کارخانه مواد غذایی (هولدینگ میهن)

آدرس: کیلومتر 20 جاده قزوین به کرج

کارفرما: کیمیا تجارت لطیف ایرانیان- هولدینگ میهن

موضوع همکاری: مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی های زیر سطحی

شروع فعالیت: شهریور 1400

پایان فعالیت: شهریور 1400

 

مطالعات آزمایشگاه خاک کارخانه تولید فرآورده های غذایی (سس) از هولدینگ میهن در کیلومتر 20 جاده قزوین به کرج، حریم روستای کوندج به آزمایشگاه خاک کاوش مهار البرز ارجاع گردید. بر اساس شرح خدمات درخواستی کارفرمای محترم، حفاری 1 گمانه ماشینی به عمق 31 متر، 2 گمانه ماشینی به عمق هر کدام 21 متر و همچنین حفر 6 چاهک دستی به عمق حداکثر 5 متر برای شناسایی محدوده مورد نظر در دستور کار آزمایشگاه خاک کاوش مهار البرز قرار گرفت. در حين حفاري گمانه ها و چاهکها، نمونه­گيري و آزمايشات اولیه توسط آزمایشگاه خاک انجام شد و با انتقال نمونه ها به آزمايشگاه، مطالعات بیشتر تا عمق حفاري درمورد خاک محل پروژه توسط آزمایشگاه صورت پذیرفت. به منظور تعیین تیپ خاک از آزمایش ژئوفیزیک لرزه ای بهره گرفته شد. بر اساس این آزمایش با ارزیابی سرعت عبور موج برشی در خاک، به ارزیابی نوع خاک بر اساس آیین نامه 2800 پرداخته می شود. نتایج تمامی آزمایشات تحلیل شدند و گزارش ژئوتکنیک مهر شده تحویل کارفرما گردید.

در این پروژه بر اساس اطلاعات حاصل از حفاري توسط آزمایشگاه خاک­، یک لایه خاک دستی با ضخامت متغیر و متوسط  حدود یک متر در محدوده سایت برآورد گردید. در زیر این لایه، بر اساس اطلاعات بدست آمده تا عمق حفاری دستی و ماشینی، خاک بصورت مخلوطی از شن و ماسه ریز شناسایی شد. در بعضی لایه ها افزایش درصد ریزدانه به نحو قابل توجهی مشاهده گردید. تنوع خاک از لحاظ سهم دانه های مختلف در گمانه های مختلف متغیر بوده، ولی در مجموع تفاوت چندانی را از لحاظ رفتاری نشان نداد. بر اساس نوع خاک پروژه، مقادیر ظرفیت باربری جهت طراحی پی توسط کارشناسان آزمایشگاه خاک محاسبه شد و نوع خاک بر اساس تحلیل نتایج آزمایش دانهول توسط آزمایشگاه خاک مشخص گردید. عملیات مطالعات آزمایشگاه خاک برای این پروژه در کمتر از 3 هفته انجام شد.

کلمات کلیدی: آزمایشگاه خاک، گمانه ماشینی، چاهک دستی

 

 

آزمایشگاه خاک در قزوین