در این بخش سعی می شود که به ارائه اخبار مهندسی عموماً در سطح استان البرز پرداخته شود. اخبار اشاره شده در این صفحه بیشتر رویکرد مهندسی داشته و سعی شده است که مهندسین جوان و دانشجویان در جریان تحولات مهندسی استان البرز قرار گیرند. 

ثبت نظر
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :