت همزمان سنجیده می شود. به عبارت دیگر بایستی نشست خاک (تغییرشکل خاک) از حد مشخصی بیشتر نشود و از طرف دیگر خاک دچار گسیختگی نشود. هر کدام از موارد فوق به تنهایی تضمین کننده سلامت پی نمی باشند. به عنوان مثال پی منفرد سازه ای با نشست 6 سانتیمتر هر چند که خاک دچار گسیختگی نشود، قابل قبول نیست. از طرف دیگر چنانچه خاک با نشست 1 سانتیمتر دچار گسیختگی شود، باز هم قابل قبول نمی باشد.

برای ارزیابی مورد اول که به اختصار عامل نشست عنوان می گردد، پارامترهای کشسانی ارزیابی می شود. متداول ترین عامل جهت تعیین کشسانی پارامتر مدول الاستیسیته می باشد که عموماً در دو حالت مدول الاستیسیته بارگذاری و مدول الاستیسیته باربرداری/ بارگذاری مجدد در محاسبات مربوطه لحاظ می گردد. در منابع مختلف علاوه بر پارامتر مدول الاستیسیته بویژه در شرایط تحکیمی، پارامترهای لاندا و کاپا نیز معرفی می گردد. لاندا مشابه مدول الاستیسیته بارگذاری و کاپا مشابه مدول الاستیسیته در حالت باربرداری/ بارگذاری مجدد می باشد. برای ارزیابی نشست خاک، علاوه بر پارامترهای پایه ای ذکر شده، عموماً بر اساس تئوری تیر بر بستر کشسان به ارزیابی پارامترهای نشست پذیری خاک پرداخته می شود. بر اساس این تئوری که مبنای محاسبات حاضر قرار می گیرد، خاک بصورت یک سری فنر با سختی KS در نظر گرفته شده و سازه روی این فنرها قرار می گیرد. در این تئوری که با فرضیات ساده شده ای از جمله حذف اندرکنش خاک و سازه همراه می باشد، هر چه سختی خاک بیشتر باشد، سختی فنر (KS) بیشتر شده و لذا تغییرشکل خاک کمتر می شود. دقیق ترین روش برای تعیین Kانجام آزمایش بارگذاری صفحه می باشد. هر چند طبق روابطی می توان KS را 1/2 برابر ظرفیت باربری نیز در نظر گرفت و یا با توجه به نوع خاک و جداول تجربی موجود به ارزیابی مقادیر KS با توجه به نوع خاک پرداخت. به هر طریق با تعیین پارامتر KS می توان به ارزیابی پارامترهای تغییرشکل خاک پرداخت.

در مورد دوم که با عنوان عامل ظرفیت باربری معرفی می گردد، خواص مقاومتی خاک همچون چسبندگی و زاویه اصطکاک تعیین کننده است. هر چه پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر باشد، ظرفیت باربری آن بیشتر می شود. محاسبه ظرفیت باربری بر اساس روابطی همچون روابط ترزاقی و میرهوف امکان پذیر است. لازم به ذکر است که به منظور تعیین پارامترهای مقاومتی خاک می توان از انجام آزمایشات برش مستقیم و یا سه محوری کمک گرفت.

در استان البرز و شهر کرج، بجز محدوده مهرشر، کیانمهر و نواحی مجاور آن که خاک دارای بافت نامناسب بوده و سطح آب زیر زمینی بالا می باشد، در باقی مناطق وضعیت خاک از نظر پارامترهای مقاومتی و کشسانی مطلوب است. در نواحی گوهردشت، عظیمیه و نواحی شمالی کرج، بستر عموماً درشت دانه و سنگی بوده و در نواحی میانی کرج، خاک درشت دانه با بافتی متراکم غالب است. در محدوده شرقی و غربی استان البرز (کمالشهر، هشتگرد، نظرآباد)، خاک دارای بافت و تراکم مناسب می باشد. عمدتاً نشست های ایجاد شده در محدوده استان البرز بواسطه مشکلات موضعی در محل پروژه از قبیل، وجود خاک های دستی، انباشت نخاله ها، وجود قنات، چاه، آب شستگی و ... بوده است.

توضیحات تکمیلی در خصوص نوع و تیپ خاک در بخش های مختلف کرج در مقاله ای تحت عنوان "نوع و تیپ خاک کرج" در همین سایت ارائه شده است.

مرجع:

1. باولز، ترجمه اردشیر اطیابی، "تحلیل و طراحی پی"، انتشارات جویبار، 1379

2. نتایج گزارشات ژئوتکنیک، آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز

 

