سعید آباد کرج

محل پروژه: سعید آباد، استان البرز (کرج)

مساحت زمین: 1500متر مربع

زیربنا: 250 متر مربع

ویژگی های طرح:

یکی از ویژگی های بارز این طرح استفاده از آبنمایی متفاوت در کنار استخر است. استفاده از پوشش گیاهی متناسب با اقلیم کرج، جانمایی مناسب سازه در سایت پلان و محصور شدن سازه با فضای سبز از دیگر ویژگی های این طرح می باشد. 

 معماری سازه در پروژه های ویلایی نقش چشمگیری در جذابیت و خاص شدن آن ایفا می کند. با این وجود تناسب پلان معماری و شرایط اجرای سازه ای ضروری است. به عبارت دیگر چنانچه در طراحی معماری، الزامات سازه ای در نظر گرفته نشود، در زمان ساخت سازه، اضافه کردن المان های سازه ای جهت قوام سازه مورد نیاز می باشد که در برخی موارد ممکن است آسیب جدی برای زیبایی ویلا محسوب شود. جدای ازین مسئله، اجرای سازه های خاص بسیار هزینه بر است. ازینرو طرح معماری بایستی از ابتدا به فراخور موقعیت ویلا و بودجه کارفرما انتخاب گردد.

علاوه بر طراحی معماری، نما و محوطه سازی، طراحی سازه ای مناسب پیش از اجرای سازه ضرورت دارد. استفاده از دهانه های بزرگ و الزامات خاص سازه ای در بسیاری از پروژه های ویلاسازی مورد نیاز است. از اینرو طراحی سازه ای در چنین پروژه هایی بایستی توسط مهندسین با تخصص مرتبط انجام گردد. 

در پروژه حاضر سعی شده است که پلان سازه ای و ستون گذاری متقارن انتخاب گردد و نا متقارنی بیشتر در پلان معماری لحاظ شود. پلان سازه ای متقارن سبب عملکرد بهتر سازه در طول زلزله و ایمنی بیشتر آن می گردد. از اینرو طرح حاضر برای این ویلا جدای از زیبایی های بصری و محوطه سازی مناسب، با داشتن سازه ای مهندسی و مقاوم اطمینان کافی جهت بهره برداری از سازه را ایجاد می کند.