آزمایش خاک در شهرک صنعتی فرودگاه پیام

ژئوتکنیک فرودگاه پیام

آدرس: شهرک صنعتی فرودگاه پیام

کارفرما: پایا سرداب پارس

موضوع همکاری: مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی های زیر سطحی

شروع فعالیت: فروردین 1400

پایان فعالیت: فروردین 1400

شهرک صنعتی فرودگاه پیام در بخش جنوبی استان البرز و در جنوب غرب شهر کرج واقع می باشد. انجام عمليات شناسايي ژئوتکنیک مقدماتي و پيشنهاد ظرفيت باربري براي پروژه سوله سازی با کاربری صنعتی در فاز 4 از شهرک صنعتی فرودگاه پیام به اين شرکت واگذار شده است. برای این منظور ضمن مشاهدات عینی از محدوده پروژه، یک گمانه ماشینی به عمق 30 متر و چهار چاهک دستی به عمق حداکثر 5/2 متر با هدف ارزیابی کمی و کیفی پارامترهای مقاومتی خاک حفاری گردید. در حين حفاري گمانه و چاهک، نمونه­گيري و آزمايشات اولیه انجام شده و با انتقال نمونه ها به آزمايشگاه، مطالعات بیشتر تا عمق حفاري در مورد خاک محل پروژه صورت پذیرفت. آزمایشات صحرایی شامل: آزمایش دانهول، آزمایش SPT و آزمایش PLT به منظور ارزیابی پارامترهای برجای خاک در محل پروژه انجام گردید.

در خصوص موارد فنی آزمایشات خاک در محدوده شهرک صنعتی فرودگاه پیام، توجه به این نکته ضروری است که بخش عمده ای از شهرک صنعتی فرودگاه پیام بصورت غیر مهندسی خاکریزی شده است و در بسیاری از مطالعات این شرکت در محدوده شهرک صنعتی فرودگاه پیام، وجود خاک دستی و با تراکم نامناسب به عنوان مهمترین چالش در اجرای سازه ها در محدوده شهرک صنعتی فرودگاه پیام مطرح شده است. از طرف دیگر با توجه به موقعیت ژئوتکنیکی شهرک صنعتی فرودگاه پیام در استان البرز، عموماً خاک های این منطقه از نوع ریزدانه و با تراکم متوسط می باشد و بر اساس آزمایشات ژئوفیزیک و با توجه به مقادیر سرعت موج برشی، خاک منطقه از تیپ III می باشد.

در خصوص روند اجرایی آزمایشات خاک در محدوده شهرک صنعتی فرودگاه پیام، تمهیدات لازم و مکاتبات لازم جهت ورود تجهیزات حفاری آزمایشگاه خاک به شهرک صنعتی فرودگاه پیام و از طرف دیگر عدم امکان بهره گیری از اتباع افغانستانی جهت حفر چاهک دستی از مواردی متمایز کننده روند اجرایی مطالعات آزمایشگاه خاک در شهرک صنعتی فرودگاه پیام نسبت به سایر مناطق استان البرز می باشد.

در این پروژه با توجه به اهمیت سازه های در حال اجرا، نمونه گیری بصورت پیوسته در اعماق مختلف توسط آزمایشگاه خاک صورت پذیرفت. وجود خاک های دستی با تراکم نامناسب در شهرک صنعتی فرودگاه پیام و از طرف دیگر ظرفیت باربری و پارامترهای مهندسی ضعیف خاک بکر در فرودگاه پیام، لزوم استفاده از خدمات آزمایشگاه خاک در شهرک صنعتی فرودگاه پیام را بیشتر می کند. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز در سال های اخیر با انجام پروژه های متعدد در محدوده فرودگاه پیام توانسته است تخمین مناسبی از پروفیل ژئوتکنیکی خاک در این محدوده بدست آورد.

کلمات کلیدی: آزمایشگاه خاک در فرودگاه پیام، آزمایشگاه خاک در شهرک صنعتی فرودگاه پیام

 

آزمایشگاه بتن در فرودگاه پیام