کارخانه ایزی پیک در اشتهارد (کیمیا تجارت لطیف ایرانیان- هولدینگ میهن)


آدرس: اشتهارد، شهرک صنعتی اشتهارد

کارفرما: کیمیا تجارت لطیف ایرانیان- هولدینگ میهن

موضوع همکاری: مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی های زیر سطحی

شروع فعالیت: تیر 1400

پایان فعالیت: مرداد 1400

توضیحات بیشتر:

یکی از مهمترین خدمات شرکت کاوش مهار البرز، انجام خدمات آزمایشگاه خاک در کرج و استان البرز است. بخش عمده ای از این خدمات در شهرستان های استان البرز و بویژه در شهر اشتهارد متمرکز می باشد. مطالعات ژئوتکنیک پروژه ساخت سوله تولید مواد سلولوزی (تحت عنوان برند ایزی پیک) به آدرس: شهرک صنعتی اشتهارد، فاز 3، خیابان نرگس 2، پلاک 3770  از جمله این موارد می باشد که در سال 1400 در محدوده شهرک صنعتی اشتهارد توسط این شرکت انجام شد.

برای انجام آزمایش خاک در این پروژه، بازدید و مشاهدات عینی از محدوده پروژه توسط آزمایشگاه خاک صورت پذیرفت و بر اساس شرح خدمات درخواستی کارفرمای محترم، حفاری 1 گمانه ماشینی به عمق 31 متر و 1 گمانه ماشینی به عمق 21 متر و همچنین حفر 6 چاهک دستی به عمق حداکثر 5 متر برای شناسایی محدوده مورد نظر در دستور کار قرار گرفت. بواسطه وجود خاک دستی و ریزشی در بخش هایی از پروژه و لزوم تعیین ضخامت دقیق آن در محدوده پروژه، حفر 6 چاهک دستی ضرورت پیدا کرد. لازم به ذکر است که یکی از چالش های اصلی پیش روی آزمایشگاه خاک در شهرک صنعتی اشتهارد و در برخی موارد آزمایشگاه خاک در اشتهارد، وجود خاک دستی و یا خاکریزهای غیر مهندسی در شهرک صنعتی اشتهارد و شهر اشتهارد می باشد. در نظر گرفته نشدن این مورد توسط آزمایشگاه خاک در شهرک صنعتی اشتهارد و یا آزمایشگاه خاک در اشتهارد، می تواند نشست سازه را به دنبال داشته باشد. بر اساس نتایج مطالعات آزمایشگاه خاک در این پروژه، عمق خاک دستی بین 0/5 متر تا 3/5 متر ارزیابی گردید. در زیر لایه خاک دستی، بر اساس اطلاعات بدست آمده تا عمق حفاری دستی و ماشینی، خاک از نوع درشت دانه ماسه ای شناسایی شد. نتایج حاصل از تست SPT، قوام مناسب خاک را در عمق بیشتر از 4 متر نتیجه داد. برای تعیین تیپ خاک در شهرک صنعتی اشتهارد و شهر اشتهارد عموماً از آزمایش دانهول استفاده می شود. برای این منظور مطابق با آیین نامه 2800، متوسط سرعت موج برشی در محدوده پروژه و با قرار دادن سوند دستگاه در گمانه 31 متری محاسبه شد. بر اساس نتایج آزمایش دانهول، آزمایشگاه خاک متوسط سرعت موج برشی در محدوده مورد آزمایش در شهرک صنعتی اشتهارد را برابر با 395 متر بر ثانیه تعیین کرد و تیپ خاک از نوع 2 برآورد شد.

در پایان توجه به این نکته ضروری است که با توجه به نوع خاک در محدوده اشتهارد، استفاده از خدمات آزمایشگاه خاک در شهر اشتهارد و آزمایشگاه خاک در شهر صنعتی اشتهارد پیش از هرگونه عملیات ساختمانی ضروری می باشد.

کلمات کلیدی: آزمایشگاه خاک در اشتهارد، آزمایشگاه خاک در شهرک صنعتی اشتهارد، تعیین تیپ خاک در اشتهارد

 

 

آزمایشگاه خاک در اشتهارد