شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

3 / 10
از 339 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 25 آبان 1401 در ساعت 39 : 12 دقیقه | نظرات کاربران ( 66 )

فهرست مطالب:

1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج)

2.  شرایط عدم نیاز به انجام آزمایشات ژئوتکنیک در مراحل اخذ جواز

3. شرح مطالعات ژئوتکنیک در مورد پروژه های ساختمانی مسکونی

3-1 ارزیابی سابقه منطقه و انجام مطالعات توصیفی و زمین شناسی

3-2 حفر گمانه و چاهک دستی به منظور دستیابی به اعماق خاک و نمونه گیری از عمق خاک

3-3 انجام آزمایشات برجا (در محل) نظیر اس پی تی، دانهول، پی ال تی (بارگذاری صفحه)، دانهول و ...

3-4 انجام آزمایش روی نمونه ها در آزمایشگاه نظیر دانه بندی، هیدرومتری، وزن مخصوص، حدود اتربرگ، برش مستقیم، تحکیم و ...

3-5 تهیه گزارش ژئوتکنیک

4. هزینه انجام مطالعات ژئوتکنیک در مورد پروژه های ساختمانی مسکونی در کرج و استان البرز (تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در سال 1399 در کرج)

 ****************************************************

 

 شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج در همین سایت به روز رسانی شده است.

 شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج  در همین سایت به روز رسانی شده است.

 

توصیه می شود که مقاله "بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400" را در همین سایت مطالعه نمایید.

  

1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج)

1-1 نشست و عدم ظرفیت باربری

1-2 خاک های مسئله دار

1-3 روانگرایی

1-4 ناپایداری شیروانی و ریزش گودبرداری

1-5 قنوات و حفرات زیرزمینی

1-6 آب های سطحی و زیرسطحی

نشست خاک و عدم ظرفیت باربری خاک

نشست و عدم ظرفیت باربری

خاک های مسئله دار

خاک های مسئله دار

روانگرایی

روانگرایی

ناپایداری شیروانی و ریزش گودبرداری

ناپایداری شیروانی و ریزش گودبرداری

قنوات و حفرات زیرزمینی

قنوات و حفرات زیرزمینی

آب های سطحی و زیرسطحی

آب های سطحی و زیرسطحی

 

2.  شرایط عدم نیاز به انجام آزمایشات ژئوتکنیک در مراحل اخذ جواز

با استناد به مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (1392)، در صورتی که تمام شرایط زیر برقرار باشد، نیاز به قرارداد با آزمایشگاه خاک و بتن نیست:

1-1 داده های کافی از شرایط ژئوتکنیکی محدوده ساختمان وجود داشته باشد. به عبارت دیگر در ملک ها مجاور و یا در نزدیکی پروژه، آزمایشات ژئوتکنیک بر روی پروژه های مشابه انجام شده باشد.

1-2 ساختمان مورد نظر حداکثر 4 طبقه و از درجه اهمیت کم یا متوسط (طبق آیین نامه 2800) باشد. لازم به ذکر است که ساختمان مسکونی از درجه اهمیت متوسط می باشد.

1-3 سطح اشغال ساختمان کمتر از 300 متر مربع باشد. منظور از سطح اشفال، مساحت پایین ترین طبقه در دستور نقشه می باشد. در محدوده سطح اشغال فونداسیون سازه روی خاک قرار می گیرد.

1-4 نیاز به گودبرداری زیر فونداسیون سازه مجاور (حتی 1 سانتیمتر) نباشد و همچنین نیاز به گودبرداری نسبت به سطح خیابان و یا زمین مجاور بیش از 2 متر نباشد.

1-5 تعداد ساختمان ها زیاد (بیش از 3) نباشد. به عبارت دیگر اگر بیش از 3 ساختمان با شرایط فوق در پروژه ای مد نظر باشد، انجام مطالعات ژئوتکنیک ضروری است.

1-6 احتمال برخورد با خاک دستی، خاک مسئله دار، خاک روانگرا، گسل، سطح آب زیرزمینی بالا و ... وجود نداشته باشد.

  • چنانچه تمام موارد فوق برقرار باشد، می توان از انجام آزمایش ژئوتکنیک پیش از اجرای سازه صرف نظر نمود. البته در این حالت در محاسبات نمی توان تیپ خاک را I یا II در نظر گرفت.
  • طبق موارد فوق می توان برای یک سازه با حداکثر سطح اشغال 300 متر مربع و در چهار طبقه (متراژ کمتر از 1200 متر مربع طبق دستور نقشه)، چنانچه گودبرداری زیر سازه مجاور نداشته باشد (و گودبرداری کمتر از 2 متر نسبت به خیابان باشد)، می توان از انجام مطالعات ژئوتکنیک صرف نظر نمود.
  • در سایر موارد انجام مطالعات ژئوتکنیک ضروری است.
  • در استان البرز و شهر کرج، ضوابط فوق رعایت شده و برای ساختمان های

 

3. شرح مطالعات ژئوتکنیک در مورد پروژه های ساختمانی مسکونی

در صورت ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک، عموماً این مطالعات در بردارنده موارد زیر می باشد:

3-1 ارزیابی سابقه منطقه و انجام مطالعات توصیفی و زمین شناسی

3-2 حفر گمانه و چاهک دستی به منظور دستیابی به اعماق خاک و نمونه گیری از عمق خاک

3-3 انجام آزمایشات برجا (در محل) نظیر اس پی تی، دانهول، پی ال تی (بارگذاری صفحه)، دانهول و ...

3-4 انجام آزمایش روی نمونه ها در آزمایشگاه نظیر دانه بندی، هیدرومتری، وزن مخصوص، حدود اتربرگ، برش مستقیم، تحکیم و ...

3-5 تهیه گزارش ژئوتکنیک

در ادامه به تفصیل هر کدام از موارد فوق توضیح داده می شود:

3-1 ارزیابی سابقه منطقه و انجام مطالعات توصیفی و زمین شناسی

پیش از انجام مطالعات ژئوتکنیک، تحلیل زمین شناسی منطقه دید کلی از شرایط زیر سطحی خاک در محدوده پروژه به دست می دهد. ارزیابی بافت قالب خاک در منطقه، بررسی توصیفی رخنمون های موجود، ارزیابی موقعیت گسل ها و سابقه ژئوتکنیکی منطقه از جمله موارد مهم در یک گزارش زمین شناسی می باشد. به کمک مطالعات زمین شناسی منطقه می توان در خصوص صحت آزمایشات ژئوتکنیک ارزیابی نمود. به عنوان مثال چنانچه در محدوده مهرشهر کرج، نتایج ژئوتکنیک بیانگر خاک درشت دانه در محل پروژه باشد، می توان با تکیه بر مطالعات زمین شناسی در دقت و صحت نتایج شک نمود. زیرا بافت قالب منطقه در محدوده ذکر شده ریزدانه می باشد. یا در مثال دیگر در برخی از مناطق شهری، توپوگرافی منطقه بصورت تپه و دره بوده است و در گذشته برای ساخت خانه، دره ها توسط خاک دستی پر شده است (مشابه منطقه مرزداران تهران). در این حالت ممکن است در مطالعات ژئوتکنیک موقعیت گمانه ها در محدوده تپه ها قرار گیرد و نتایج بدست آمده از مطالعات ژئوتکنیک جامع نباشد. در این موضوع نیز مطالعات زمین شناسی کمک بسیاری در تدقیق نتایج خواهد داشت.

3-2 حفر گمانه و چاهک دستی به منظور دستیابی به اعماق خاک و نمونه گیری از عمق خاک

پس از اجرای سازه و اعمال شدن بار سازه به سطح خاک، ناحیه زیرین سازه تا عمق مشخصی تحت اضافه تنش ناشی از بارگذاری قرار می گیرد. عمق و محدوده ای از خاک که تحت اضافه تنش قرار می گیرد، با عبارت حباب تنش و یا پیاز تنش معرفی می شود. در طول عملیات ژئوتکنیک بایستی وضعیت خاک در ناحیه حباب تنش مورد ارزیابی قرار گیرد. ازینرو با توجه به گسترش حباب تنش به عمق خاک، با استفاده از حفر گمانه ماشینی و یا چاهک دستی، به نمونه گیری از عمق خاک (ناحیه حباب تنش) پرداخته می شود.

گمانه ماشینی توسط ماشین حفاری ایجاد شده و گمانه دستی توسط مقنی حفر می گردد. ازینرو گمانه ماشینی می تواند عمق بیشتری نسبت به گمانه دستی داشته باشد. از طرف دیگر گمانه دستی در قطر بزرگ تری نسبت به گمانه ماشینی حفر می گردد. لذا پس از حفر گمانه دستی، خاک بیشتری جهت انجام آزمایش در آزمایشگاه حاصل می گردد. بطور خلاصه ویژگی های هر یک از گمانه ها دستی یا ماشینی را به شرح زیر خلاصه نمود:

نوع گمانه     قطر حفاری              طول حفاری     حجم خاک

دستی        حدود 90 سانتیمتر      کم                 زیاد

ماشینی      حدود 10 سانتیمتر      زیاد                کم

امکان انجام آزمایشاتی نظیر برش برجا و بارگذاری صفحه و امکان مشاهده چشمی پروفیل ژئوتکنیکی خاک از مزایای گمانه دستی می باشد.

امکان انجام آزمایشاتی نظیر دانهول و اس پی تی و امکان دستیابی به اعماق بیشتر خاک از مزایای گمانه ماشینی می باشد.

با بررسی موراد فوق می توان نتیجه گرفت که اجرا هر دو گمانه ماشینی و دستی ضروری می باشد. لذا در عمده پروژه های ساختمانی هر دو نوع گمانه به کار گرفته می شود.

گمانه ماشینی و دستی (چاهک دستی)

گمانه ماشینی و دستی (چاهک دستی)

3-2-1 تعداد گمانه های مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیک

تعداد گمانه ها در هر پروژه بر اساس دو هدف تعیین می گردد: 1: ارزیابی ظرفیت باربری و 2: ارزیابی پایداری گود و طراحی سازه نگهبان. برای هر یک از دو هدف ذکر شده، در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان جداولی ارائه شده است.

تعداد گمانه های با هدف ارزیابی ظرفیت باربری وابسته به الف: اهمیت پروژه، ب: شرایط ژئوتکنیکی محدوده پروژه و پ: مساحت سطح اشغال پروژه می باشد. بر اساس الزامات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، تعداد گمانه های ژئوتکنیکی با هدف ارزیابی ظرفیت باربری با توجه به سه آیتم ذکر شده به شرح جدول زیر محاسبه می گردد.

مساحت

اهمیت ساختمان

شرایط زیرسطحی

تعداد گمانه

سطح اشغال کمتر از 300 متر مربع

زیاد و خیلی زیاد

لایه بندی ساده و زمین مناسب

2

لایه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

3

متوسط

لایه بندی ساده و زمین مناسب

1

لایه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

2

کم

زمین مناسب یا نامناسب

1

سطح اشغال بین 300 الی 1000 متر مربع

زیاد و خیلی زیاد

لایه بندی ساده و زمین مناسب

3

لایه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

5

متوسط

لایه بندی ساده و زمین مناسب

2

لایه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

3

کم

زمین مناسب

1

زمین نامناسب

2

  • به ازای متراژ سطح اشغال بین 1000 تا 2000 متر مربع یک گمانه دیگر به تعداد گمانه های فوق اضافه می گردد. این روند به ازای متراژ 2000 الی 3000 و ... با اضافه شدن یک گمانه به ازای هر 1000 متر مربع ادامه می یابد.

 

تعداد گمانه های با هدف ارزیابی پایداری دیوار گود و طراحی سازه نگهبان وابسته به الف: عمق گود و ب: مساحت سطح اشغال پروژه می باشد. بر اساس الزامات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، تعداد گمانه های ژئوتکنیکی با هدف ارزیابی پایداری دیوار گود با توجه به دو آیتم ذکر شده به شرح جدول زیر محاسبه می گردد.

مساحت

عمق گود کمتر از 10 متر

عمق گود بین 10 تا 20 متر

سطح اشغال کمتر از 300 متر مربع

1 گمانه

2 یا 3 گمانه

سطح اشغال بین 300 الی 1000 متر مربع

2 گمانه

3 یا 4 گمانه

  • برای عمق گود بین 20 الی 30 متر، یک گمانه به تعداد گمانه های جدول فوق اضافه می گردد. . این روند به ازای عمق 30 تا 40 و ... با اضافه شدن یک گمانه به ازای هر 10 متر ادامه می یابد.

در یک پروژه ساختمانی، حفاری مجموع تعداد گمانه های محاسبه شده از دو جدول فوق به منظور انجام مطالعات ژئوتکنیک مورد نیاز می باشد. در استان البرز و شهر کرج با توجه به رقابت موجود بین آزمایشگاه های خاک و بتن، عموماً با هدف کاهش قیمت پیشنهادی، حداقل تعداد گمانه ها (در جداول فوق) در شرح خدمات پیشنهاد می گردد. به عنوان مثال پیش از انجام پروژه، شرایط زیر سطحی مناسب در نظر گرفته می شود تا نیاز به حفاری تعداد گمانه کمتری باشد.

3-2-2 عمق گمانه های مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیک

الف: با هدف ارزیابی ظرفیت باربری: عموماً گمانه های حفاری شده با هدف تعیین ظرفیت باربری خاک بصورت ماشینی بوده و عمق گمانه های بر اساس آیین نامه 2800 و الزامات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان تعیین می گردد. بر اساس آیین نامه 2800، به منظور تعیین تیپ خاک، شناسایی خاک و تعیین سرعت موج برشی تا عمقی برابر با 30 متر نسبت به تراز کف فونداسیون ضروری می باشد. لذا به منظور انجام مطالعات ژئوتکنیک، حفاری حداقل یک گمانه به عمق 30 متر از تراز کف فونداسیون ضروری است. به عنوان مثال چنانچه ساختمان دارای یک طبقه زیرزمین باشد، حفاری یک گمانه 34 متری (30 متر+عمق طبقه زیرزمین+عمق پی) از تراز سطح زمین ضروری می باشد.

طبق توضیحات فوق، چنانچه تنها یک گمانه شناسایی جهت ارزیابی خاک محل پروژه مورد نیاز باشد، عمق گمانه بایستی حداقل 30 متر نسبت به تراز کف فونداسیون لحاظ شود. چنانچه تعداد گمانه ها بیش از 1 باشد، عمق گمانه های دیگر (مطابق با بند 7-2-3-5-2 از مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان)، برابر با عرض زمین نسبت به تراز زیر فونداسیون در نظر گرفته می شود.

ب: با هدف ارزیابی پایداری دیوار گود و طراحی سازه نگهبان: گمانه های حفاری شده با هدف ارزیابی پایداری دیوار گود عموماً بصورت دستی اجرا شده و عمق آن برابر با عمق گودبرداری و یا رسیدن به تراز آب زیرزمینی (هر کدام کمتر باشد)، تعیین می گردد. در شهر کرج و استان البرز، عمق گمانه ها پس از اتمام حفاری کنترل شده و کلیه آزمایشگاه های خاک و بتن در کرج و استان البرز موظف به اجرای گمانه مطابق با عمق ذکر شده در این بخش می باشند.

3-2-3 موقعیت و نوع گمانه های مورد نیاز در مطالعات ژئوتکنیک

همانطور که اشاره گردید، عموماً گمانه های با هدف ارزیابی ظرفیت باربری بصورت ماشینی حفاری شده و گمانه های با هدف ارزیابی پایداری دیوار گود و طراحی سازه نگهبان بصورت دستی حفر می شوند. موقعیت گمانه ها نیز به نحوی تعیین می گردد که بیشترین شناخت از خاک زیر پروژه حاصل گردد. با این وجود، در هر پروژه عمدتاً ارزیابی مهندسی از شرایط پروژه تعیین کننده نوع و موقعیت گمانه ها می باشد.

 

3-3 انجام آزمایشات برجا (در محل) نظیر اس پی تی، دانهول، پی ال تی (بارگذاری صفحه)، دانهول و ...

در طول حفاری گمانه های ماشینی و دستی و پس از اتمام گمانه ها، بنا به شرح خدمات پروژه، آزمایشات برجا در محدوده پروژه انجام می گردد. آزمایشاتی نظیر اس پی تی، بارگذاری صفحه و دانهول (ژئوفیزیک) در عمده پروژه های ساختمانی در شهر کرج و استان البرز انجام می گردد. تست اس پی تی عمدتاً در گمانه ماشینی و همزمان با حفاری انجام می شود و نتایج آن تخمینی از سختی خاک تا عمق حفاری گمانه ماشینی می باشد. هر چند انجام تست اس پی تی در گمانه دستی نیز در برخی از پروژه ها متداول است. تست بارگذاری صفحه به منظور ارزیابی پارامتر کشسانی خاک و محاسبه سختی فنر معادل سختی خاک انجام شده و عموماً در پروژه ها در سطح زمین و یا در تراز قرار گیری فونداسیون (در گمانه دستی با اجرای گالری افقی) انجام می گردد. تست دانهول به منظور تعیین تیپ خاک بر اساس سرعت موج برشی انجام می شود. این تست بایستی در گمانه ای با عمق 30 متر نسبت یه تراز فونداسیون اجرا گردد و سرعت موج برشی تا عمق 30 متر نسبت به تراز کف فونداسیون محاسبه گردد. تصاویری از برخی از آزمایشات برجا که توسط آزمایشگاه های خاک و بتن در استان البرز و شهر کرج انجام می گردد در شکل های زیر نمایش داده شده است.

تست اس پی تی

تست اس پی تی 

تست ژئوفیزیک به روش دانهول

تست ژئوفیزیک به روش دانهول

تست ژئوفیزیک به روش MASW

تست ژئوفیزیک به روش MASW

تست بارگذاری صفحه

نمونه ای از تست بارگذاری صفحه

3-4 انجام آزمایش روی نمونه ها در آزمایشگاه نظیر دانه بندی، هیدرومتری، وزن مخصوص، حدود اتربرگ، برش مستقیم، تحکیم و ...

بعد از حفاری گمانه ها، نمونه ها به دو صورت دست خورده و دست نخورده به آزمایشگاه منتقل می شوند. در آزمایشگاه، تست های مختلفی به منظور ارزیابی طبقه بندی خاک، رطوبت خاک در محل، تراکم خاک در محل و پارامترهای مکانیکی و نفوذپذیری خاک انجام می گردد. عموماً آزمایشگاه های خاک و بتن در استان البرز و شهر کرج تست های دانه بندی، هیدرومتری، برش مستقیم و در برخی از موارد تحکیم (پروژه های واقع در مهرشهر، کیانمهر و بخش های محدودی از استان البرز و شهر کرج) بر روی نمونه های خاک در آزمایشگاه انجام می دهند. تصاویر برخی از این تست ها در ادامه ارائه شده است.

آزمایشگاهی 1

برخی از تست های آزمایشگاهی متداول خاک در مطالعات ژئوتکنیک

آزمایشگاهی 2

برخی از تست های آزمایشگاهی متداول خاک در مطالعات ژئوتکنیک

3-5 تهیه گزارش ژئوتکینیک

پیرو مطالعات زمین شناسی و نتایج به دست آمده از تست های آزمایشگاهی و آزمایشات برجا، گزارش ژئوتکنیک توسط آزمایشگاه خاک و بتن تهیه می شود. در گزارشات ژئوتکنیک که توسط آزمایشگاه های خاک و بتن در شهر کرج و استان البرز تنظیم می گردد، عموماً موارد زیر ارائه می شود:

1. چک لیست یک صفحه ای گزارش که عمده نتایج گزارش از جمله تیپ خاک در آن قید شده است

2. موقعیت پروژه و بیان کاربری و معارضات محدوده طرح

3. مطالعات زمین شناسی و شرح آزمایشات ژئوتکنیک انجام شده

4. لاگ های حفاری و پروفیل زمین شناسی مطابق شکل زیر

5. ارزیابی تیپ خاک و ظرفیت باربری خاک

گزارش ژئوتکنیک

نمونه ای از لاگ حفاری و پروفیل زمین شناسی

 

 4. هزینه انجام مطالعات ژئوتکنیک در مورد پروژه های ساختمانی مسکونی (تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در سال 1399 در کرج)

  شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج در همین سایت به روز رسانی شده است.

طبق قرار داد همسان، کلیه آزمایشگاه های خاک و بتن در کرج و استان البرز برای محاسبه هزینه انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن از جداول زیر بهره می گیرند.

 

متراژ سطح اشغال

تعداد گمانه

حق الزحمه (ریال)

دستور نقشه تا 1000 متر مربع

دستور نقشه با متراژ بیش از 1000 متر مربع

کمتر از 300 متر مربع

1

50/000/000

به ازای هر متر مربع افزایش مبلغ 20/000

بین 300 تا 1000 متر مربع

 

دستور نقشه تا 2000 متر مربع

دستور نقشه با متراژ بیش از 2000 متر مربع

2

55/000/000

به ازای هر متر مربع افزایش مبلغ 20/000

یش از 1000 متر مربع

 

دستور نقشه تا 2000 متر مربع

دستور نقشه با متراژ بیش از 2000 متر مربع

3

60/000/000

به ازای هر متر مربع افزایش مبلغ 20/000

4

65/000/000

5

70/000/000

قیمت پایه مطالعات بدون زیرزمین (آزمایشگاه خاک و بتن در کرج-1399)

متراژ سطح اشغال

تعداد گمانه

حق الزحمه (ریال)

کمتر از 300 متر مربع

1

90/000/000

قیمت پایه

بین 300 تا 1000 متر مربع

2

125/000/000

قیمت پایه

بیش از 1000 متر مربع

3

150/000/000

قیمت پایه

4

185/000/000

5

230/000/000

قیمت پایه عملیات صحرایی بدون زیرزمین (آزمایشگاه خاک و بتن در کرج-1399)

 

متراژ سطح اشغال

تعداد زیرزمین

اضافه متراژ حفاری

حق الزحمه (ریال)

کمتر از 300 متر مربع

1

6

10/000/000

2

12

20/000/000

بیش از 300 متر مربع

1

12

20/000/000

2

24

40/000/000

3

36

100/000/000

4

48

120/000/000

5

60

160/000/000

اضافه قیمت به ازای اضافه حفاری  (آزمایشگاه خاک و بتن در کرج-1399)

به جمع مبلغ حاصل از جداول فوق، اضافه هزینه های شامل: 1. مالیات بر ارزش افزوده، 2. حق الزحمه طراحی سازه نگهبان و 3. حق الزحمه داوری اضافه می گردد.

توصیه می شود که مقاله با عنوان "کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن" در همین سایت را مطالعه بفرمایید.

ثبت نظر
مهندس : محاسبه قیمت
17 450
طبق مطلب فوق میشه اینطور قیمت ها رو محاسبه کرد: برای کار تک گمانه (سطح اشغال کمتر از ۳۰۰) بدون زیرزمین: حدود ۱۴ میلیون برای کار تک گمانه (سطح اشغال کمتر از ۳۰۰) با یک طبقه زیرزمین: حدود ۱۵ میلیون برای کار دو گمانه (سطح اشغال بین ۳۰۰ الی ۱۰۰۰) بدون زیرزمین: حدود ۲۲ الی ۲۴ میلیون برای کار دو گمانه (سطح اشغال بین ۳۰۰ الی ۱۰۰۰) با یک زیرزمین: حدود ۲۴ الی ۳۰ میلیون
Sina Akbarzadeh ... : دم شما گرم
16 45
دم شما گرم
محمد دهقان رفيع : گمانه ها
13 36
گمانه ها با هدف ارزیابی ظرفيت باربری به صورت ماشینى و با هدف ارزیابی پآبداری دیوار گود و طراحى سازه نگهبان بصورت دستى حفر ميشوند.همچنين بسته به نوع خاك و متراژ سطح اشغال،تعداد گمانه ها افزایش مى يابد كه باعث اضافه حفاری و در نتیجه افزایش حق الزحمه در انجام آزمایشات و عمليات را خواهیم داشت.
ابوالفضل محمدی : تفاوت قیمت
14 38
مطالب کاملاً جامع و کامل بود ، فقط اینکه از لحاظ دستمزد انجام خدمات آزمایشگاهی برای گمانه حفر شده بصورت دستی و یا ماشینی متفاوت هستش؟ چون نوع آزمایشاتی که روی هرکدوم انجام میشه متفاوته!
مدیریت : پاسخ
287 462
هزینه حفاری گمانه دستی برای عمق کمتر از 5 متر، متری 130 هزار تومان و برای عمق تا 10 متر متری 150 هزار تومان هستش. برای عمق های بیشتر به تناسب بیشتر میشه در خصوص گمانه ماشینی هم با توجه به سختی خاک (که بر روی سرعت حفاری و استهلاک مته تاثیر گذار هستش)، قیمت بین متری 100 الی 200 هزار تومان هستش
ثریا حسینی : گمانه
11 3
مطالب فوق کامل ومفید بود فقط اینکه آیا تعداد گمانه هایی که ایجاد میکنیم علاوه بر موارد بالا عامل دیگه ای بر اون موثر هست واینکه تست ژئوفیزیک به روش masw رو اگر شرایط ونحوه کارش رو توضیح بدید واینکه کدوم روش موثر ویا ارزان تر هست؟
مدیریت : پاسخ
11 4
عموماً مواردی که ذکر شد تعیین کننده تعداد گمانه ها می باشد. با این وجود در برخی موارد به فراخور پروژه ممکن است برای شناسایی دقیق تر خاک و یا انجام آزمایشات برجا، نیاز به حفر گمانه های بیشتر باشد
مدیریت : پاسخ
9 4
عموماً مواردی که ذکر شد تعیین کننده تعداد گمانه ها می باشد. با این وجود در برخی موارد به فراخور پروژه ممکن است برای شناسایی دقیق تر خاک و یا انجام آزمایشات برجا، نیاز به حفر گمانه های بیشتر باشد. انشاا... در مقاله دیگری به توضیح تست MASW پرداخته خواهد شد.
آرزو خداپرست : اطلاعات ژئوتکنیکی
8 3
اساس طراحی ژئوتکنیکی هر سازه به اطلاعات ژئوتکنیکی همان سازه بستگی داره و در این بین نقش مقاومت مجاز، ضرایب نشست، ضریب ارتجاعی و پارامترهای لرزه‌ای خاک قابله توجه هست و دستیابی به اطلاعات جز با بررسی‌های ژئوتکنیکی امکان پذیر نیست. ولی متاسفانه در کشور ما فقط در برخی از استان‌های معدود، بررسیهای ژئوتکنیکی بصورت محدود در ساختمان‌های بیش از چهار طبقه انجام می‌شود. درساختمان‌های کمتر از چهار طبقه نیز معمولاً بررسی‌های ژئوتکنیکی انجام نمی‌شود.
محمد حاجیلویی : آزمایش ژئوتکنیک
7 0
عالی بود مطالبش .کامل توضیح داد و اشنامون کرد با این روش و مطمئن هستم که برای خود من شخصا حداقل مفید خواهد بود در آینده و خیلی کمکم کرد راجب فهم و کارایی و مراحل این روش 🙏
آرین شاکری : تهیه ی گزارش ژئوتکنیک
6 0
برای تهیه ی گزارش ژئوتکنیک علاوه بر مواردی که در مطالب بالا ذکر شد، میتوان به بررسی و مطالعه صحرایی خاک هم اشاره کرد که شامل حفاری و نمونه برداری می باشد.
شاهین حق بیگی : شرایط عدم نیاز به انجام آزمایشات در مرحل ...
6 0
مطالب ذکر شده فوق العاده عالی و کاربردی بود و باعث تقویت اطلاعات ما و همچنین بیشتر شدن تجربه ما شد.و این مطالب به ما نشان داد که در این شرایط ما نیازی به انجام آزمایش نداریم : در شرایطی که در پروژه های مجاور پروژه ما یا در پروژه های مشابه و نزدیک به پروژه ما آزمایش انجام شده باشد.۲:در شرایطی که پروژه ما در زمینی به مساحت حداکثر ۳۰۰ متر احداث شود و در مساحت کمتر از ۱۲۰۰ متر طبق دستور نقشه یا پروژه ما حداکثر ۴ طبقه باشد و از درجه اهمیت کم یا متوسط باشد.۳:در شرایطی که نیاز به گود برداری سازه مجاور حتی به اندازه ۱cm یا گود برداری نسبت به خیابان یا زمین مجاور بیش از 2 متر نباشد.4:در صورتی که امکان برخورد با خاک دستی گسل سطح آب زیر زمینی بالا وجود نداشته باشد و در صورت وجود تمامی این موارد در انجام محاسبات نمی توان تیپ خاک را l یا ll در نظر گرفت
محمد علی عسگر ک ... : حریم قنوات
6 0
مقالات و مطالب سایت کاملا کاربردی و مفید می باشد در نتایج مطالعات ژئوتکنیک حریم قنوات و حفرات زیرزمینی چند متر و بر چه اساس تعیین می شود؟
مدیریت : پاسخ
5 2
قنوات و حفرات زیرزمینی تاثیر بسزایی در پایداری گود و همچنین نشست ها ایفا می کند. با این وجود روش دقیقی جهت تخمین موقعیت آن ها وجود ندارد. در استان تهران نقشه قنوات عموماً در ارزیابی موقعیت قنات ها به کار گرفته می شود. با این وجود در استان البرز نقشه ای قابل استناد موجود نیست.
محمدرضا زیب روز : آزمایش ژئوتکنیک
15 0
مطالب کامل و مفید بود. توضیحات کاملی در رابطه با مراحل این روش داده شد. حتما پیشنهاد میکنم به دوستان دیگر هم مطالعه کنن.
علی آقایی : لزوم انجام تایید مشخصات ژئو تکنیکی
13 0
با درود خدمت متخصصان تیم کاوش مهار هر سازه‌ای برای حصول شرایط سلامت کامل در زمان ساخت و بهره‌برداری، نیاز دارد تا مشخصات ژئوتکنیکی ساختگاه آن توسط کارشناس ژئوتکنیک یا مشاور ژئوتکنیک دارای صلاحیت، مشخص و تأیید شود. این امر از اتلاف سرمایه‌های ملی جلوگیری نموده و خطر جانی و مالی ناشی از ضعف عوامل شناسایی نشده ژئوتکنیکی را به حداقل می‌رساند و نقش عمده‌ای در فرآیند مقاوم‌سازی ساختمان‌ها ایفا خواهد نمود.سپاس از مهرتان
طنین امیری : برداشت و خلاصه نویسی
3 0
با سلام. مطالب فوق کامل و مفید می باشد. خلاصه ای از مطالب : ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک شامل نشست و عدم ظرفیت باربری،خاک های مسئله دار،روانگرایی، ناپایداری شیروانی و ریزش گودبرداری، قنوات و حفرات زیرزمینی،آب های سطحی و زیرسطحی می شود. با توجه به مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در صورتی که تمام شرایط زیر برقرار باشد، نیاز به قرارداد با آزمایشگاه خاک و بتن نیست:1. در شرایطی که در پروژه های کناری ما یا در پروژه های مشابه آزمایش انجام شده باشد. 2. ساختمان مورد نظر حداکثر 4 طبقه و از درجه اهمیت کم یا متوسط باشد. 3. پروژه ما در زمینی به مساحت حداکثر 300 متر احداث شود.4. تعداد ساختمان ها بیش از 3 نباشد.5. در شرایطی که نیاز به گود برداری سازه های مجاور باشد به اندازه 1 سانتی متر یا گود برداری نسبت به خیابان یا زمین های اطراف بیش تر از 2 متر نباشد.6. احتمال برخورد با خاک دستی و خاک مسئله دار و خاک روانگرو..... وجود نداشته باشد. از مزایای گمانه دستی امکان انجام آزمایشاتی مثل برش برجا و بارگذاری صفحه و مشاهده چشمی پروفیل ژئوتکنیکی خاک است. و مزایای گمانه ماشینی شامل دانهول و اس پی تی و امکان دستیابی به اعماق بیشتر خاک است. تعداد گمانه ها در هر پروژه بر اساس دو هدف تعیین می شود: 1: ارزیابی ظرفیت باربری 2: ارزیابی پایداری گود و طراحی سازه نگهبان. باتشکر