ثبت نظر
فاطمه آقابابایی ... : برداشتی از مقاله ی کلیات نشست و ظرفیت با ...
16 1
در طراحی پی دو عامل اهمیت زیادی دارد:1.نشست خاک بیش از حد مجاز نشود2.خاک دچار گسیختگی نشود .مورد اول تابع پارامتر های کشسانی خاک است و مورد دوم تابع پارامتر های مقاومتی خاک .در ارزیابی پی سازه ها هر دو مورد به صورت همزمان سنجیده میشود اما این دو مورد به تنهایی تعیین کننده ی سلامت پی نیست و عواملی مثل پارامتر های کشسانی و تئوری تیر بر بستر کشسان در مورد اول و مواردی مثل خواص مقاومتی خاک در مورد دوم دارای اهمیت است .به طور کلی نشست های محدوده ی استان البرز به واسطه ی مشکلات موضعی در محل پروژه مثل وجود خاک های دستی ،انباشت نخاله ها ،وجود قنات و ... می باشد .
علی نصیری وطن ۹ ... : بررسی رفتار خاک زیر پی سازه
16 2
خاک موجود در زیر پی تکیه‌گاه پی تلقی می‌گردد. به عبارتی فونداسیون (پی) بر روی خاک قرار گرفته و بر آن تکیه کرده است. نقش خاک زیر فونداسیون در طراحی فونداسیون بسیارحائز اهمیت است. همچنین نوع خاک موجود در زیر پی می‌تواند مستقیماً در طراحی فونداسیون تاثیرگذار باشد. به جهت معرفی تکیه‌گاه خاک در برنامه سیف باید پارامتری به نام "مدول عکس‌العمل بستر" (Subgrade Reaction) معرفی گردد. این پارامتر را با KS نشان می‌دهند. مقدار KS با توجه به رابطه KS=q/delta بدست می‌آید. در این رابطه q معرف ظرفیت باربری خاک بر حسب کیلوگرم‌بر‌سانتیمترمربع وdelta نشست زیر پی بر حسب سانتیمتر می‌باشد. بدیهی است که KS (ضریب واکنش بستر خاک) نیز بر حسب کیلوگرم بر سانتیمترمکعب است معمولاً مقدار ضریب واکنش بستر برای پی‌های سطحی با توجه به عمق استقرار آنها ؛ از آزمایش بارگذاری صفحه‌ای بدست می‌آید. در این آزمایش مقدار KS30 را برای صفحه‌ای مربعی با ابعاد یا دایره‌ای با قطر تقریباً 30 سانتیمتر محاسبه می‌کنند.  در این آزمایش صفحه مربعی گفته شده را در گودالی به عمق Df (همان عمق Df برای پی مورد نظر) به قطر حداقل 4B (B قطر یا بعد صفحه آزمایش) قرار می‌دهند. سپس بارگذاری با گام‌های یک چهارم بار نهایی ؛ توسط جک به صفحه اعمال می‌شود. قابل ذکر است که برای هر گام بارگذاری زمانی حدود یک ساعت در نظر می‌گیرند. این آزمایش را تا جایی ادامه پیدا می‌کند که یا خاک زیر پی گسیخته شود و یا نشست آنی در زیر صفحه ؛ به مقدار 5/2 سانتیمتر برسدعکس‌العمل مابین فونداسیون و خاک یکی از مسائل مهم و پیچیده در مهندسی عمران است. به دلیل چندفازی بودن محیط خاک و همچنین وجود متغیرهای وابسته با هم ؛ برآورد واقعی و دقیق فشار و نشست خاک حتی با دانش پیشرفته امروزی نیز کاری بس دشوار است. در این مدت مهندسان ژئوتکنیک و سازه برای تحلیل و طراحی فونداسیون‌های مستقر بر روی خاک از یک مدل ریاضی کلاسیک به نام "مدل وینکلر" استفاده می کنند. در مدل ریاضی وینکلر رفتار خاک بوسیله یک‌سری فنرهای خطی مستقل که به طور پراکنده در زیر پی قرار می‌گیرد ساده‌سازی شده است. ثابت این فنرها (KS) ؛ همان ضریب عکس‌العمل بستر خاک نامیده می‌شود و بصورت نسبت تنش تماسی در هر نقطه در زیر فونداسیون به نشست متناظر آن در همان نقطه تعریف می‌گردد.در انتها باید گفت شناخت خاک زیر فنداسون با توجه به دو پارامتر مقاومتی و کشسانی برای طراحی کل سازه و پایداری ان بسیار حائز اهمیت است و در هر منطقه این پارامتره باتوجه به نوع خاک موجود از لحاظ درشت دانه یا ریز دانه بودن و ظرفیت باربری و تغییر شکل متفاوت بوده و قابل محاسبه میباشد
محسن حیدری : برداشتی که از مطالعه مقاله
12 0
خاک موجود در زیر پی درواقع تکیه گاه پی تلقی میگردد.به عبارتی فنداسیون(پی)برروی خاک قرار گرفته و بر آن تکیه کرده است،نقش خاک زیر پی در طراحی فنداسیون بسیار حائز اهمیت است و همچنین نوع خاک زیر پی می تواند مستقیما در طراحی فنداسیون تاًثیر بگذارد.برای معرفی تکیه گاه خاک پارامتری ب نام مدول عکس العمل بستر معرفی میگردد.این پارامتر با ksنشان داده میشود.مقدارksبا رابطه Ks=q/delta به دست می آید. دراین رابطه q:معرف ظرفیت باربری خاک برحسب کیلوگرم بر سانتی مترمربع میباشد. delta:معرف نشست زیر پی برحسب سانتی متر میباشد بدیهی است Ks(ضریب واکنش بسترخاک)نیز برحسب کیلوگرم بر سانتی مترمکعب باشد. چندین راه برای محاسبه وتعین Ks وجود دارد.از جمله: ۱_روش آزمایش صفحه ای ۲-روش تجربی باولز(bowels) ب عقیده بنده زمانی که تصمیم ب ساخت سازه ای میگیریم و پیش از اجرای فندلسیون بهتر است اطلاعات مربوط به خاک آن منطقه را از شهرداری منطقه و یا دفتر فنی مهندسی فعال درآن محدوده ب دست بیاوریم.استفاده بی رویه از منابع آب زیر زمینی و بالا بودن سطح آب زیر زمینی در برخی مناطق(مثلا در کرج،مهرشهر،کیانمهر)یا وجود قنات های قدیمی در زیر زمین و یا گودی هایی که توسط خاک دستی یا نخاله پر شده است میتواند باعث شود خاک پی قابل اعتمادی نداشته باشیم،از این رو تحلیل خاک محل احداث سازه و ب دست آوردن مشخصات مکانیک خاک از طریق روش های آزمایشگاهی امر مهم وحیاتی میباشد تا جان و سرمایه افراد را به مخاطره نیندازیم.
آرمان آرایش گر ... : برداشت شخصی از مقاله معیار نشست و ظرفیت ...
13 0
در طراحی پی ۲ نکته حائز اهمیت است : ۱-نشست و تغییر شکل سازه که نباید از حد مجاز بیشتر شود که این مورد تابع پارامترهای کشسانی است ۲-خاک زیر پی نباید دچار گسیختگی شود که این مورد تابع پارامترهای مقاومتی است. درباره مورد اول یعنی نشست و تغییر شکل سازه : در این مورد خاک زیر پی به صورت الاستیک کامل در نظر گرفته میشود و در مبحث نشست ما با مدول الاستیسیته ،لاندا و کاپا سر و کار داریم،که لاندا مدول الاستیسیته بارگذاری و کاپا مدول الاستیسیته بارگذاری یا باربرداری مجدد است. مبنای و ارزیابی نشست پذیری خاک بر اساس تئوری تیر بر بستر کشسان میباشد که در آن خاک به صورت فنرهایی با سختی Ks در نظر گرفته میشود که با تعیین این پارامتر یعنی Ks میتوان پارامترهای تغییر شکل خاک را مورد ارزیابی و محاسبه قرار دارد و برای تعیین Ks هم از انجام ازمایش بارگذاری صفحه میتوان کمک گرفت. درباره مورد دوم یعنی شرط عدم گسیختگی خاک زیر پی : در این مورد خاک به صورت پلاستیک کامل در نظر گرفته میشود و خواص مقاومتی خاک مانند چسبندگی و زاویه اصطکاک در این مورد تعیین کننده است و هرچه پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر باشد ظرفیت باربری آن بیشتر خواهد بود و برای تعیین این پارامترها از ۲ راه آزمایش میتوان کمک گرفت: ۱-آزمایش برش مستقیم ۲-آزمایش سه محوری در بخش اخر وضعیت خاک های نواحی استان البرز مورد بررسی قرار گرفته که اگر بخواهیم با آن ها بپردازیم به ۳ تقسیم بندی میرسیم : ۱-نواحی شمالی استان—> خاک در وضعیت مطلوب-بستر آن عموما دانه درشت و سنگی ۲-نواحی میانی استان—> خاک درشت دانه با بافتی متراکم ۳-نواحی شرقی و غربی استان—> خاک دارای بافت متراکم و مناسب میباشد.
محمد امین عباسی : برداشتی از مطالعه مقاله فوق
10 1
اصولا برای‌طراحی پی یک سازه به ۲ عامل که دارای اهمیت بسیاری هستند باید توجه کرد:۱.نشست و تغییر شکل خاک بیش از حد مجاز نشود ۲.خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود.در نگاه اول این دو عامل دارای تشابه زیادی هستند ولی دارای ماهیت های کاملا مجزا می باشند.در برسی پی یک سازه هر دو عامل باید به صورت همزمان مورد بررسی قرار بگیرند چرا که هر یک به تنهایی نمی تواند تضمین کننده سلامت پی باشد.عوامل دیگری نیز مانند پارامتر های تئوری و کشسانی تیر بر بستر کشسان و یا خواص مقاومتی خاک نیز در سلامت پی تاثیر گذارند‌.در استان البرز نیز به‌جز مناطق مهرشهر،کیانمهر و محدوده های مجاور آن ها که خاک دارای بافت نامناسب بوده و سطح آب زیر زمینی بالا می باشد،در باقی مناطق وضعیت خاک مطلوب است و اغلب نشست های ایجاد شده بواسطه مشکلات موضعی در محل پروژه می باشد.
سید عماد حسینی۹ ... : برداشت از مقاله معیار نشست و ظرفیت باربر ...
10 0
دو عامل مهم در طراحی سازه ها که به صورت همزمان مورد بررسی قرار میگیرند به ترتیب،۱- نشست و تغییر شکل خاک ریز پی،۲- گسیختگی کاریز پی میباشد. در مکانیک خاک مورد اول را به صورت الاستیک در نظر میگیرند که تابع پارامترهای کشسانی خاک میباشد و مورد دوم را به صورت پلاستیک در نظر میگیرند که تابع پارامترهای مقاومتی خاک است. برای ارزیابی نشست خاک، علاوه بر پارامترهای پایه ذکر شده، عمدتا بر اساس تئوری تیر بر بستر کشسان به ارزیابی پارامترهای نشست پذیر خاک پرداخته میشود. بطور کلی در استان البرز خاک دارای بافت مناسبی است و عمدتا نشست های ایجاد شده در محدوده این استان بدلیل مشکلات موضعیدر محل پروژه از قبیل وجود خاک های دستی و غیره میباشد.
سیدعلی سروی مرو ... : برداشتی از مطالعه مقاله
10 0
در طراحی پی سازه ها دو عامل اهمیت دارد: ۱-نشست و تغییر شکل خاک زیر پی: نشست و تغییر شکل خاک زیر پی نباید از حد مجاز بیشتر شود.در این مورد رفتار خاک به صورت الاستیک در نظر گرفته میشود و در طول بارگذاری تغییر شکل اتفاق می افتد و تابع پارامترهای کشسان خاک می باشد. برای ارزیابی نشست خاک به جز پارامترهای کاپا و لاندا که مشابه مدول الاستیسیته در حالت بارگذاری و بار گذاری مجدد می باشد، تئوری تیر در بستر کسشان را نیز در نظر می گیریم،که بر اساس این تئوری خاک را به صورت یکسری فنر با سختی k در نظر میگیریم که سازه روی این فنرها قرار دارد و هرچه سختی خاک بیشتر باشد سختی فنر نیز بیشتر شده و درنتیجه تغییر شکل خاک کمتر می شود. ۲-گسیختگی خاک زیر پی: در این مورد رفتار خاک به صورت پلاستیک کامل در نظر گرفته می شود.با توجه به پارامترهای مقاومتی خاک،میزان باربری خاک قبل از گسیختگی را ظرفیت باربری خاک می گویند و تابع همین پارامترها نیز می باشد. ظرفیت باربری خاک بستگی به خواص مقاومتی خاک مثل چسبندگی و زاویه اصطکاک دارد.هرچه این خواص مقاومتی بیشتر شود ظرفیت باربری خاک نیز بیشتر می شود و برای تعیین پارامترهای مقاومتی خاک از آزمایشات برش مستقیم یا برش سه محوری میتوان استفاده کرد. در ارزیابی پی سازه ها هر دو مورد همزمان حائز اهمیت می باشد یعنی باید نشست خاک از حد مجاز بیشتر نشود و از طرفی دیگر خاک دچار گسیختگی نشود.
مهدیس جلالی : برداشتی از مطالعه ی مقاله
10 0
در طراحی پی سازه دو عامل حائز اهمییت است:1نشست و تغییر شکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نباشد2خاک پی دچار گسیختگی نباشد. در مکانیک خاک مورد اول به صورت الاستیک کامل در نظر گرفته می‌شود ودر طول بارگذاری تغییر شکل اتفاق می افتدو تابع پارامترهای کشسان خاک بودو اما در مورد دوم خاک به صورت پلاستیک کامل است و تابع پارامترهای مقاومتی خاک می باشد. در واقع تغییر شکل خاک از حد مشخصی بیشتر نشود و همچنین خاک دچار گسیختگی نشود. و در مورد دوم چسبندگی و زاویه اصطکاک تعیین کننده است و هر چه پارامتر مقاومتی خاک بیشتر باشد، ظرفیت باربری آن بیشتر می‌شود و به منظور تعیین پارامترهای مقاومتی خاک می‌توان از انجام آزمایشات برش مستقیم و یا سه محوری کمک گرفت. در استان البرز و شهر کرج به جز محدوده ی مهرشهر و کیامهر و نواحی مجاور آن که خاک دارای بافت نامناسب بوده پس سطح آب زیرزمینی بالا می باشد، اما در باقی مناطق وضعیت خاک از نظر پارامترهای مقاومتی و کشسانی مطلوب است. عمدتا نشست های ایجاد شده در محدوده ی استان البرز به واسطه مشکلات موضعی مثل انباشت نخاله ه و وجود قنات و چاه و... بوده است.
امیرعلی دولتی : نشست و ظرفیت باربری خاک
9 0
