شهرک دارویی برکت- اوژن دارو

کارفرما: اوژن دارو

آدرس: البرز، شهرک صنعتی دارویی برکت

موضوع همکاری: مطالعات ژئوتکنیک و ارزیابی های زیر سطحی

شروع فعالیت: مرداد 1400

پایان فعالیت: مرداد 1400

شهرک صنعتی دارویی برکت در بخش غربی استان البرز و در حدفاصل شهر کرج و شهر هشتگرد (در نزدیکی کردان) واقع می باشد. در سال های اخیر بواسطه رشد فعالیت های مرتبط با صنایع دارویی در کشور، ساخت کارخانجات با محوریت تولید دارو در این شهرک نرخ بیشتری پیدا نموده است. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز در بخش های مختلف خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در پروژه های عمرانی شهرک دارویی برکت مشارکت داشته است. از پروژه های اخیر شرکت در بخش آزمایشگاه خاک و بتن در شهرک دارویی برکت، می توان به مطالعات آزمایشگاه خاک پروژه ساختمانی شرکت اوژن دارو اشاره نمود.

در این پروژه بواسطه عدم کفایت مطالعات ژئوتکنیک پیشین در محل پروژه و محدودیت زمانی شدید کارفرما در اجرای فرآیند ساخت پروژه، مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی در مدت زمان کمتر از دو هفته توسط آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز در شهرک دارویی برکت صورت پذیرفت. در شرح خدمات آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز در این پروژه در شهرک داروی برکت در بخش صحرایی، حفاری 6 چاه دستی، برداشت نمونه های دستخورده و دست نخورده و همچنین انجام تست های دانسیته و برش برجا در محل پروژه تعریف گردید. در خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در شهرک دارویی برکت در بخش آزمایشگاهی، انجام تست های برش مستقیم، تست دانه بندی، تعیین وزن مخصوص خاک، درصد رطوبت و حدود اتربرگ تعریف شد. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، عمده خاک از نوع مخلوط درشت دانه شناسایی شد.

با توجه به محدودیت زمانی کارفرما، از حفر گمانه ماشینی صرف نظر گردید. از اینرو برای تعیین سرعت موج برشی در خاک و متعاقباً ارزیابی تیپ خاک از آزمایش MASW بهره گرفته شد. در این روش بدون نیاز به حفر گمانه و با استفاده از یک دستگاه ژئوفیزیک دوازده کاناله با ارسال امواج از سطح زمین و دریافت انعکاس امواج در فواصل مختلف از منبع موج به تعیین سرعت موج برشی در لایه های خاک پرداخته می شود. بر اساس نتایج MASW، در محدوده شهرک دارویی برکت در محل پروژه، تیپ خاک از نوع 2 ارزیابی شد.

هرچند خاک محدوده شهرک صنعتی کردان تراکم مناسبی دارد، با این وجود بواسطه احتمال وجود خاک های مسئله دار در لایه های زیرسطحی و یا خاک های دستی، استفاده از خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در شهرک دارویی برکت پیش از اجرای ساختمان ضروری می باشد.

 

آزمایشگاه خاک در شهرک دارویی برکت