شهرک صنعتی آبیک

پروژه شهرک صنعتی آبیک در نزدیکی شهر آبیک اجرا گردید. شرکت کاوش مهار البرز در این پروژه موارد زیر را به عهده داشته است:

- انجام مطالعات ژئوتکنیک اولیه شامل گمانه زنی و انجام تست های آزمایشگاهی

- انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی شامل آزمایشات کنترلی دانسیته و بارگذاری صفحه

با توجه به قرارگیری پروژه در محدوده ای با توپوگرافی غیر مسطح، اجرای سازه نیازمند خاکریزی در بخش هایی از پروژه گردید. نگرانی کارفرما از شرایط ژئوتکنیکی خاک موجود در محدوده طرح از طرفی و کیفیت بسترسازی توسط پیمانکار از طرف دیگر، سبب شد تا این شرکت در بخش خدمات آزمایشگاهی و کنترلی خاک در این پروژه همکاری داشته باشد. لذا انجام مطالعات ژئوتکنیک اولیه در محدوده پروژه و همچنین انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی شامل انجام تست های برجا (صحرایی) دردستور کار این شرکت قرار گرفت. مطالعات ژئوتکنیک اولیه با حفاری گمانه دستی و ماشینی و در ادامه تست های آزمایشگاهی صورت پذیرفت. نتایج این آزمایشات اطلاعات دقیقی در خصوص مشخصات مقاومتی خاک موجود در محل پروژه در اختیار مهندسین محاسب سازه قرار داد. در انجام مطالعات ژئوتکنیک تکمیلی، کیفیت کار پیمانکار در خاکریزی، کوبش لایه ها و بسترسازی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو سری آزمایشات پیشنهاد و انجام گردید. دسته اول آزمایشات شامل اندازه گیری دانسیته برجای خاک پس از کوبش پیمانکار و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهی بود. در این دسته، رسیدن به حدود 95 درصد دانسیته خاک در شرایط آزمایشگاهی شرط تضمین کیفیت کوبش پیمانکار قرار گرفت. در دسته دوم به منظور اطمینان از رسیدن پارامتر سختی معادل خاک به مقادیر مطلوب، انجام آزمایش بارگذاری صفحه در دستور کار قرار گرفت. همانطور که در مقاله کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک اشاره گردید، یکی از روش های تعیین سختی معادل خاک (KS) به منظور ارزیابی نشست سازه، انجام آزمایش بارگذاری صفحه می باشد. در این آزمایش با تامین نیروی عکس العمل کافی (معمولاً با استفاده از ماشین آلات داخل کارگاه)، بارگذاری در سطح زمین در یک مساحت کوچک (معمولاً صفحه 30 در 30)، انجام می پذیرد. در این پروژه به منظور اطمینان از پارامترهای سختی لایه کوبیده شده، این آزمایش در چند نقطه انجام گردید. لازم به ذکر است که قابلیت اطمینان به نتایج بارگذاری صفحه تا حد زیادی وابسته به عمق لایه کوبیده شده می باشد. زیرا محدوده تحت تاثیر آزمایش در این روش (حباب تنش) در حدود حداکثر 1 متر می باشد. هرچند روابطی در خصوص برونیابی نتایج برای عمق های بیشتر نیز ارائه شده است، با این وجود انجام این آزمایش به ازای هر یک متر ضخامت خاک بر اساس قضاوت مهندسی و تجارب این شرکت مورد نیاز می باشد.