در طراحی پی سازه ۲عامل اهمیت دارد ۱نشست و تغییر شکل خاک زیر از حد مجاز بیشتر نشود ۲خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود این ۲عامل باوجود تشابه ماهیت مجزا دارند در مکانیک خاک کلاسیک درارزیابی مورد اول رفتار خاک به صورت الاستیک بوده و در طول بارگذاری متناسب با مدول الاستیسیته تغییر شکل اتفاق میفتد مورد دوم رفتار خاک به صورت پلاستیک در نظر گرفته میشود باتوجه به پارامتر مقاومتی خاک میزان باربری خاک قبل از گسیختگی ظرفیت باربری خاک معرفی میگردد مورد اول تابع پارامتر کشسان و مورددوم تابع پارامتر مقاومتی خاک می باشد این ۲عامل به صورت همزمان سنجیده میشود و به تنهایی تضمین کننده سلامت پی نمیباشد مورداول به اختصار عامل نشست عنوان میگردد پارامتر های کشسانی ارزیابی میشود متداول ترین عامل جهت تعیین کشسان مدول الاستیسیته میباشدکه عموما در ۲حالت مدول الاستیسیته بارگذاری و مدول الاستیسیته باربرداری/بارگذاری مجدد در محاسبات مربوط لحاظ میگردد درشرایط تحکیمی علاوه بر پارامتر مدول الاستیسیته پارامترهای لاندا و کایا نیز معرفی میگردد لاندا مشابه مدول الاستیسیته ی بارگذاری و کایا مشابه ندول الاستیسیته باربرداری/بارگذاری مجدد میباشد درنشست خاک علاوه بر پارامترهای پایه ای براساس تئوری تیر بر بستر کشسان به ارزیابی پارامترهای نشست پذیری خاک پرداخته میشود خاک به صورت یک سری فنر با سختی Ks در نظر گرفته میشود و سازه روی این فنر ها قرار میگیرد هرچه سختی خاک بیشتر باشد سختی فنر بیشتر شده و تغییر شکل خاک کمتر میشود میتوان Ks را ۱.۲ برابر ظرفیت باربری در نظر گرفت مورد دوم علمل ظرفیت باربری معرفی میگردد خواص مقاومتی خاک مانند چسبندگی و زاویه اصطکاک تعیین کننده است هرچه پارامتر مقاومت خاک بیشتر باشد ظرفیت باربری بیشتر میشود محلسبه ظرفیت باربری براساس روابطی مانند ترزاقی و میرهوف امکان پذبر است
سید عماد حسینی۹ ... : برداشت از مقاله معیار نشست و ظرفیت باربر ...
9 0
دوعامل مهم در طراحی سازه ها:۱- نشست و تغییر شکل خاک،۲- گسیختگی خاک میباشد. میزان نشست فونداسیون در بار نهاییSu کاملا متغیر بوده و به عوامل متعددی بستگی دارد. کاهش تراکم نسبی خاک باعث افزایش نشست در بار نهایی میگردد. شکل فونداسیون نیز بر ظرفیت باربری تاثیر گذار است. برخی از عواملی که موجب نشست در خاک میشود عبارتند از: ۱- بارگذاری و فشردگی خاک بر اثر تنش های فشاری که نسبتا سریع و به صورت مجموع تغییر شکل های الاستیکی( ارتجاعی) و پلاستیکی( خمیری) میباشد. ۲- بارگذاری و جابجایی ذرات خاک بر اثر اعمال نیروهای برشی. ۳- تحکیم خاک یا تحکیم اولیه بر اثر اعمال بار و متعاقبا افزایش فشار آب منفذی در سختمان خاک اشباع، به مرور بخشی از آب داخل منافذ خاک در نتیجه اختلاف فشار، زهکشی خارج میشود. ۴- خزش یا تحکیم ثانویه: پس از اتمام پدیده تحکیم اولیه ممکن است تغییرات حجمی در خاک تحت اثر تنش مؤثر ثابت ادامه یافته که اصطلاحا خزش گفته میشود. ۵- عدم رعایت ملاحظات فنی در ساخت و اجرای روسازه و زیرسازه. ۶- اتفاقات در حین حفاری که شامل تورم خاک پس از گودبرداری، نرم شدگی بعضی از خاک ها و سنگ ها بر اثر عوامل محیطی. ۷- فعالیت های ساخت و ساز در همسایگی که شامل پایین بردن سطح آب زیرزمینی، گودبرداری، شمع کوبی و ... . - انواع گسیختگی خاک در بار نهایی: ۱- گسیختگی برشی کلی: که شامل مشخصات زیر است؛ الف) یک سطح گسیختگی ممتد و مشخص بین لبه فونداسیون و سطح زمین تشکیل میدهد. ب) گسیختگی با کج شدم فونداسیون همراه است. ج) گسیختگی ناگهانی و فاجعه بار است. ۲- گسیختگی برش موضعی: که دارای مشخصات زیر است؛ الف) گسیختگی ناگهانی نبوده و فونداسیون کج نمیشود. ب) گسیختگی با نشست زیاد همراه است. ج) سطح گسیختگی به خوبی قابل تشخیص نیست. ۳- گسیختگی برشی سوراخ کننده: که دارای مشخصات زیر است؛ الف) تورم خاک در اطراف فونداسیون وجود ندارد. ب) گسیختگی با نشست بسیار زیاد همراه است.
نیلوفر وثوقی : تحقیق در مورد کلیات نشست
12 0
تحکیم خاک یکی از مراحل بسیار مهم آماده سازی و پی ریزی برای ایجاد یک سازه است.نشست خاک به دو دسته تقسیم می شود:یکی نشست کوتاه مدت یا نشست انی خاک و دیگری نشست بلند مدت یا نشست تحکیم است. نشست انی در خاک های درشت دانه اشباع و غیر اشباع و خاک های رسی با درصد اشباع کمتر از 80درصد اتفاق می افتد ولی نشست تحکیم مخصوص خاک های رسی اشباع و نزدیک به اشباع که بیش از 80درصد است ،اتفاق می افتد. اگر نشست خاک از دیدگاه ساختاری مدنظر باشد می توان آن را به دو بخش الاستیک و غیر الاستیک تقسیم کرد.در نشست الاستیک به هنگام باربری،نشست خاک قابل برگشت است و با توجه به کوچک بودن این نشست، بازگشت به اصطلاح ارتجاعی آن نیز کوچک خواهد بود.ولی در نشست غیر الاستیک ،میزان نشست،قابل ملاحظه بوده و برگشت ناپذیر است.لغزش و سر خوردن ذرات جامد خاک به هنگام نشست غیر الاستیک، به فضاهای خالی خاک وارد می شود.در نتیجه در نشست غیر الاستیک مقداری هوا و آب از خاک خارج شده و خاک تغییر حجم می دهد این در حالی است که در نشست الاستیک تغییر حجمی رخ نمی دهد. قسمتی از شهرستان فردیس هم مانند مهرشهر ،کیانمهر و محمد شهر به دلیل آب های زیر زمینی که وجود دارد و سطح آب در آن بالا است خاک بافت نامناسبی دارد.
آرمان ارایش گر ... : برداشت از بررسی مقاله
9 0
در طراحی پی ۲ نکته حائز اهمیت است : ۱-نشست و تغییر شکل سازه که نباید از حد مجاز بیشتر شود که این مورد تابع پارامترهای کشسانی است ۲-خاک زیر پی نباید دچار گسیختگی شود که این مورد تابع پارامترهای مقاومتی است. درباره مورد اول یعنی نشست و تغییر شکل سازه : در این مورد خاک زیر پی به صورت الاستیک کامل در نظر گرفته میشود و در مبحث نشست ما با مدول الاستیسیته ،لاندا و کاپا سر و کار داریم،که لاندا مدول الاستیسیته بارگذاری و کاپا مدول الاستیسیته بارگذاری یا باربرداری مجدد است. مبنای و ارزیابی نشست پذیری خاک بر اساس تئوری تیر بر بستر کشسان میباشد که در آن خاک به صورت فنرهایی با سختی Ks در نظر گرفته میشود که با تعیین این پارامتر یعنی Ks میتوان پارامترهای تغییر شکل خاک را مورد ارزیابی و محاسبه قرار دارد و برای تعیین Ks هم از انجام ازمایش بارگذاری صفحه میتوان کمک گرفت. درباره مورد دوم یعنی شرط عدم گسیختگی خاک زیر پی : در این مورد خاک به صورت پلاستیک کامل در نظر گرفته میشود و خواص مقاومتی خاک مانند چسبندگی و زاویه اصطکاک در این مورد تعیین کننده است و هرچه پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر باشد ظرفیت باربری آن بیشتر خواهد بود و برای تعیین این پارامترها از ۲ راه آزمایش میتوان کمک گرفت: ۱-آزمایش برش مستقیم ۲-آزمایش سه محوری در بخش اخر وضعیت خاک های نواحی استان البرز مورد بررسی قرار گرفته که اگر بخواهیم با آن ها بپردازیم به ۳ تقسیم بندی میرسیم : ۱-نواحی شمالی استان—> خاک در وضعیت مطلوب-بستر آن عموما دانه درشت و سنگی ۲-نواحی میانی استان—> خاک درشت دانه با بافتی متراکم ۳-نواحی شرقی و غربی استان—> خاک دارای بافت متراکم و مناسب میباشد.
امیر رضا موسوی ... : برداشتی از مقاله کلیات نشست و ظرفیت بارب ...
7 0
به طور کلی یکی از مهمترین عوامل در طراحی فونداسیون یک سازه نوع خاک محل مورد نظر می باشد که در آن دو عامل۱-بیشتر نشدن نشست و تغییر شکل خاک زیر پی از حد مجاز و ۲-دچار‌گسیختگی نشدن خاک محل مورد نظر از اهمیت بالایی برخوردارند .در ارزیابی مورد اول رفتار خاک به صورت الاستیک کامل در نظر گرفته میشود و در طول بارگذاری متناسب با مدول الاستیسیته تغییر شکل اتفاق می افتد،و در مورد دوم رفتار خاک به صورت پلاستیک در نظر گرفته شده و با توجه به پارامتر های مقاوتی خاک‌ مورد نظر،میزان باربری خاک قبل از گسیختگی به عنوان ظرفیت باربری خاک معرفی می‌گردد.یکی دیگر از عوامل مهم ارزیابی پی سازه ها سنجیدن و رعایت شدن هر‌ دو مورد بالا می باشد به این معنا که هر کدام از عوامل فوق به تنهایی تضمین کننده سلامت پی نمی باشند و‌ هر دو عامل باید رعایت و سنجیده شوند. برای بررسی مورد اول که به عامل نشست عنوان می گردد،پارامتر های کشسانی ارزیابی می شود که متداول ترین عامل جهت تعیین کشسانی پارامتر مدول الاستیسیته می باشد که در دو حالت بارگذاری وبار برداری/بارگذاری مجدد در محاسبات مربوطه لحاظ می گردد،علاوه بر این پارامتر ،در شرایط تحکیمی پارامتر های لاندا وکاپا نیز در منابع مختلف معرفی می گردند.لاندا مشابه مدول الاستیسیته بارگذاری و کاپا مشابه مدول الاستیسیته در حالت بار برداری/بارگذاری مجدد می باشند.همچنین برای ارزیابی نشست خاک غیر از عوامل ذکر شده، بر اساس تئوری تیر بر بستر کشسان به ارزیابی پارامتر های نشست پذیری خاک پرداخته می شود.بر اساس این تئوری خاک به صورت یک سری فنربا سختی Ks در نظر گرفته شده و سازه روی این فنرها قرار می گیرد. در این تئوری که با فرضیات ساده شده ای از جمله حذف اندرکنش خاک و سازه همراه می باشد، هر چه سختی خاک بیشتر باشد، سختی فنر (KS) بیشتر شده و لذا تغییرشکل خاک‌ کمتر می شود،دقیق ترین روش برای تعیین ks نیز انجام ازمایش بارگذاری صفحه می باشد .در خصوص مورد دوم خواص مقاومتی خاک مثل چسبندگی وزاویه اصطکاک تعیین کننده است.بدین صورت که هر‌چه پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر باشد، ظرفیت باربری آن بیشتر می شود. محاسبه ظرفیت باربری بر اساس روابطی همچون روابط ترزاقی و میرهوف امکان پذیر است. لازم به ذکر است که به منظور تعیین پارامترهای مقاومتی خاک می توان از انجام آزمایشات برش مستقیم و یا سه محوری کمک گرفت. در استان البرز وضعیت خاک در‌مناطق مختلف از نظر پارامتر های مقاوتی و‌کشسانی متغیر است.به طور مثال خاک در مناطق مهر شهر و‌کیانمهر و مناطق مجاور آن ها خاک دارای بافت نا مناسب می باشد و سطح آب های زیر زمینی در این مناطق بالا می باشد.در نواحی شمالی نیز عموما درشت دانه و سنگی می باشد و در نواحی میانی خاک درشت دانه با بافتی متراکم غالب است و‌در نواحی شرقی‌و غربی خاک دارای بافت و تراکم مناسب می باشد.
اکبراسلامی پیرس ... : مقاله فوق پیرامون دوعامل مهم در طراحی پی ...
8 0
نظر شما چیست ؟
عرفان بصیرت : برداشت و اظهار نظر در خصوص مقاله فوق
9 0
برای پایداری هر سازه ای که بناست روی سطح زمین ساخته شده و مورد بهره برداری قرار بگیرد عامل مهم ابتدای کار پایداری خاک می باشد، چرا که هرگونه جابجایی یا تغییر شکل در خاک موجب جابجایی سازه، تخریب آن یا غیر قابل بهره برداری کردن آن می شود، لذا در این راستا با کنترل عوامل خواص مقاومتی خاک در برابر نشست و گسیختگی آن به پایداری و یا عدم پایداری خاک مورد نظر می پردازند، عواملی همچون چسبندگی بین دانه های خاک، زاویه اصطکاک داخلی ذرات و دانه بندی آن ها که تشکیل دهنده خواص مقاومت گسیختگی و کشسانی خاک می باشند، البته که از بسیاری از موارد تأثیر گذار در نشست خاک یا مقاومت گسیختگی آن چشم پوشی می شود و برای بدست آوردن جواب مورد قبول به مدول الاستیسیته حاصل از بافت خاک در خصوص نشست آن، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی در خصوص مقاومت گسیختگی آن اکتفا می گردد و یا یکسری تئوری های محاسباتی که از خصوصیات فنر استفاده و شبیه سازی می گردد. در آخر نتیجه گیری بدست آمده نشان می دهد که خاک های موجود در نقاط مختلف که داری بافت و دانه بندی متفاوت از هم می باشند بنا به پارامتر های ذکر شده داری خاص متفاوتی از هم می باشند.
سجاد افراسیابی : برداشت از بررسی مقاله دکتر نعیمی فر
6 0