طنین امیری : برداشت از مقاله
3 0
با سلام. مطالب فوق کامل و مفید می باشد. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک شامل نشست و نبود ظرفیت باربری،خاک های مسئله دار،روانگرایی، ناپایداری شیروانی و ریزش گودبرداری، قنوات و حفرات زیرزمینی،آب های سطحی و زیرسطحی می شود. با توجه به مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در صورتی که تمام شرایط زیر برقرار باشد، نیاز به قرارداد با آزمایشگاه خاک و بتن نیست:1. در شرایطی که در پروژه های کناری ما یا در پروژه های مشابه آزمایش انجام شده باشد. 2. ساختمان مورد نظر حداکثر 4 طبقه و از درجه اهمیت کم یا متوسط باشد. 3. پروژه ما در زمینی به مساحت حداکثر 300 متر احداث شود.4. تعداد ساختمان ها بیش از 3 نباشد.5. در شرایطی که نیاز به گود برداری سازه های مجاور باشد به اندازه 1 سانتی متر یا گود برداری نسبت به خیابان یا زمین های اطراف بیش تر از 2 متر نباشد.6. احتمال برخورد با خاک دستی و خاک مسئله دار و خاک روانگرو..... وجود نداشته باشد. باتشکر
محمدرضا جبلی : نظر در مورد مقاله
1 0
با سلام و درود خدمت تیم کاوش مهار 1- ممنون بابت اطلاعات کامل و مفیدی که بدون هیچگونه هزینه و حاصل سال ها تجربه را در اختیار خوانندگان قرار می دهید. 2- اگر بعد از حفر خاک به خاک دستی برسیم و بعد از برداشت خاک دستی متوجه موجود قنات در سالیان دور در محل احداث ساختمان باشیم باید خاک به کلی عوض شود یا خیر راه حل های دیگری نیز وجود دارد؟؟؟؟
مدیریت : پاسخ
0 0
معمولاً پر کردن قنوات غیر فعال و تغییر مسیر قنوات فعال کفایت می کند. خاک دستی در صورت برخورد بایستی برداشته شود. اگر امکان برداشتن خاک نامناسب نباشد، تکنیک های اصلاح خاک بکار گرفته می شود. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
سالار قربانی بر ... : تشکر
1 0
بنده شخصا خیلی بهم کمک کردن این مطالب مفیدو موثر بودن
محمد خورشیدی : ژئوتکنیک
0 0
همه چی کامل و واضح و دقیق است
محمدرضا خدابنده ... : کاهش سطح ریسک
1 0
با سلام و احترام یکی از موارد مورد توجه در امر ساخت و ساز کاهش سطح ریسک چه در زمان ساخت و چه در زمان بهره برداری می باشد.مطالعات و علم ژئوتکنیک یکی از پارامتر های موثر در تخمین درست شرایط خاک و در نتیجه امکان طراحی درست می باشد.
نگین هلی : مطالعات ژتوتکنیکی
0 0
برای زمینهاییکه مطالعات ژئوتکنیکی که شامل نفوذاستاندارد،نمونه گیری و آزمایش‌های ازمایشگاهی کافی تشخیص داده نشود لازم است علاوه بر مطالعات ژئوتکنیکی مطالعات ژئوفیزیکی نیز جهت تعیین سرعت موج برشی( vs)درلایه های مختلف خاک انجام شود.مطالعات ژئوفیزیک شامل سنجش سابقه منطقه- حفر گمانه و چاهک دستی جهت دستیابی به اعماق خاک و نمونه گیری از عمق- انجام آزمایشات در محل: set,دانهول و...،انجام آزمایش روی نمونه ها در آزمایشگاه مثل دانه بندی و درنهایت تهیه گزارش ژئوتکنیک میباشد.مطالعه ژئوتکنیک با توجه به ضوابط در همه جا ضروری نیست.لازم بذکر است که اولین و تاثیرگذارترین عامل بر قیمت حفاری ماشینی محل انجام آزمایش میباشد.طبیعیست که اگر آزمایش در مناطقی که خاک نرم است انجام شود حفاری ارزان‌تر خواهد بود.برای سنجش میزان سختی خاک از معیاری مثل تیپ خاک استفاده می‌شود که از ازمایشsptوآزژئوفیزیکی دانهول بدست می آید.نکته دیگر که باید بدانید این است که هر چه عمق حفاری با دستگاه بیشترشود حفاری ماشینی سختر می‌شود و هزینه هر متر حفاری با دستگاه بیشتر میباشد( عمق حفاری در پروژه ها متفاوت است).
امیرحسین انامی : خاک های مسئله دار
2 0
باسلام و خسته نباشید خدمت تیم زحمتکش کاوش مهار البرز.خاک های مسئله دار خاک هایی هستند که در پروژه های عمرانی مشکلات فنی و مهندسی زیادی از قبیل ریزش و یا ترکخوردگی ساختمان ها و نشست ناهمگون ساختمان و بالا آمدن سطح آب زیرزمینی که در نقاط پست می تواند به دلیل ایجاد تورم ساختگاه مشکلاتی برای پی ساختمان ها را به وجود آورد در پی دارد.بهسازی خاک در کلیه مسائل مهندسی خاک و بخصوص در شرایط ضعیف بودن آن مطرح می باشد.
مهدی فیروزگاه : شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن
0 0
ضرورت انجام مطالعات ژعوتکیک : 1.نشست و عدم ظرفیت باربری 2خاک مسأله دار 3.روانگرایی و... شرایط عدم نیاز به انجام آزمایشات ژعوتکنیک در مراحل اخذ جواز: 1.داده های کافی از شرایط موجود 2.ساختمان مورد نظر حداقل 4طبقه باشد 3.سطح اشغال ساختمان کمتر از ۳۰۰متر باشد و... شرح مطالعات ژعوتکنیک در مورد پرژه های ساختمانی مسکونی ۱.ارزیابی سابقه طبقه ۲.حفر گمانه و چاهک ۳.انجام آزمایش برجا و... هزینه انجام مطالعات ژعوتکنیک در مورد پروژه های ساختمانی مسکونی در جدول سایت
محمد حسین فلاح ... : دانشجو
2 0
با سلام فقط میتونم تشکر کنم برای این مقاله خیلی خوب. واقن تخصص و کاربلدی دکتر نعیمی فر رو نشون میده و واقعا در نخصص و دانش من نیست ک بتونم در مورد مقاله هاتون نظر بدم فقط میتونم تشکر کنم بابت اطلاعات موفق باشید
سامان رجب پور : ارزشیابی خاک
0 1
با عرض سلام و ادب خدمت تیم قوی مهندسی کاوش‌مهار. مقاله بسیار کامل و واضح خدمات دفتر مهندسی رل شرح داده است به شکلی که برای کل استان صدق میکند. و تمرکز دفتر هم بر روی صرفه جویی هست و در صورت ضروری نبودن تحقیقات از تحقیقات گذشته استفاده میکنند. و بهترین روشی که از نظر دقت و صرفه جویی در هزینه برای ارزشیابی تیپ خاک پیشنهاد میفرمایید کدام است؟ و آیا MASW دقت کافی را داراست؟ با تشکر از زحمات شما
مدیریت : پاسخ
1 0
در صورت امکان انجام آزمایش دانهول، انجان دانهول متعارف تر بوده و نتایج قابل استناد تری به دست می دهد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
سینا طالعی جوشق ... : گمانه ها
14 1
با سلام و احترام وتشکر و قدردانی از تیم کاوش مهار جهت اشتراک گذاری مقالات موثر و کاربردی چند سوال برای بنده پیش آمد : 1.معمولا موقعیت گمانه ها چگونه انتخاب میشوند؟در زمینهایی که در قسمتهایی با خاک دستی پر شده اگر تصادفا و از شانس بد گمانه در قسمتهایی که خاک طبیعی بوده زده شود و نتایج درستی بدست نیاید چه میشود؟ 2.در قسمت حق الزحمه چرا قیمت متناسب با تعداد نیست ؟ مثلا حق الزحمه یک گمانه 5 میلیون حق الزحمه دو گمانه 5.5 میلیون و مثلا حق الزحمه چهار گمانه 6.5 میلیون میباشد؟ 3. در قسمت 4-3 مقاله نوشته شده بود بعد از حفاری گمانه ها نمونه ها به صورت دست خورده و یا دست نخورده به آزمایشگاه منتقل می شوند.این سوال پیش آمد که چگونه محتویات گمانه ای به عمق مثلا 30 متر دست نخورده منتقل می گردد؟
مدیریت : پاسخ
14 0
در کرج عموماً حفاری با آب صورت گرفته و دست خوردگی اجتناب ناپذیر می باشد. با این وجود، در برخی از پروژه ها، روش حفاری بصورت مغزه گیری ممتد بوده و نمونه های نسبتاً دست نخورده حاصل می گردد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
کامیار اسدی : آزمایش ژئوتکنیک
0 0
