آزمایش خاک در اشتهارد- فولادکار الوند

شهرک صنعتی اشتهارد- فولادکار الوند

آدرس: شهرک صنعتی اشتهارد

کارفرما: فولادکار الوند

موضوع همکاری: مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی های زیر سطحی

شروع فعالیت: اردیبهشت 1401

پایان فعالیت: خرداد 1401

انجام مطالعات آزمایشگاه خاک، ارزیابی نوع خاک و پيشنهاد ظرفيت باربري پروژه ساختمانی طرح توسعه کارخانه فولادکار واقع در شهرک صنعتی اشتهارد، بلوار ابوریحان، بلوار غزاله شرقی، خیابان سپهر سوم به شرکت و آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز واگذار شد. در شرح خدمات ارائه شده توسط کارفرمای محترم، حفاری یک گمانه ماشینی به عمق 31 متر و یک گمانه ماشینی به عمق 21 متر و همچنین حفر 5 چاهک دستی به عمق 6 متر برای شناسایی محدوده مورد نظر در اشتهارد پیشنهاد گردید. آزمایش ژئوفیزیک لرزه ای به روش دانهول ملاک عمل ارزیابی تیپ خاک پروژه در اشتهارد قرار گرفت. بر اساس این آزمایش با ارزیابی سرعت عبور موج برشی در خاک، به ارزیابی نوع خاک بر اساس آیین نامه 2800 پرداخته می شود. در این مطالعات ژئوتکنیک، اطلاعات بدست آمده تا عمق حفاری و در محدوده حفاری به کارفرمای پروژه ارائه گردید.

بر اساس ارزیابی موقعیت پروژه در اشتهارد نسبت به گسل های فعال، فاصله گسل اشتهارد در حدود 2 کیلومتر، فاصله گسل شمال تهران در حدود 40 کیلومتر و فاصله گسل کهریزک در حدود 47 کیلومتر نسبت به محل پروژه محاسبه شد.

بر اساس اطلاعات حاصل از حفاري­ دستی و ماشینی در محدوده پروژه در اشتهارد، یک لایه خاک دستی با ضخامت در حدود 1 متر در محدوده چاهک ها مشاهده گردید. در زیر این لایه، خاک از نوع درشت دانه شنی و ماسه ای همراه با درصد قابل توجه از ریزدانه ارزیابی شد که در طبقه بندی USCS عمدتا به صورت SM و یا GM طبقه بندی می شود.

تا عمق حفاری شده و بر اساس دقت قابل حصول از روش حفاری مورد استفاده، سطح آب زیرزمینی شناسایی نگردید.  بر اساس آئين‌نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله (آئين‌‌نامه 2800)، منطقه مورد مطالعه در محدوده اشتهارد در حد پهنه با خطر نسبي بسیار زياد قرار گرفت، لذا شتاب مبناي طرح آن 0/35 شتاب گرانش پیشنهاد شد.

عدد SPT در گمانه های حفاری شده عمدتا بالاتر از 50 ضربه بدست آمد، بدین ترتیب خاکهای منطقه مورد مطالعه در اشهارد در محدوده گمانه های مورد بررسی در رده خیلی سخت یا خیلی متراکم قرار گرفت.

بر اساس نتیجه آزمایش داون هول، متوسط سرعت موج برشی در ناحیه مورد آزمایش حدود 399 متر بر ثانیه بدست آمد. با توجه به آئين نامه 2800 ویرایش چهارم، خاک منطقه مورد مطالعه در اشتهارد از نوع II طبقه بندی گردید. همچنین بر اساس آیین نامه  NEHRP محدوده مورد مطالعه در اشتهارد در رده C قرار گرفت.

تا زمان انجام این پروژه، چهار پروژه مطالعات ژئوتکنیک دیگر توسط شرکت و آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز در محدوده شهرک صنعتی اشتهارد انجام شده است. در تمامی پروژه ها پروفیل خاک منطقه شهرک صنعتی اشتهارد مشابه بوده و عمده تفاوت در ضخامت خاک دستی در محل پروژه تشخیص داده شد. با این وجود به دلیل امکان تغییر پروفیل خاک در مناطق مختلف شهرک صنعتی اشهارد بواسطه مسائل زمین شناسی و همچنین لزوم محاسبه مقادیر دقیق ظرفیت باربری خاک به منظور طراحی پی سازه، انجام مطالعات ژئوتکنیک در هر پروژه ضروری می باشد.

 

آزمایش خاک اشتهارد