برای طراحی سازه هو ۲ عامل اهمیت زیادی دادند نشست و تغییر شکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود ۲ خاک دچار گسیختگی نشود دو عامل فوق دارای ماهیت های مجزا میباشد در طراحی پی دو نکته اهمیت دارد نشست و تغییر شکل سازه که نباید از حد مجاز بیشتر شود خاک زیر پی به صورت کامل در نظر گرفته میشود در مبحث نشست مدول الاستیسیته لاندا و کاپا در نظر گرفته میشود که لاندا مدول الستیسیته بارگزاری و کاپا مدول الاستیسیته باربرداری مجدد است. نکته ی دیگری که قابل اهمیت است خاک زیر پی نباید دچار گسیختگی شود این مورد تابع پارامتر های مقاومتی است. خاک به صورت پلاستیک کامل در نظر گرفته میشود و خواص مقاومتی خاک مثل چسبندگی و زاویه اصطحکاک در این مورد تعیین کننده است هر چه این پارامتر ها بیشتر باشد ظرفیت باربری بیشتر خواهد بود برای تعیین این پارامتر ها دو آزمایش انجام خواهد گرفت آزمایش برش مستقیم و آزمایش سه محوری. به طور مثال در استان البرز شهر کرج محدوده کیانمهر و مهرشهر دارای بافت نامناسب بوده و سطح آب زیرزمینی بالا میباشد در نواحی گوهردشت و عظیمیه خاک درشت دانه با بافتی متراکم غالب است. در محدوده شرقی و غربی کمالشهر هشتگرد و نظر آباد خاک تراکم مناسبی دارد. عمده نشست های استان البرز به واسطه ی مشکلات موضعی مثل قنات چاه انباشت نخاله و ... بوده است
ایمان اوجی ۹۵۲۰ ... : کلیات نشست و باربری
7 0
قبل از طراحی پی و سازه خاک منطقه مورد نظر باید مورد مطالعه قرار بگیرد تا فهمید آیا ساختار آن خاک گسیخته و نا پایدار است یا تراکم و کشش مورد نیاز و مورد تحمل بار سازه ای را دارد .برای فهمیدن آن باید مدول الاستیسیته خاک منطقه را مورد تحقیق و بارگذاری انجام دهیم و خاصیت الاستیک و پلاستیک خاک را مورد آزمایش و چالش قرار دهیم در این دو مورد پارامتر های کشسان و مقاومتی خاک مورد آزمایش قرار میگیرد که در این آزمایش تغییر شکل خاک از حد مجاز بیشتر نشود و خاک دچار گسیختگی نشود . برای ارزیابی نشست خاک پارامتر های کشسانی و مدول الاستیسیته مورد بارگذاری و بررسی قرار میگیرد در این آزمایش زیر سازه فنر هایی قرار میگیرد و فنر ها به عنوان خاک فرض میگردند هرچی سختی خاک بیشتر باشد سختی فنر نیز افزایش میابد پس تغییر شکل و نشست خاک کمتر میشود در قسمت دوم که ظرفیت باربری میباشد، خواص مقاومتی خاک مثل چسبندگی و زاویه اصطکاک بسیار مهم است و هر چه پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر باشد، ظرفیت باربری آن بیشتر می شود
اكبر اسلامي : تحليل مقاله
6 0
درمقاله فوق پیرامون دوعامل مهم در طراحی پی سازه بحث شده است عامل اول را عامل نشست گویند که خاک در ارزیابی این عامل رفتار الاستیک کامل از خود بروز می دهد پس این عامل تابع پارامتر های کشسان خاک مثل مدول الاستیسیته است پس در این عامل نکته مهم این است که نشست خاک بایستی از حد مشخصی بیشتر نشود.عامل دوم عامل ظرفیت باربری است که دراین مورد خاک رفتار پلاستیک کامل از خود نشان می دهد و تابع پارانتر های مقاومتی خاک مانند جسبندگی و ظرفیت باربری است و بیان می کند که خاک زیر پی نباید دچار گسیختگی شود. نکته قبل توجه این است که می توانیم خاک را یک سری فنر درنظر بگیریم که سازه روی این فنر هاست و سختی این فنر هارا با Ks نشان دهیم. هرچه این پارامتر بیشتر شود سختی فنر بیشتر و تغییر شکل آن کم تر می شود. پس با تعیین پارامترKs می توان رفتار خاک را پیش بینی کرد.
اکبر اسلامی پیر ... : تحلیل مقاله:
6 0
طبق مقاله فوق هدف از طراحی پی انتقال بارسازه به خاک زیرین بدون نشست اضافی و ایجاد گسیختگی در خاک می باشد.عامل اول را عامل نشست گویند که خاک در ارزیابی این عامل رفتار الاستیک کامل از خود بروز می دهد پس این عامل تابع پارامتر های کشسان خاک مثل مدول الاستیسیته است پس در این عامل نکته مهم این است که نشست خاک بایستی از حد مشخصی بیشتر نشود.عامل دوم عامل ظرفیت باربری است که دراین مورد خاک رفتار پلاستیک کامل از خود نشان می دهد و تابع پارامتر های مقاومتی خاک مانند چسبندگی و ظرفیت باربری است و بیان می کند که خاک زیر پی نباید دچار گسیختگی شود.بیشترین باری که مساحت واحد خاک بدون هیچ تغییر شکل و نشستی می‌تواند تحمل کند، به‌عنوان ظرفیت باربری ایمن خاک تلقی می‌گردد. زمانی که میزان بارگذاری بر روی خاک از یک حدی فراتر رود، خاک در شرایط ظرفیت نهایی قرار می‌گیرد. بعد از این مرحله، خاک شروع به نشست می‌کند که این نقطه به‌عنوان ظرفیت باربری نهایی خاک شناخته می‌شود.ظرفیت باربری نهایی برای انواع خاک‌ها متفاوت بوده و به شرایط جوی و آب و هوایی هم وابسته است نکته قبل توجه این است که می توانیم خاک را یک سری فنر درنظر بگیریم که سازه روی این فنر هاست و سختی این فنر هارا با Ks نشان دهیم. هرچه این پارامتر بیشتر شود سختی فنر بیشتر و تغییر شکل آن کم تر می شود.ثابت این فنرها Ksهمان ضریب عکس‌العمل بستر خاک نامیده می‌شود و بصورت نسبت تنش تماسی در هر نقطه در زیر فونداسیون به نشست متناظر آن در همان نقطه تعریف می‌گردد..در انتهای مقاله به وضعیت خاک مناطق مختلف استان البرز پرداخته شده است و علل ایجاد نشست های موضعی را وجود خاک های دستی،انباشت نخاله ها ،وجود قنات و... بیان کرده است.
محمدمهدي توكلي : برداشتي از مقاله معيار نشست وظرفيت باربر ...
6 0
دو عامل در طراحي سازه وجود دارد ١-شكست و تغير شكل خاك زير پي از حد مجاز بيشتر نشود ٢-خاك زير پي دچار گسيختگي نشود خاك زير پي در واقع تكيه گاه پي تلقي ميشود و همچنين نوع خاك زير پي مي تواند مستقيما در طراحي پي تاثير بگذارد پس از اين رو قبل از اين كه تصميم به ساخت سازه اي بگيريم ابتدابايد از شرايط خاك ان منطقه از طريق ادارات ذي ربط مانند شهرداري و...اشنا بشويم و از بالا و يا پايين بودن سطح اي هاي زير زميني در ان منطقه و يا وجود قناتهاي قديمي و گودي هايي كه توسط نخاله ها و خاكهاي دستي پر شده است اطلاع داشته باشيم كه اين مهم توسط علم مكانيك خاك بدست مي ايد .در واقع جهت معرفي تكيه گاه خاك پارامتري به اسم مدول عكس العمل به وجود مي ايد كه با با فرمول Ks=q/deltaكه در اين رابطهqظريب باربري خاك برحسب كيلوگرم بر سانتي متر است وdeltaنشست زير پي بر حسب سانتي متر است و Ks ضريب واكنش بستر خاك بر حسب كيلوگرم بر سانتي متر مكعب است و معمولا ضريب واكنش بستر خاك براي پي هاي سطحي با توجه به عمق استقرار انها از ازمايش بارگذاري صفحه اي بدست مي ايد و البته راه ديگري هم براي محاسبه Ks وجود دارد كه به نام روش تجربي يا باولز معروف است
شهریار کسروی : نشست و رفتار و ظرفیت خاک
6 0
چند نکته در رابطه با نشست و رفتار و ظرفیت خاک ۱ در پی: ۱ خاک بیش از حد نشست نکند ۲ خاک دچار گسیختگی نشود. ۲ مدول عکس العمل بستر: با ks نشان می دهند و از رابطه ی ks=q/delta بدست می اید. Qظرفیت بابری و دلتا نشست زیر پی روش های بدست اوردن ks ۱ ازمایش صفحه ای ۲ تجربی در استان البرز مهرشهر و کیانمهر و اطراف این ناحیه دارای بافت نا مناسب است و اب های زیر زمینی بالا است ظرفیت باربری خاک بستگی ب خواص مقاومتی خاک مثل چسبندگی و زاویه اصطکاک دارد. برای تعیین پارامتر های مقاومتی خاک از آزمایشات برش مستقیم یا برش ۳ محوری استفاده می شود.
موسی قاضی خانلو ... : نشست و طراحی پی و شمع
3 0
افزایش عمق لایه متراکم باعث کاهش نشست پی می شود اما افزایش بیشتر عمق لایه متراکم می تواند اثرات لرزه بر ساختمان را بیشتر کند.(1) پی های عمیق در زیر پیهای گسترده میتواند نشست را کاهش داده و افزایش ظرفیت باربری شود. .در ادامه، اثر طول شمعو ضخامت پی گسترده در عملکرد سیستم مرکب نیز بررسی و بیان شده است .برای کاهش نشست پی می توان از پی های گسترده یا شمع استفاده کرد.استفاده از شمعهای طویل در مرکز و شمعهای کوتاهتر در پیرامون پی نشست پی را کاهش داده و کاهش چشمگیر لنگر وارد بر پی را موجب می شود .و در کنار اینها سبب افزایش باربری شمعها در سیستم مرکب شده است .همینطور افزایش ضخامت پی باعث افزایش نشست حداکثر پی، نشست متوسط پی و لنگر خمشی وارد بر پی می شود .و اثرات مثبت افزایش ضخامت پی، کاهش نشستهای غیریکنواخت پی و افزایش مشارکت شمعها در باربری هستند.(2) مرجع: 1.ارزيابي ميزان تاثير عوامل مختلف بر نشست شالوده هاي سطحي واقع بر خاك هاي دو لايه روانگرا تحت بار سيكليك 2.بررسی اثر تغییر ضخامت پی گسترده و طول شمع در تحلیل پیهای رادیه مرکب واحد قیاسی*
امیرحسین انامی ... : کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک
4 0
مقاومت پی به عنوان رکن اصلی هر سازه ای از دو بخش سازه ای و بستری و اندرکنش ها این دو عامل با یکدیگر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.بخش سازه ای که در دروس طراحی مفصل به آن پرداخته می شود و اما مبحث مقاومت بستر یا همان مقاومت خاک، در این بخش مقاومت بستر از دو منظر میزان نشست مجاز و مقاومت نهایی خاک بررسی می شود.در بحث نشست مجاز،نباید میزان نشست آنی یا دراز مدت خاک از حد مجاز تجاوز کند چون نشست بیش از حد مجاز باعث تغییرات پارامتر های طراحی شده و باعث گسیختگی پیش از موعد در المان های سازه خواهد شد که عموما با تشبیه خاک به فنر و با سختی معادل صورت می گیرد. در قسمت دوم به بحث مقاومت نهایی خاک مطرح می شود که متغییر از پارامتر های مانند چسبندگی خاک و زاویه اصطحکاک بین دانه های خاک می باشد که نباید بیش از حد مجاز باشد.در تحلیل ها معمولا این دو پارامتر توامان بررسی و آنالیز میشوند.
علیرضا اعوانی : برداشت از مقاله
6 0
در این مقاله دریافتیم که در طراحی پی سازه ها دو مورد: (نشست و تغییرشکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود و خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود) دارای اهمیت زیادی میباشد ودر مورد اول از طریق ازمایش پارامترهای کشسانی و در مورد دوم پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد
مجتبی آقامحمدی : سوال
4 0
با توجه به بالا بودن سطح آب زیر زمینی در مناطق مهر شهر و کیان مهر این‌امکان وجود ندارد که تخلیه آب زیر زمینی به صورت گسترده انجام شود و مکان هایی ک در خطر نشست هستند با ساز کار هایی مقاومت پیدا کنند تا امنیت کامل برای جرای عملیات ساخت ساختمان صورت بگیرد؟
مدیریت : پاسخ
3 0
عموماً تغییرات در رژیم های طبیعی، از جمله تغییر جهت آب و یا حذف آب مناسب نمی باشد. هر چند در مورد ذکر شده توسط شما، عموماً انجام این کار امکان پذیر نمی باشد و از طرف دیگر منطقی نیست
محمدمهدي قاسمي : دلايل نشست در ساختمان
3 0
چند مورد از دلايل نشست در ساختمان:گود برداري اشتباه-عدم رعايت ابعاد نقشه-كيفيت نامناسب بتن-عدم انجام ازمايش مكانيك خاك-افزايش رطوبت خاك
علی مرادی باغنی : خلاصه ای از مقاله
5 0
تعریف مدول یانگ : نسبت تنش به کرنش مواد جامد خطی در پایین تر از استحکام تسلیم گفته می شود. در طراحی پی سازه ها دو عامل مهم هستند؛1.نشست و تغییر شکل زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود. 2.خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود. در مورد 1،رفتار خاک به صورت الاستیک در نظر گرفته می شود و طول بارگذاری متناسب با مدول الاستیسیته،تغییر شکل اتفاق می افتد.در مورد 2،رفتار خاک به صورت پلاستیک کامل در نظر گرفته می شود و با توجه به پارامتر های مقاومتی خاک میزان باربری خاک قبل از گسیختگی به عنوان ظرفیت باربری خاک معرفی می گردد. البته هر دو عامل 1 و 2 همزمان سنجیده می شود. در مورد 1،پارامتر کشسان ارزیابی می شود.البتهبه غیر از این عامل،از تئوری تیر بر بستر کشسان برای ارزیابی پارامتر های نشست پذیری خاک پرداخته می شود که بر مبنای محاسبات است.
صمیم حیاتی : تشکر از مطلب
3 0