ممنون بابت تهیه این مقاله ، بسیار مفید و کامل بود تشکر او سپاس ز گردهمایی این مقاله.
امین بابازاده : گمانه
0 1
ممنون بابت مقاله جامع و مفید که ارائه دادید . یک سوال داشتم پس از اتمام گمانه زنی ها و نمونه برداری ها حفره های ایجاد شده با همون خال حفاری شده پر میشه ؟ و بعد اگر سازه بر روی حفاری گمانه ها ایجاد بشه مشکلی پیش نمیاد؟
حسین نیک رنجبر : جالب بود
1 0
جداول و مطالب کامل بود و جالب بود من فکر میکردم هزینه هاش بیشتر باشه و هزینه هاش خوبه به نظرم ممنون بابت مقاله جالب بود .
شقایق حطب کن : ازمایش ژئوتکنیک
0 0
مطالب ذکر شده فوق العاده عالی و کاربردی بود و باعث تقویت اطلاعات ما شد .ممنون
پیمان موسوی : عدم نیاز به انجام آزمایشات ژئوتکنیک
2 0
اگر داخل یک کوچه ساختمانی به تازگی ساخته شده باشد و ازمایشات ژئوتکنیک رو انجام داده باشد و ما هم بخواییم ساختمانی در اون کوچه بسازیم باز هم نیاز به انجام ازمایشات برای زمینی که ما میخوایم بسازیم هست؟
مدیریت : پاسخ
1 0
از نظر ضوابط مورد نیاز می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
صمیم حیاتی : تشکر از مقاله کار بردی شما.
3 0
مسائل ذکر شده در مقاله بسیار کاربردی بود و در سالهای اخیر به مبحث ژئوتکنیک اهمیت بیشتری داده شده که باعث تاثیرات مهمی و مثبتی در جهت استحکام بناها شده. به خاطر دارم حدود ۱۵ سال پیش در محله خیابان شیراز _ تهران مشغول اجرای خاکبرداری برای طبقه ۲_ بودیم که به مسیر آب زیر زمینی برخورد کردیم ( حرفی ای به فطر ۲ متر ) . تمام گود در لحظه ای مانند استخری پر از آب شد . تمام ماشین آلات گود برداری به سرعت از گود خارج شدن و آن پروژه برای ماه ها تعطیل ماند. حال با ازمایشات ژئو تکنیک از حالت خاک و نوع آن با خبر میشویم قبل از آنکه بهای سنگینی پرداخت شود . سپاس
پارسا آقاکاظم ج ... : قدردانی
3 0
عرض سلام و وقت به خیر نکات بسیار مفیدی در این مقاله ذکر شده از جمله شرایطی که ما نیاز به بستن قرارداد با آزمایشگاه خاک و بتن نداریم و راهنمایی بسیار عالی است زیرا افراد جدید الورود این حرفه را با راهی که در پیش دارند آشنا می سازد.
حمید رضا نظری : شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک
1 0
باسلام مطالب بسیار ارزشمند و مفیدی بودش و با مطالعه این مباحث در این خصوص تونستم به اطلاعات و آگاهی های بیشتر و قابل توجهی برسم ممنونم از شما
محمد رضارشوند : دانشگاهی
1 0
سلام عرض ادب خدمت تیم متخصص و پرانرژی کاوش مهار مطالبی که شا زحمت کشیدید بعنوان مقاله اراِئه دادید خودش یه دانشگاست ما طول تحصیل چه کاردانی چه کارشناسی اینقدر اطلاعات راجب این مطالب نداشتم اما با خوندن این مقالات خیلی مطالب مهمی یاد گرفتیم درود بر شما و تیم خوبتون ممنون از آقای دکتر نعیمی فر که کار بسیار پسندیده ای کردید مارو به سمت علم هدایت میکنید سپاس
نیما نصیری : ازمایشگاه خاک و بتن
0 0
ضمن عرض خسته نباشید خدمت شما سوالی که بره من بوجود امد اینه که ایا ازمایشگاه خاک و بتن کارهای ازمایشگاهی اسفالت رو هم انجام میده ایا؟یا هر کدام بصورت جداگانه وظایفی دارند؟ با تشکر
مدیریت : پاسخ
0 0
آزمایشات مربوط به جوش و آسفالت و ... مجزا بوده و صلاحیت تعریف شده ای برای آن وجود دارد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
ثریا حسینی : برداشت از مقاله
3 0
با سلام ممنون از مقاله خوبتون.برداشت از مقاله:مواردی که سبب می‌شود تا انجام مطالعات ژئوتکنیک ضرورت یابد شامل موارد زیر است:۱)نشست وعدم ظرفیت باربری .۲)خاکهای مسئله دار .۳)روانگرایی .۴)ناپایداری شیروانی وریزش گودبرداری. ۵)قنوات وحفرات زيرزمينی. ۶)آب های سطحی وغیر سطحی. اما اگر مطابق با مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(۱۳۹۲)درصورتی که تمام شرایط زیر برقرار باشد نیاز به انجام آزمایشات ژئوتکنیک در مراحل اخذ جواز نیست.که موارد زیر شامل :۱)داده های کافی از شرایط ژئوتکنیکی محدوده ساختمان وجود داشته باشد .۲)ساختمان حداکثر ۴طبقه واز درجه اهمیت کم یا متوسط طبق آئین نامه ۲۸۰۰ باشد. ۳)سطح اشغال ساختمان کمتر از ۳۰۰متر مربع باشد (منظور از سطح اشغال مساحت پایین ترین طبقه دردستور نقشه است).۴)نیاز به گودبرداری زیر فنداسیون سازه مجاور نباشد وهمچنین نیاز به گودبرداری نسبت به سطح خیابان یا زمین مجاور بیش‌از ۲متر نباشد.۵)تعداد ساختمان ها زیاد (بیش از ۳)نباشد .۶)احتمال برخورد با خاک مسئله دار (دستی ،روانگرا،گسل،سطح آب زيرزمينی بالا )وجود نداشته باشد. نکته قابل توجه :چنانچه تمام موارد فوق برقرار باشد میتوان از انجام آزمایشات ژئوتکنیک صرفه نظر کرد همچنین دراین حالت در محاسبات نمیتوان تیپ خاک را ۱یا ۱۱ در نظر گرفت.
پدرام پاکزاد : این مطلب خیلی مفید بود
0 0
بنده مطلب قبلی که در مورد حفاری و آزمایشات خاک بود رو داشتم میخوندم برام سوالاتی پیش اومده بود ، الان با خوندن این مقاله تمامی سوالاتم پاسخ داده شده خوشم میاد از کوچک ترین جزییات نگذشته اند تازه برای شرح بهتر از عکس ها نمودار ها و جداول استفاده کردند ، واقعا چقدر ژئوتکنیک غنی هست .
ساراعسکری : تشکر
0 0
سلام مقاله کاملی بود واقعا جای سوال نداشت ممنونم
علی حیدری گودرز ... : خاک دست خورده
0 0
با سلام در قسمت 4-3 گفته شده خاک دست خورده و دست نخورده می خواستم تفاوت این دو خاک رو بپرسم و اینکه کلا برای بررسی کردن چه حجم از خاک نیاز می باشد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
برای ارزیابی دقیق خاک، بهتر است خاک دست نخورده باشد. به عبارت دیگر بافت خاک حفظ گردد. با این وجود استحصال نمونه خاک دست نخورده توسط آزمایشگاه خاک و بتن تا حدی دشوار است. لذا عموماً از نمونه های دستخورده استفاده می شود. حجم خاک مورد نیاز برای تست های مختلف خاک متفاوت می باشد. عموماً نمونه های 5 الی 10 کیلویی از هر 2 متر عمق خاک چاهک دستی مناسب می باشد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
محدثه اکبری : خلاصه ای از مقاله
0 0
با سلام مطالب بسیار کامل می باشد . برداشت از مطالعات ژئوتکنیک در مورد پروژه های ساختمانی مسکونی در صورت ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک، عموماً این مطالعات شامل: * ارزیابی سابقه منطقه و انجام مطالعات توصیفی و زمین شناسی * حفر گمانه و چاهک دستی به منظور دستیابی به اعماق خاک و نمونه گیری از عمق خاک * انجام آزمایشات برجا (در محل) نظیر اس پی تی، دانهول، پی ال تی (بارگذاری صفحه)، دانهول و ... * انجام آزمایش روی نمونه ها در آزمایشگاه نظیر دانه بندی، هیدرومتری، وزن مخصوص، حدود اتربرگ، برش مستقیم، تحکیم و ... *تهیه گزارش ژئوتکنیک
سید مهرشاد کمال ... :
3 0
سلام وقت بخیر هزینه ازمایش برش مستقیم خاک درشت دانه چقدر است ؟با شرط مشخص بودن وزن مخصوص و درصد رطوبت آن
مرتضی ابراهیم ز ... : حجم خاک
0 0
ضمن عرض سلام و عرض ادب و تشکر بابت مقاله آموزنده . سوال اینکه نسبت مساحت به تعداد ازمایش خاک چگونه محاسبه میشود و چقدر میباشد ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. بر اساس مبحث هفتم ویرایش 1400 جداولی در این خصوص ارائه شده است.
امیر حسین نادری : نظر(2)
0 0
با سلام و عرض ادب خدمت اقای نعیمی فر اینک این مقاله دارای مطالب خوب و کاربردی بود و یکی از کامل و جامع ترین مقاله ای بوده ک توضیحات کاملی داده بوده که در مراجع درباره شرح و تعرفه خدمات ازمایشگاهی توضیحات کاملی داده بوده که وجود دارد
سيده فاطمه حسين ... : تشكر
0 0
ممنون بابت مقاله كاربردى شما.بسيار جامع و مفيد بود.
سیده زهرا حسینی : نظر
0 0
با سلام خدمت تیم کاوش مهار مقاله کامل و مفید بود ممنون از شما که اطلاعات جامع و ارزنده ای در اختیار دانشجویان قرار میدهید
علیرضا اعوانی : تشکر
0 0
با سلام خدمت تیم کاوش مهار این مقالات جدا از جنبه اموزشی راهنمای بسیار خوبی برای دانشجویان رشته عمران و نیز افرادی که به تازگی میخواهند به عنوان کار فرما در بحث ساخت شروع به فعالیت کنند میباشد . با تشکر
محمد فرخی : سوال در باره مطالعات ژئوتکنیک
0 0
با سلام و عرض ادب در پرژه اتوبان تهران شمال مطالعات ژئوتکنیک بعد از اجرا انجام شد بنده خودم تو این پروژه در یک قسمتی مشغول بودم که برای من خیلی جالب بود حتی تو سال 98 رانش زمین داشتیم اتفاقات عجیبی در این پروژه دیدم رها شدن سنگ ، تجمع ابهای سطحی به نظر اینجانب یکی از دلایل بروز این مشکلات و همچنین طولانی شدن این پروژه که از سال 1353 استارت خورده است عدم مطالعات ژئوتکنیک بوده است
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. ممنون از انتقال تجربه جنابعالی
محمد فرخی : مقاله
0 0
با سلام مقاله بسیار اموزنده ای بود مطالب جالبی داشت سپاس از لطف تمامی دست اندرکاران بنده بحث ژئوتکنیک که می شنوم اولین چیزی که به ذهنم میاید زمین شناسی هست که در این مقاله فهمیدم این همه چیز نیست و چقدر ریزه کاری های دیگری هم دارد
محمدرضافیضی : سازه بتن
0 0
با سلام مطالب فوق بسیار کامل و آموزنده می باشد. ممنون از تیم کاوش مهار که این مطالب را در اختیار ما گذاشتند تا به اطلاعات ما افزوده شود.
اصغرمومیوند : شرح گمانه زنی..در طول حفاری گمانه های ما ...
0 0
نظر شما چیست ؟
ایمان شیبانیفر : با سلام خدمت متخصصان تیم کاوش مهار مطال ...
0 0
نظر شما چیست ؟
امیرحسین منتظری : برداشت مقاله
0 0
این مطالب به ما نشان داد که در این شرایط ما نیازی به انجام آزمایش نداریم : در شرایطی که در پروژه های مجاور پروژه ما یا در پروژه های مشابه و نزدیک به پروژه ما آزمایش انجام شده باشد.۲:در شرایطی که پروژه ما در زمینی به مساحت حداکثر ۳۰۰ متر احداث شود و در مساحت کمتر از ۱۲۰۰ متر طبق دستور نقشه یا پروژه ما حداکثر ۴ طبقه باشد و از درجه اهمیت کم یا متوسط باشد.۳:در شرایطی که نیاز به گود برداری سازه مجاور حتی به اندازه ۱cm یا گود برداری نسبت به خیابان یا زمین مجاور بیش از 2 متر نباشد.4:در صورتی که امکان برخورد با خاک دستی گسل سطح آب زیر زمینی بالا وجود نداشته باشد و در صورت وجود تمامی این موارد در انجام محاسبات نمی توان تیپ خاک را l یا ll در نظر گرفت
امیر محمدیان : تشکر
0 0
با عرض سلام و خسته نباشید مطالب خیلی مفید و کاربردی بود و همه چی کامل بود جای سوال و ابهامی نیست از دکتر نعیمی فر و تیم کاوش مهار تشکر میکنم بابت مقاله های کاربردیتون
یاسمین شریعت مغ ... : تشکر از مقاله
0 0
با سلام و خسته نباشید خیلی ممنون از توضیحات کاملتون مطالب خیلی مفید و عالی بودن
سیما فتح الهی : خلاصه مقاله
0 0
ب ا سلام مطالب بسیار کامل می باشد . برداشت از مطالعات ژئوتکنیک در مورد پروژه های ساختمانی مسکونی در صورت ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک، عموماً این مطالعات شامل: * ارزیابی سابقه منطقه و انجام مطالعات توصیفی و زمین شناسی * حفر گمانه و چاهک دستی به منظور دستیابی به اعماق خاک و نمونه گیری از عمق خاک * انجام آزمایشات برجا (در محل) نظیر اس پی تی، دانهول، پی ال تی (بارگذاری صفحه)، دانهول و ... * انجام آزمایش روی نمونه ها در آزمایشگاه نظیر دانه بندی، هیدرومتری، وزن مخصوص، حدود اتربرگ، برش مستقیم، تحکیم و ... *تهیه گزارش ژئوتکنیک
مهری هادیان : تشکر
0 0
خیلی خیلی مقاله جالب و کاربردی بود.‌. ممنونم ازتون🙏🏻
پروین عبادی : تشکر
0 0
ممنون عالی بود
پیمان موسوی : گمانه زنی
0 0
ممنون از مقاله‌ خوبتون سوالی که من داشتم اینه کدام روش گمانه زنی مرسوم تر است و از نظر انجام دقیق کدام برتری نسبت به دیگری دارد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
هر دو روش حفاری گمانه به صورت دستی و ماشینی برای یک پروژه آزمایش خاک در کرج مورد نیاز می باشد.
مدیریت : پاسخ
0 0
هر دو روش حفاری گمانه به صورت دستی و ماشینی برای یک پروژه آزمایش خاک در کرج مورد نیاز می باشد.
اصغرمومیوند : قیمت مناسب و کیفیت عالی
0 0
بسیار مفید و کارآمد
شیرین مددی : شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاهی
0 0
با تشکر مقاله بسیار مفید بود
علیرضا اعوانی : ارزیابی و سوال
0 0
با سلام ممنون از مقاله کاربردی تون میخواستم بدونم در نتایج مطالعات ژئوتکنیک حریم قنوات بر چه اساس تعیین میشود؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در خدمات آزمایشگاه خاک در کرج، حریم قنوات بصورت دقیق مشخص نمی شود.
تیناناصربخت : سلام
0 0
سلام وقت بخیر همانطور که در مقاله دیگر گفتیم با تایید مهندس ناظر هر تصمیمی باید گرفته شود انا این مقاله اضافه میکنم طبق قانون مقررات ملی و قوانین نظام مهندسی یکسری تبصره ها هست برای موار خاصی که نیاز به انجام آزمایش ندارد اما باید بدانیم همان موارد خاص هم اگز ناظر صبلح بداند باید آزمایش شوذ .
امیرحسین انامی ... : ارزیابی و سوال
0 0
باسلام و عرض ادب خدمت استاد گرانقدر استاد نعیمی فر خواستم تشکر کنم از این مقاله ی بسیار ارزشمندتان یک سوالی برای من به وجود آمده است برای تهیه گزارزش ژئوتکنیک علاوه بر مواردی که بالا توضیح دادید می توان به بررسی خاک که شامل حفاری است نیز بپردازیم
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. عموماً برای آزمایش خاک در کرج بایستی خاک بدست آمده از حفاری ماشینی و چاهک های دستی تحت آزمایش قرار گیرد
امیرمحمد محمدی : پرسش سوال
0 0
باسلام برای انجام آزمایش مکانیک خاک، در صورتی که عمق چاه های دستی زیاد میشود میتوان تعداد گمانه ها را کاهش داد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. خیر. تعداد و عمق حداقل گمانه و چاهک طبق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه 2800 می باشد و قابل تبدیل به هم نمی باشد. در برخی از موارد می توان گمانه ماشینی را با چاهک دستی جایگزین کرد.
علی قربانی : پاسخ
0 0
همه چی کامل توضیح داده شده بود سوالی ندارم
امیرمحمد محمدی : پرسش
0 0
باسلام، اگر دو ملک‌با هم تجمیع شده باشند، باید دو آزمایش صورت بگیرد یا همان یک آزمایش برای مطاعات آزمایشگاهی کفایت میکند؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. در صورتی که ساختمان ها منفرد باشد، نیاز به انجام دو مطالعه ژئوتکنیک مجزا می باشد. در صورت انبوه سازی، با رعایت ضوابط مربوط به فواصل گمانه ها می توان نتایج را به هم تعمیم داد.
مهدی رسته خاک :
0 0
سلام بسیار کامل و جامع بود ممنون از سایت خوبتون
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