با تشکر از مطلب مقاومت خاک که موارد کلیدی در آن ذکر شده بود. شایان ذکر است با توجه به اشاره مطلب به بعضی مناطق کرج بنده پروژه ای در کیان مهر محدوده بلوار آزادی انجام دادم که مقاومت خاک بسیار پایین بود و بعد از آزمایش خاک ما متوجه مقاومت پایین شدیم. مجبور به حفر چاه های زیر پی شدیم و آنها را با ارماتور و بتن پر کردیم. که باعث تقویت زیر پی اصلی شد . پیروز باشید
حسین خیری : پرسش
4 0
با سلام. اگر نشست و تغییرشکل خاکِ زیر پی از حد مجاز بیشتر شود و خاک زیر پی دچار گسیختگی شود چه راه کار هایی برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد میکنید؟؟
مدیریت : پاسخ
4 0
بایستی از تکنیک های اصلاح خاک مانند اجرای شمع، تراکم خاک، میکروپایل و ... بستر را تقویت کرد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
طنین امیری : برداشت و خلاصه نویسی مقاله
16 0
با سلام در ابتدای مقاله مورد نظر به دو عامل حائز اهمیت در طراحی پی اشاره شده است که عبارتند از : • میزان تغییر شکل و نشست خاک زیر پی از محدوده مجاز خارج نشود. ( تابع مقاوت کشسان خاک) • خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود . ( تابع پارامتر های مقاومتی خاک ) در هنگام بررسی و ارزیابی مکانیک خاک مورد اول مربوط به تعیین تغییر شکل خاک به هنگام بارگذاری متناسب با مدول الاستیته می باشد و مورد دوم مربوط به میزان باربری خاک قبل از گسیختگی با توجه به پارامتر های مقاومتی خاک است (ظرفیت باربری خاک) . در هنگام بررسی مکانیک خاک بررسی این دو عامل در کنار یکدیگر حائز اهمیت است و مجاز بودن هر یک از این دو عامل به تنهایی تضمینی برای سلامت مکانیکی خاک نمی باشد . برای سنجش میزان تغییر شکل و نشست خاک ( عامل نشست) آزمایشات به روش های بارگذاری ( لاندا) و باربرداری / بارگذاری مجدد( کاپا ) انجام میشود این روش ها به ارزیابی پارامتر های کشسانی خاک منجر میشود. برای ارزیابی نشست خاک عموما بر تئوری تیر بر بستر کشسان تکیه میشود ؛ بر اساس این تئوری خاک بصورت یک سری فنر با سختی KS در نظر گرفته شده و سازه روی این فنرها قرار می گیرد. این تئوری با فرضیات ساده شده ای از جمله حذف اندرکنش های خاک و سازه همراه است . در این ارزیابی هرچه سختی خاک بیشتر باشد سختی فنر بیشتر است و در نتیجه تغییر شکل خاک کمتر است . دقیق ترین روش برای تعیین سختی فنر انجام دادن آزمایش بارگذاری صفحه است . برای بررسی عامل ظرفیت باربری (مورد دوم ) میزان چسبندگی و زاویه اصطحکاک خاک عوامل تعیین کننده در نتیجه ارزیابی هستند . این عوامل اصلی ترین خواص مقاومتی خاک هستند . تاثیر این عوامل به صورتی است که هرچه پارامتر های مقاومتی بالاتر باشند ظرفیت باربری خاک بیشتر میشود . پارامتر های مقاوتی خاک را میتوان با انجام آزمایش های برش مستقیم و یا سه محوری ارزیابی کرد . در انتهای مقاله مطالعه شده به معرفی مناسب یا نامناسب بودن خاک های مناطق مختلف استان البرز شهر کرج اختصاص یافته است در این بخش عامل اصلی نشست خاک در مناطق مخنلف عمدتا مشکلات موضعی موجود در محل پروژه معرفی شده است و عمده این مشکلات وجود خاک های دستی، انباشت نخاله ها، وجود قنات، چاه، آب شستگی و ... شناخته شده است . با تشکر
امیر دمیرچی : برداشت از مقاله
7 0
با سلام برداشت اینجانب از مقاله ی فوق این است که در طراحی پی سازه ها 2 عامل دارای اهمیت زیادی هستند. عامل اولی که باید در نظر داشت نشست خاک و تغییر شکل خاک زیر پی از محدوده ی مجاز بیشتر نشود و عامل دوم باید در نظر داشت خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود در مکانیک خاک کلاسیک این ۲عامل با وجود شباهت ماهیت مجزا دارند برای ارزیابی عامل نشست پارامترهای کشسانی را ارزیابی می کنیم که متداول ترین عامل جهت تعیین کشسان مدول الاستیسیته میباشد که عموما در ۲حالت مدول الاستیسیته بارگذاری و مدول الاستیسیته باربرداری/بارگذاری مجدد در محاسبات مربوط لحاظ میگردد که درشرایط تحکیمی علاوه بر پارامتر مدول الاستیسیته پارامترهای لاندا و کایا نیز معرفی میگردد (عموماً بر اساس تئوری تیر بر بستر کشسان به ارزیابی پارامترهای نشست پذیری خاک پرداخته می شود) در عامل دوم ظرفیت باربری خاک رفتار پلاستیک کامل از خود نشان می دهد می توانیم خاک را یک سری فنر درنظر بگیریم که سازه روی این فنر ها اجرا میشود و سختی این فنر هارا با Ks نشان می دهند. هرچه این رفتار افزایش یابد سختی فنر بیشتر و تغییر شکل آن کم تر می شود.
فاطمه خدابنده ل ... : برداشت از مقاله
8 0
باسلام. برداشت من از این مقاله این هستش. یکی از مسایلی که برای مقاوم سازی ساختمان باید به آن توجه کنیم مقاوم سازی خاک زیر پی است. هنگامی که ما زمینی را برای ساخت و ساز خود انتخاب می کنیم ولی آن زمین هیچ کیفیتی برای دریافت پایه ندارد ( بیش از حد خاک رس دارد یا خیلی خشک است و  … ) باعث بالا رفتن هزینه ها میشود. وهمچنین احتمال ایجاد فروپاشی خاک میشود. این کار منجر به فروپاشی کل ساختار خانه میشود.برای جلوگیری از شکاف در دیوارها، و غیره و مقاوم سازی ساختمان هنگام ساخت و ساز، یک مطالعه ژئوتکنیک برای بررسی ظرفیت باربری زمین انجام دهیم. اگر ظرفیت نامناسب باشد نیاز به مقاوم سازی خاک افزایش پیدا می کند. این اقدام  باعث می شود که ساختار و ویژگی هایی که زمین و یا خاک دارد محکم تر بشود و در پی آن  پایه های ساختار ما  نیز محکم تر بشود و از این طریق ساختمان و یا بنای ما به عمق فرو نمی رود.نجام تکنیک تقویت خاک به عهده ی شرکت های تخصصی می باشد و  قیمت آن  بستگی به روش مورد استفاده و خواص خاک دارد. تغییراتی که در ابعاد پی و ساختار ساختمان داده می شود را مقاوم سازی خاک زیر پی می نامند. مقاوم سازی به طور کل در شرایط محدود شده و نامساعد صورت می گیرد و دشواری های خود را به همراه دارد. ایجاد گسیختگی در پی ساختمان به دو شکل نهان یا قابل مشاهده است. بخش های قابل مشاهده بیشتر به صورت خردشدگی یا موارد دیگر است و بخش های نهان به علت نشست، تورم خاک و ناپایداری ساختمان به وجود می آیند و در گذر زمان به صورت قابل مشاهده در می آیند.
سالار قربانی بر ... : تشکر از مقاله
3 0
مطالب عالی و خوب بودند و میتونه ب دانشجو ها کمک بکنه و مطالب کلیدی درباره خاک بود
نیما نصیری : بهسازی خاک
3 0
با عرض سلام برداشتی که من از این مقاله داشتم به این صورت بهسازی خاک به روش تزریق با مواد افزودنی از قبیل سیمان، آهک و… انجام می‌شود. هدف از بهسازی خاک به روش تزریق، دستیابی به پارامترهای ژئوتکنیکی اصلاح شده از قبیل مقاومت فشاری، مقاومت برشی و یـا نفوذپذیری است. اختلاط خاک برای محدود کردن و یا ثابت نمودن مواد شیمیایی مضر در خاک نیز کاربرد دارد. معمولاً سیمان بصورت دوغاب (ترکیب با آب) با خاک مخلوط می‌شود. هر چند امکان استفاده از سیمان بصورت خشک نیز مقدور است، برحسب نوع خاک حجم دوغاب بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم خاک انتخاب می‌شود. افزودنی‌ها شامل مواد زیرمی‌شوند: سیمان، خاکستر آتشفشانی، سرباره کوره، آهک، سایر مواد شیمیایی ساخت دوغاب طبق مراحل زیر انجام می‌شود: – سیستم اختلاط مرکزی، با میکسرهای دور بالا برای اختلاط – محل ذخیره موقت دوغاب همراه با همزن‌های دور پایین – سیستم پمپاژ
پدرام پاکزاد : برداشت
1 0
برای کسایی که ازمایش خاک رو جدی نمیگیرن یا اقدامات لازم رو انجام نمیدن موارد این چنینی اتفاق میافته ، مقاله خیلی کوتاه و صریح ۲ مورد رو توضیح میده چون نصبت ب بقیه مقالات کوتاه بوده در ابتدا سطح مقاله رو مبتدی میزاره کماکان که مطالب هم مانند بقیه مقالات نبوده ولی همچنان مقاله مهمیِ و لزوم داره که خونده بشه در میان این مباحث .
ثریا حسینی : نشست وظرفیت باربری
1 0
برداشت از مقاله:درطراحی پی سازه ها دوعامل اهمیت زیادی دارد:۱)نشست وتغییر شکل خاک زیر پی ازحد مجاز بیشتر نشود.۲)خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود.دوعامل فوق دارای ماهیت های مجزایی میباشد .درمکانیک خاک کلاسیک در ارزیابی مورد اول رفتار خاک به صورت الاستیک کامل درنظر گرفته می‌شود. ودرطول بارگذاری متناسب با مدول الاستیسیته تغییر شکل اتفاق می‌افتد. درخصوص مورد دوم رفتار خاک بصورت پلاستیک کامل درنظر گرفته میشود وبا توجه به پارامتر های مقاومتی خاک میزان باربری خاک قبل از گسیختگی به عنوان ظرفیت باربری خاک معرفی میگردد.برای ارزیابی مورد اول که به اختصار عامل نشست عنوان می‌گردد تابع پارامتر های کشسانی خاک است که متداول ترین عامل جهت تعیین کشسانی پارامتر مدول الاستیسیته میباشد .برای ارزیابی نشست خاک علاوه بر این مورد عموما براساس تئوری تیر بر بستر کشسان به ارزیابی پارامتر های نشست پذیری خاک پرداخته می‌شود.درمورد دوم که با عنوان ظرفیت باربری معرفی می‌شود خواص مقاومتی خاک همچون چسبندگی و وزاویه اصطکاک تعیین کننده است هرچه پارامتر های مقاومتی خاک بیشتر باشد ظرفیت باربری خاک نیز بیشتر میشود .به منظور تعیین پارامتر های مقاومتی خاک میتوان از آزمایشات برش مستقیم ویا سه محوری استفاده کرد.
علی حیدری گودرز ... : ازمایش برش مستقیم
0 0
آزمایش برش مستقیم با وجود سادگی و رواج فراوان در آزمایش های آزمایشگاهی جهت تعیین پارامترهای مقاومت برشی خاک دارایاشکالاتی می باشد. همچنین این آزمایش نسبت به آزمایش سه محوری خاک به دلیل شکل خاص دستگاه و نحوهی انجام آزمایش مقادیرمتفاوتی نسبت به پارامترهای واقعی خاک ارایه می کند. آزمایش سه محوری به دلیل امکان فراهم کردن شرایطی شبیه با رفتار خاک دروضعیت طبیعی میتواند مقادیر واقعیتری از پارامترهای مقاومتی خاک را ارایه کند؛ اما به دلیل زمانبری، پر هزینه بودن، مشکلات کارکردن با این دستگاه و دشواری آماده سازی نمونه ها همچنان بیشتر از آزمایش برش مستقیم استفاده می شود.
علي آقايي : تعیین ظرفیت باربری‌ پی‌های سطحی
0 0
با درود/بارهای دینامیکی وارد بر پی ممکن است توسط زلزله، انفجار بمب‌ها، ارتعاشات ناشی از ماشین آلات و اثر امواج دریا ایجاد شوند. زلزله و امواج دریا به طور عمده نیروهای افقی در سازه ایجاد می‌کنند در حالی که بارهای ایجاد شده توسط انفجار معمولاً عمودی هستند. تجزیه و تحلیل شالوده‌ها را تحت تاثیر این قبیل بارها، می‌توان بر مبنای بار استاتیکی معادل انجام داد. ولی برای بررسی دقیق‌تر‌، تحلیل دینامیکی ضروری خواهد بود. اگر یک سازه تحت ارتعاشات ناشی از زلزله قرار گیرد، بارهای اضافی وارد بر پی این سازه در هنگام زلزله عبارت از یک لنگر و یک رانش افقی است. همچنین زلزله سبب ایجاد نیروی اینرسی در توده خاک زیر پی و نیز تغییر در مشخصات خاک خواهد شد که این عوامل نیز بر ظرفیت باربری پی تاثیر گذار خواهند بود‌.با سپاس
نگین هلی : برداشت از مقاله معیار نشست و ظرفیت باربر ...
0 0
در طراحی پی سازه ها دوعامل مهم نقش دارند که این دو عبارت اند از خاکی که زیر پی است دچار گسیختگی نشودو اینکه نشست و تغییر شکل خاک در زیر پی از حدی که مشخص شده افزایش نیابد،این دو عامل با وجود تشابه زیاد کاملا از هم مجزا هستند،قابل ذکر است که نشست سازه بر اثر تغییر شکل و جابه جایی زمین تغییرحجم خاک بستر ویا زیر سازه تحت تنش های حاصل از بارگذاری به وقوع میپیوندد،تغییر شکل ها در نتیجه تغییر حجم الاستیک و پلاستیکی دانه ها تغییر حجم توده خاک در نتیجه خروج آب و هوا از منافذ و جابه‌جایی کلی برشی ذرات ویا توده خاک حادث میشودو عواملی همچون خزش یا تحکیم ثانویه- وقوع آب شکستگی موضعی و عمومی تورم وانقلاب بر اثر تغییرات رطوبت در خاک و آثاریخ زدگی و... بربروز نشست تاثیر دارند.
ساراعسکری : سوال
1 0
با سلام و خسته نباشید ممنون بابت مقاله فقط یه سوال دارم من اینو کاملا متوجه نشدم یعنی در کرج قسمت های شمال شهر خاکشون بافت مناسبی نداره؟و اگه مناسب نباشه چجوری مورد استفاده قرار میگیره؟
مدیریت : پاسخ
0 0
در کرج، بخش هایی از محمدشهر، کیانمهر، مهرشهر، بخش های جنوب غربی (سهیلیه، زعفرانیه، طاووسیه) خاک مناسبی ندارد. در سایر بخش ها خاک از کیفیت مناسبی برخوردار است. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
حمید رضا نظری : کلیّات نشست و ظرفیت باربری خاک
0 0
باسلام خیلی مطالب قابل استفاده ای بودش در این زمینه و بنده تونستم از ی سری مطالبی در خصوص طراحی در این مبحث استفاده کنم.
نازنین حصاری : برداشت طبق مطالعه مقاله
1 0
باسلام عرض ادب..باتوجه به نامناسب بودن بسترخاک ..بهترین روش هابرای جلوگیری از نشست به کارگیری روش های ژِیوسنتتیک وبه کارگیری بتن آب گریز وعایق همراه باسایر عملیات اجرایی میتواندباشد..
پارسا آقاکاظم ج ... : برداشت و تشکر
0 0
عرض سلام و وقت به خیر دو عامل نشست بیش از حد خاک و گسیختگی خاک زیر پی در طراحی پی سازه ها اهمیت بسیار دارند و هر کدام به تنهایی ضامن سلامت پی نمی باشند. عامل اول توسط پارامتر های کشسانی ارزیابی میشود به این حالت که خاک به صورت یک سری فنر با سختی KS در نظر گرفته شده و سازه روی این فنرها قرار می گیرد.هر چه سختی خاک بیشتر باشد، سختی فنر یا KS بیشتر شده و تغییرشکل خاک کمتر میشود. عامل دوم که با عنوان عامل ظرفیت باربری معرفی میشود،هر چه پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر باشد، ظرفیت باربری آن بیشتر میشود. ممنون از مطالب مفید شما.
محدثه اکبری : خلاصه ای از مقاله
0 0
با سلام. در طراحی پی سازه ها دو عامل اهمیت بسیاری دارند: یک : نشست و تغییرشکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود. دو: خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود.این دو عامل با وجود تشابه، دارای ماهیت های مجزا می باشند. در مکانیک خاک کلاسیک در ارزیابی مورد 1 :رفتار خاک به صورت الاستیک کامل در نظر گرفته می شود و در طول بارگذاری متناسب با مدول الاستیسیته، تغییرشکل اتفاق می افتد. مورد 2 : رفتار خاک بصورت پلاستیک کامل در نظر گرفته می شود و با توجه به پارامترهای مقاومتی خاک میزان باربری خاک قبل از گسیختگی به عنوان ظرفیت باربری خاک معرفی می شود. مورد 1 تابع پارامترهای کشسان خاک بوده و مورد 2 تابع پارامترهای مقاومتی خاک می باشد. و در ارزیابی پی سازه ها هر دو عامل به صورت همزمان سنجیده می شود.
سید مهرشاد کمال ... :
3 0
با سلام و وقت بخیر آیا راه حلی برای افزایش ظرفیت باربری خاک وجود دارد ؟؟ با تشکر
مرتضی ابراهیم ز ... : راهکار
0 0
با سلام و تشکر سوال اینکه راهکار در زمینهایی که نشست و تغییر شکل خاک زیر پی بیش از حد مجاز میباشد چیست ؟ ضمنا در ساختمانهایی که سطح اب زمین بالا میباشد و در طی مقاطعی از سال زیرزمین رطوبت یا آب را عبور میدهد راهکار مقابله چیست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در خصوص مورد اول بهسازی خاک مناسب ترین راه می باشد. در خصوص سطح آب، بایستی سطح آب در مطالعات مربوط به ظرفیت باربری لحاظ شود
امیر حسین نادری : نظر(2)
0 0
تقدیر و تشکر میکنم از جناب اقای دکتر نعیمی فر که تلاش برای جمع اوری اینگونه مطالب و مقاله هایی بوده که وقت گران بهایشان را برای یاداوری و یادگیری دانشجویان می گذارند.ممنون
سيده فاطمه حسين ... : برداشت و تشكر
0 0
دو عامل مهم در طراحي پى سازه ها:١)نشست و تغيير شكل خاك زير پى از حد مجاز بيشتر نشود. در مكانيك خاك كلاسيك در خصوص اين مورد،رفتار خاك بصورت الاستيك كامل در نظر گرفته ميشود و در اين روش تغيير شكل اتفاق ميفتد.اين مورد تابع پارامتر هاى كشسان خاك ميباشد. ٢)خاك زير پى دچار گسيختگى نشود.در خصوص اين مورد رفتار خاك بصورت پلاستيك كامل در نظر گرفته ميشود و تابع پارامتر هاى مقاومتى خاك است. ممنون بابت مقاله مفيدتون
وحیده خدایاری : تشکر
0 1
سلام.بسیار مفید و کوتاه.تشکر میکنم از تیم کاوش مهار البرز
علیرضا اعوانی : برداشت از مقاله
0 0
با سلام و خسته نباشید خدمت تیم کاوش مهار . در این مقاله دریافتیم که در طراحی پی سازه ها دو مورد: (نشست و تغییرشکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود و خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود) دارای اهمیت زیادی میباشد ودر مورد اول از طریق ازمایش پارامترهای کشسانی و در مورد دوم پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد
محمد فرخی : برداشت از مقاله
0 0
با سلام به نظر بنده این مقاله بسیار کلی بود و در خصوص ظرفیت باربری خاک مطالب بیشتری می توان گفت که در این مقاله بدان ها اشاره نشده است
مدیریت : پاسخ
0 0
برای مطالعه جزئیات بیشتر خدمات ژئوتکنیک بایستی به کتب تالیف شده در این زمینه مراجعه نمود.
محمدرضافیضی : سازه بتن
0 0
با سلام مطالب فوق بسیار کامل و آموزنده می باشد. ممنون از تیم کاوش مهار که این مطالب را در اختیار ما گذاشتند تا به اطلاعات ما افزوده شود.
روح الله خوشدل : پرسش
0 0
با سلام و تشکر بابت مطلب مفید و کاربردی،سوال من این است که با توجه به ضعیف بودن خاک مهر شهر ، کدامیک از راه های مقاوم سازی خاک در این منطقه توصیه می شود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
بعضی از مناطق مهرشهر دارای خاک ضعیف می باشد. در این مناطق گودبرداری و طراحی مناسب پی اولین گزینه می باشد. در ادامه چنانچه ظرفیت باربری مورد نیاز تامین نشد، استفاده از شمع بتنی درجا ریز و یا حفر چاهک و پر کردن آن با سنگ و تراکم گزینه مناسبی می باشد.
مهری هادیان : تشکر و پرسش
0 0
ممنون از اطلاعات خلاصه و مفید.. میزان نشست و تغییر شکل خاک با چه معیاری سنجیده می شود و آیا این مقدار در مناطق مختلف عدد ثابتی است یا اینکه با توجه به اقلیم و نوع خاک متفاوت میباشد؟؟
مدیریت : پاسخ
0 0
میزان نشست مجاز تابع نوع پی می باشد. این پارامتر به اقلیم و منطقه مرتبط نیست. مقادیر نشست مجاز پی برای انواع پی ها در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ارائه شده است.
مطهره پیکانپور : نشست فونداسیون
0 0
فونداسیون بخش تحتانی سازه است که وظیفه انتقال بار از سازه به زمین را دارد. زمانی که خاک زیر فونداسیون تحت بارگذاری قرار می‌گیرد، لایه خاک دچار تغییر شکل می‌شود. این تغییر شکل ( فشرده شدن خاک ) نشست نام دارد که منجر به نشست فونداسیون می‌شود. نشستهای خاک اگر در محدوده مجاز باشد مشکلی پیش نمی‌آورد ولی این نشستها در خارج از محدوده مجاز موجب نشست فونداسیون ساختمان شده و باعث آسیب جدی در معماری، سازه و تاسیسات ساختمان ها می‌شود بنابراین طراحی سازه و بررسی خاک مهم ترین مرحله ساحتمان سازی ست ممنون از مقالات عالی تون👌
پروین عبادی : فونداسیون
0 0
فونداسیون یا همان شالوده، پایه و اساس هر سازه و بنایی است که اگر به صورت درست و اصولی ساخته نشود، می‌تواند خسارات مالی و جانی جبران‌ناپذیری را به همراه داشته باشد. انتخاب درست مواد و فونداسیون تاثیر مستقیم در عمر و استحکام بنای مورد نظر خواهد داشت. به همین خاطر مهم است که با صفر تا صد فونداسیون و نحوه اجرای آن آشنا باشید. ممنون از شما👌👌
امیرمحمدیان : تشکر
0 0
با عرض سلام و خسته نباشید خیلی مطالب مفیدی بود ممنون
انیر دودانگه : بسیار عالی
0 0
نظر شما چیست ؟
پیمان موسوی : مکانیک خاک
0 0
ممنون از مقاله مفید و کاربردیتون،در صورت وجود قنات در زیر زمینی که قرار هست ساختمان ساخته بشه به چه صورت باید پر بشه و اصطلاحا مشکل رو حل بکنیم و اینکه گمانه زدن قبل از ساخت یکی الزامات هست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
اصولاً بایستی از مسدود کردن قنوات و یا پر کردن آنها صرف نظر کرد. در صورت برخورد با قنوات در محدوده پروژه، بایستی با قرار دادن لوله دو سمت قنات را به یکدیگر متصل نمود.
امین بابازاده : خاک زیر پی ساختمان
0 0
به نظر من مقاومت خاک زیر فنداسیون از این نظر که کل بارها و وزن سازه از طریق خاک زیر فنداسیون به زمین انتقال داده می شود پس بسیار مهم است که قبل از طراحی واجرا خاک زیر از نظر نشست و گسیختگی برسی شود . ممنون از این مقاله خوب یک درخواست داشتم اگر امکانش هست برای روش خاک برداری و اجرای بالا به پایین ( up _ down ) اطلاعاتی به ما بدهید . با تشکر
مدیریت : پاسخ
0 0
انشاا... در قالب یک سمینار آموزشی و یا یک مقاله در خصوص روش top-down توضیح داده خواهد شد.
شیرین مددی : مقاومت خاک
0 0
با سلام در زمین هایی با بافت کشاورزی آیا میتوان مقاومت خاک را بالا برد
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. عموماً خاک کشاورزی در عمق کمی از زمین قرار دارد (حداکثر 1 الی 2 متر) و عموماً در طول اجرای پی، این خاک برداشته می شود.
روشنک اوجانی : نظر
0 0
بسیار مطلب مفید و کاربردیی است👌 اهمیت در پی سازه ها: ۱. نشست و تغییرشکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود.۲. خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود.
آرمین کرمی : نظر
0 0
باسلام عرض ادب..باتوجه به نامناسب بودن بسترخاک ..بهترین روش هابرای جلوگیری از نشست به کارگیری روش های ژِیوسنتتیک وبه کارگیری بتن آب گریز وعایق همراه باسایر عملیات اجرایی میتواندباشد..
علیرضا اعوانی : برداشت از مقاله
0 0
در این مقاله دریافتیم که در طراحی پی سازه ها دو مورد: (نشست و تغییرشکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود و خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود) دارای اهمیت زیادی میباشد ودر مورد اول از طریق ازمایش پارامترهای کشسانی و در مورد دوم پارامترهای مقاومتی خاک بیشتر مورد بررسی قرار میگیرد
ژاله سلطانى : برداشت از مقاله فوق
0 0
ممنون از مقاله خوبتون سوالى ندارم،چقدر در نظرگرفتن مقاومت خاك مى تونه در سازه مهم باشه كه با توجه به گفته شما مهرشهر و كيانمهر زياد به اين مو ضوع توجه نمى شه
سید محمد حسین ف ... : برداشت و تشکر
0 0
به نام خداوند بخشنده و مهربان و تشکر از تیم کاوش مهار با خواندن این مقاله اطلاعات شخصی خودم در رابطه با نشست خاک و گودبرداری و کلیات فوندانسیون و انواع آن بیشتر شده.مرسی ا شما
ایمان فقیهی : تشکر و برداشت
0 0
با سلام و خسته نباشید تشکر از سایت خوبتون اگر نشست و تغییر شکل خاک بیش از حد مجاز شود و خاک زیر پی دچار گسیختگی شود باید از تکنیک اصلاح مکانیکی خاک مانند اجرای شمع، میکروپایل ،تراکم خاک و... استفاده کرد
تیناناصربخت : سلام
0 0
سلام و خسته نباشید ممنون از زحمات شما و مقالات خوبتان . بسیار مفید بوده و خیلی نکات یاد گرفتم . سوالاتی که در مقالات قبل برایم پیش آمده بود در این حا برطرف سد . ممنون
فاطمه یارمحمدی : .
0 0
با سلام و وقت بخیر فقط یه سوال داشتم اینکه اگر بعد از اتمام کار بعد از دوماه ساختمان نشست پیدا کند دلیلش اینه که خاک زیر پی دچار گسیختگی شده ؟؟یا مشکل چیز دیگه ایه ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. نشست متفاوت از گسیختگی می باشد. نشست تابع پارامترهای الاستیک و پلاستیک خاک می باشد و گسیختگی تابع پارامترهای مقاومتی خاک در صورت نشست سازه، نامناسب بودن خاک، وجود خاک دستی زیر پی، وجود حفرات در محدوده سازه به عنوان دلایل اصلی مطرح می شود.
صمیم حیاتی : نظر در مورد مقاله نشست خاک
0 0
با تشکر از موارد ذکر شده در مقاله به نظر بنده یکی از راهای اجرای سازه و پی روی خاک سست ، اجرای پی های گسترده است که مزایای زیادی دارد مناسب برای خاک‌های با ظرفیت باربری کم توزیع گسترده‌تر تنش زیر فونداسیون یکپارچگی پی‌های ستون‌ها و دیوارهای برشی کاهش تنش‌های وارده بر خاک زیر پی رادیه کاهش نشست کل فونداسیون کاهش نشست های نامتقارن احتمالی قالب بندی ساده‌تر