 1. مقدمه بتن ترکیبی از اجزای اجباری شامل: سیمان، سنگدانه (شن و ماسه) و آب می باشد که با توجه ...
کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

توصیه می شود پیش از مطالعه این مقاله، مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن مطالعه شود. ...
کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

  1. مقدمه: منظور از کرگیری بتن و یا مغزه گیری بتن، برش بخشی از بتن به شکل استوانه ای از در ...
نوع و تیپ خاک کرج

نوع و تیپ خاک کرج

  فایل نقشه با کیفیت بالا فایل جداول نتایج آزمایشات خاک در پروژه های مشخص شده روی نقشه تاریخ ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

 به روز رسانی تعرفه سال 1401 تاریخ به روز رسانی مقاله: 1401/11/01 پیرو سهمیه بندی خدمات ...
بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

فهرست مطالب: 1. مقدمه 2. تغییرات در بخش مطالعات شناسایی ژئوتکنیک (فصل دوم مبحث هفتم) 3. تغییرات د ...
خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

توصیه می شود مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن نیز مطالعه شود. 1. مقدمه در هنگام طراحی سازه ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

   شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج  در همین سایت به روز ر ...
مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز به منظور ...
ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW: به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با اس ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

فهرست مطالب: 1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج) 2 ...
کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش سطح م ...
کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

خدمات آزمایشگاهی بتن و خاک خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن مساله ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان بر ...