حسین خیری : سوال
0 0
با سلام در نشست خاک کدام یک از تکینیک های اصلاح خاک مانند میکروپایل یا اجرای شمع کارآمد تر است؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. بسته به شرایط پروژه، هر کدام از روش ها می تواند مفید و مناسب باشد.
M.rezazaeim : خاک
0 0
مقالات بسار مفید و کاربردی سپاس فراوان و خسته نباشید...
مهدی یوسفی : تشکر و قدردانی
0 0
درود بر استاد گرامی مقاله بسیار مفیدی بود ، چرا که در کنار درس مکانیک خاک و فرمولها و محاسبات ، اینگونه مقالات کمک به فهم و ادراک کاربردی دروس مرتبط با مهندسی ژئوتکنیک داره . توضیحات کامل بود و جای سوالی نیست . متشکرم
محبوب محمدی : برداشت از مقاله
0 0
در طراحی پی سازه دو عامل مهم است ۱نشست و تغییرشکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود 2خاک زیر پی دچار گسیختگی نشود ارزیابی مورد اول رفتار خاک به صورت الاستیک کامل در نظر گرفته می شود ولی دو دوم به صورت پلاستیک میباشد میزان باربری خاک قبل از گسیختگی ظرفیت باربری خاک گفته می شود و نشست خاک از حد مجاز بیشتر نشود و هردو مورد برسی قرار گیرد برای مورد اول پارامترهای کشسانی مورد برسی هست و برای دوم پارامتر خواص مقاومت خاک و چسبندگی و زاویه اصطحکاک تعیین کنننده هس خاک مناطق شرفی و غربی مناسب است و در سایرمناطق عموما درشت دانه سنگی و بعضی مناطق به دلیل وجود خاک دستی و انباشته شودن نخاله و .... مناسب نیس
علیرضاآبیار : نشست ساختمان
1 0
نشست ساختمان نشست در ساختمان یکی از پدیده هایی است که در بعضی از سازه ها بوجود آمده و اگر جلوی این پدیده گرفته نشود می تواند آثار مخربی بر سازه بر جای گذارد حال فرض کنید فونداسیون یک سازه نیز به اندازه دلتا نشست کند.در نتیجه این نشست لنگرهایی به سازه وارد می کند. در آیین نامه برای نشست یک مقدار مجاز در نظر گرفته شده است که اگر از این مقدار بیشتر شد، شاهد آثار تخریبی آن بر روی سازه خواهیم بود در هر حال نشست ساختمان در اثر بی توجهی به مسائل ژئوتکنیک می باشد.
سجاد حاجی محمدی : نشست خاک
1 0
مقاله بسیار مفید و خوبی بود در صورت نشست خاک چه راهکارهایی وجود دارد؟ اگر در زمینی که قرار هست در آن ساختمان بنا شود قنات وچاه وجود داشته باشد چیکار باید کرد?
مدیریت : پاسخ
0 0
در صورت نشست، بهسازی خاک و تثبیت مجدد سازه در صورت برخورد با قنات، ادامه امتداد قنات در محدوده سازه با استفاده از لوله گذاری مناسب
محمد نوید عباس ... : نشست خاک
0 0
باسلام وعرض خسته نباشید ضمن تشکر مقاله خوبتون سئوالی داشتم اینکه به طور مثال:اگرساختمانی مقداری نشست کرده باشد به طوری که خاک پی دچار تغییر شکل بیش ازحد نشده باشد وخاک دچار گسیختگی هم نشود آیا شرایط آب وهوایی(باران،برف،برف،رطوبت و...)می‌تواند باعث به وقوع پیوستن حداقل یکی از دو عامل (تغییر نشست خاک/گسیختگی خاک)شود؟ در این صورت راهکاری برای محافظت از خاک وپی وجود دارد؟
شقایق قره داغی : نشست
1 0
سلام و خسته نباشید ممنون از مقاله خوبتون فقط سوالی که داشتم اگه نشست بیش از حد مجاز نباشه و نیاز به درست کردن هم نداشته باشه امکانش هست بعدها مقدار نشست بیشتر بشه؟و اینکه درست کردن زمینی که نشست کرده با وجود ساختمان بهترین روشش کدام هست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در صورتی که خاک زیر پی از نوع ریزدانه باشد، امکان بیشتر شدن نشست با گذشت زمان وجود دارد.
زهراپژومان : نشست خاک
2 0
سلام وعرض خسته نباشید ممنون ازمقاله خوبتون.سوالی که داشتم اینه که اگر تغییرشکل خاک زیرپی بیش ازحدمجاز شود چه راهکاری برای مقابله پیشنهاد میشه ؟واینکه میزان تغییرشکل باچه معیاری سنجیده میشود؟
حسین محبی راد : نشست خاک
0 0
با سلام و عرض خسته نباشید ممنون از مقاله خوبتون، اگر نشست و تغییرشکل خاکِ زیر پی از حد مجاز بیشتر شود و خاک زیر پی دچار گسیختگی شود چه راه کار هایی برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد میکنید؟
فاطمه یارمحمدی : نشست و گسیختگی خاک
0 0
با عرض سلام و خسته نباشید مطالب بسیار کامل مفید بود وازاین مقاله اطلاعاتی درباره نشست وگسیختگی خاک بدست اورده شد . و بصورت خلاصه دوعامل در طراحی سازه بسیار تاثیر گذار است که عبارتند از نشست و تغییرشکل خاک زیر پی از حد مجاز بیشتر نشود. 2. خاک زیر پی دچار گسیختگی نشودو اینکهدو عامل فوق با وجود تشابه، دارای ماهیت های مجزا می باشد. در مکانیک خاک کلاسیک در ارزیابی مورد اول رفتار خاک به صورت الاستیک کامل در نظر گرفته می شود و لذا در طول بارگذاری متناسب با مدول الاستیسیته، تغییرشکل اتفاق می افتد. در خصوص مورد دوم، رفتار خاک بصورت پلاستیک کامل در نظر گرفته می شود و با توجه به پارامترهای مقاومتی خاک، میزان باربری خاک قبل از گسیختگی به عنوان ظرفیت باربری خاک معرفی می گردد .
میلاد نصیری : .
0 0
با سلام خسته نباشید در چه صورت خاک پس از گذشت زمان بیشت تر نشست میکنند و این عامل در ریز دانه ها بیشت تر است یا درشت دانه ها؟ و بهترین روش برای بازسازی نشیت با وجود ساختمان چیست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در خاک های ریزدانه نشست زمان بر تر می باشد. بویژه در صورتاشباع بودن خاک و وقوع نشست های تحکیمی، زمان رخداد نشست بسیار زیاد می شود. در صورت وقوع نشست، روش های بهسازی خاک از جمله میکروپایلتوصیه می شود
امیر محمد توانگ ... : سلام استاد تو‌ اون مناطقی که گفتید سطح ا ...
0 0
نظر شما چیست ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. برای هر منطقه با توجه به تراز آب ظرفیت باربری محاسبه می گردد. به عبارت دیگر بالا بودن سطح آب مانع از ساخت و ساز نمی شود.
امیرحسین انامی ... : سپاس
0 0
باسلام و خسته نباشید خواستم تشکر کنم از تیم کاوش مهار البرز
امیرمحمد محمدی : تشکر و پرسش سوال
0 0
با سلام و عرض ادب ضمن تشکر از مقاله کارآمدتون سوالی برای بنده مطرح شد، در صورت انجام عملیات گودبرداری بیش از حد مجاز و برای رسیدن به تراز با سنگ قلوه گود خود را به تراز رساندیم ولی ساختمان بعد از اتمام دچار نشست شده و در دیواره ها ترک های جزعی صورت گرفته، چه راهکاری برای جلوگیری از نشست بیشتر پیشنهاد میدهید؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. کیفیت و رشد ترک ها بایستی پایش شود. در مرحله بعد علت ایجاد ترک با توجه به نوع خاک و شرایط زیرسطحی تشخیص داده شود و در انتها طرح مناسب بهسازی فونداسیون و یا بهسازی خاک پیشنهاد گردد.
شایان خلعت بری : خاک
0 0
مفید و اموزنده؛ از چه سالی ازمایش نمونه خاک اجباری شده است در کرج ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
از زمان ابلاغ مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان
حسین بغدادی : .
0 0
باسلام و عرض خسته نباشید مرسی از مقاله مفید و کاملتون،پس نتیجه میگیرم که نبایدنشست و تغییر شکل خاک بیش از حد مجاز شودوخاک زیر پی دچار گسیختگی نشود
امیرسالار میربز ... : طراحی پی
0 0
سلام استاد خسته نباشید دو عامل در طراحي سازه وجود دارد ١-شكست و تغير شكل خاك زير پي از حد مجاز بيشتر نشود ٢-خاك زير پي دچار گسيختگي نشود خاك زير پي در واقع تكيه گاه پي تلقي ميشود و همچنين نوع خاك زير پي مي تواند مستقيما در طراحي پي تاثير بگذارد ‌اینکه در طراحی پی باید به هردوی آنها توجه کرد تابه مشکل بر نخوریم
علی قربانی : نشست
0 0
با عرض خسته نباشید. بهترین روش واسه وقتی ک خاک دچاره نشست شده چیه
مدیریت : پاسخ
0 0
روش های متعددی با توجه به عامل نشست و میزان نشست وجود دارد. در این زمینه می توانید با لغت کلیدی "اصلاح خاک" یا "soil improvement" اطلاعات مطلوبی بدست آورید
امیرحسین زارعی ... : نشست
0 0
خیلی ممنون از مقاله خوب و مفید شما سوالای که برای من در بحث نشست مطرح اینه که من دیدم یه سری جاهایی که نشست پیدا کرده با تزریق فوم قسمت نشست کرده رو ترمیم میکنن این ترمیم دائمی یا بعد یه مدت به حالت اول برمیگرده و اینکه در سازه هایی با ابعاد بزرگم تزریق فوم انجام میدن یا خیر؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. تزریق دوغاب برای اصلاح نشست عموماً به کار گرفته می شود.
امیرمحمدبرجی : کلیات نشست
0 0
با سلام وخسته نباشید خدمت تیم کاوش مهار،سوالی که دارم اینه در زمینی که قرار هست درآن ساختمان بنا شود قنات وجود داشته باشد راهکارچیست؟وبرای افزایش ظرفیت باربری خاک چه باید کرد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. با انجام دقیق مطالعات ژئوتکنیک در کرج موقعیت قنوات تا اندازه ای قابل تشخیص می باشد. بعد از تشخصی موقعیت قنات بایستی دو طرف مسیر قنات را با لوله به هم متصل نمود. در صورتی که قنات پایین تر از عمق گودبرداری باشد، انتقال بار سازه به محدوده قنات با فرض قوس زدگی خاک و میزان نشست سازه در صورت تخریب قنات بایستی بررسی شود.
مهدی رسته خاک : .
0 0
سلام مقاله بسیار مفیدی بود با تشکر برای کنترل تنش خاک زیر پی از چه ترکیب باری استفاده می کنیم؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. طراحی بر اساس ترکیب بار بهره برداری انجام می گردد
امیرمحمد محمدی : تشکر
0 0
سلام و عرض ادب، نشست در خاک ماسه ای بیشتر هست یا خاک رسی؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. وابسته به تراکم خاک می باشد. با این وجود عموماً مشکلات خاک های رسی در رابطه با ظرفیت باربری بیشتر می باشد.
محمد رجبی : نشست بعد از ساخت
0 0
با سلام . اگر نتایج آزمایشگاه خوب و اجرا نسبتا خوب باشد .اگر نشست بعد از تکمیل ساختمان پیش بی اید و خطر افرین باشد: ۱_ چگونه میشود ساختمان را ایمن کرد تا خطر افرین نباشد؟ ۲_مقصر کیست و هزینه های پیش رو بیشتر با کیست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. 1. بهسازی خاک و مقاوم سازی ساختمان بسته به نوع، عامل نشست و اهمیت پروژه 2. بر اساس نظرات کارشناسی تقصیر بین عواملی که نسبت به اجرای دقیق خدمات و یا مسئولیت خود کوتاهی نموده اند تقسیم می شود.
سینا اکبری : نشست ساختمان
0 0
یکی از پدیده ‌های مخربی که برای اکثر ساختمان‌ ها بعد از گذشت مدت زمان مشخصی اتفاق می ‌افتد نشست ساختمان است. اگر نتوانیم به موقع جلوی نشست ساختمان را گرفته و آن را کنترل کنیم به احتمال زیاد سازه دچار خسارات و آسیب ‌های سختی خواهد شد؛ بنابراین مهندسین طراح و اجرای پروژه باید قبل از اینکه شروع به ساخت یک سازه جدید نمایند عوامل ایجاد کننده نشست را در نظر بگیرند تا مشکلی ایجاد نشود. با این حال اگر نشست هم انجام شد باید با راهکارهای مختلف جلوی پیشرفت آن گرفته شود تا باعث خرابی سازه نشود.
نسیم حقی داروند ... : خاک زیرپی ساختمان
0 0
در طراحی پی سازه ۲ عامل اهمیت دارند:۱.نشست بیش از حد نشود۲.خاک پی گسیخته نشود در مورد اول ارزیابی در مورد رفتار خاک میباشدکه الاستیک است و باعث تغییر شکل میشود که تابع پارامترهای کشسانی است.برای ارزیابی نشست خاک علاوه بر پارامترهای پایه ای نظیر لاندا و کاپا به ارزیابی نشست پذیری خاک بر مبنای محاسبه خاک به صورت فنر با ضریب سختی ks پرداخته میشود. در مورد دوم رفتار خاک پلاستیک میباشد که تابع پارامترهای مقاومتی میباشد و متداول ترین عامل برای پارامترهای کشسانی مدول الاستیسیته میباشد. که خواص مقاومتی خاک همچون چسبندگی و زاویه اصطکاک تعیین میشود که با استفاده از روش هایی مانند ترزاقی و میرهوف امکان پذیر است.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

 1. مقدمه بتن ترکیبی از اجزای اجباری شامل: سیمان، سنگدانه (شن و ماسه) و آب می باشد که با توجه ...
کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

توصیه می شود پیش از مطالعه این مقاله، مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن مطالعه شود. ...
کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

  1. مقدمه: منظور از کرگیری بتن و یا مغزه گیری بتن، برش بخشی از بتن به شکل استوانه ای از در ...
نوع و تیپ خاک کرج

نوع و تیپ خاک کرج

  فایل نقشه با کیفیت بالا فایل جداول نتایج آزمایشات خاک در پروژه های مشخص شده روی نقشه تاریخ ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

 به روز رسانی تعرفه سال 1401 تاریخ به روز رسانی مقاله: 1401/11/01 پیرو سهمیه بندی خدمات ...
بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

فهرست مطالب: 1. مقدمه 2. تغییرات در بخش مطالعات شناسایی ژئوتکنیک (فصل دوم مبحث هفتم) 3. تغییرات د ...
خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

توصیه می شود مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن نیز مطالعه شود. 1. مقدمه در هنگام طراحی سازه ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

   شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج  در همین سایت به روز ر ...
مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز به منظور ...
ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW: به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با اس ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

فهرست مطالب: 1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج) 2 ...
کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش سطح م ...
کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

خدمات آزمایشگاهی بتن و خاک خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن مساله ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان بر ...