پایگاه هوایی فتح

پروژه پایگاه هوایی فتح یکی از پروژه های شرکت کاوش مهار البرز می باشد که در آن خدمات زیر انجام شده است:

- انجام آزمایشات آزمایشگاهی مختلف روی خاک مانند دانه بندی، تراکم حداکثر و CBR به منظور انتخاب مصالح بهینه برای اجرای لایه های مختلف عملیات خاکی

- کنترل تراکم خاک و انتخاب منابع قرضه برای  لایه های مختلف عملیات خاکی

- نظارت بر اجرای عملیات بتن غلتکی در روسازی محوطه پروژه

- مغزه گیری با دستگاه کرگیر از بتن غلتکی اجرا شده

- نمونه گیری از عملیات آسفالت اجرا شده در قسمتهای مختلف پروژه

توضیحات بیشتر:

در این پروژه به منظور اطمینان از تراکم خاک و عدم نشست خاک پس از بهره برداری از سازه، مراحل زیر انجام گردید:

الف. خاک حاصل از سه قرضه متفاوت نزدیک به محل پروژه استحصال گردید و پس از انتقال به آزمایشگاه، تست های تعیین رطوبت طبیعی خاک، وزن مخصوص، دانه بندی خاک و از همه مهمتر تست پروکتور روی نمونه ها انجام گرفت. هدف از انجام تست پروکتور تعیین حداکثر وزن مخصوص خاک جهت تراکم و رطوبت بهینه تراکم خاک می باشد. منظور از رطوبت بهینه تراکم خاک، میزان رطوبتی است که در آن خاک به حداکثر تراکم خود می رسد. معیار تراکم حداکثر در این آزمایش، حداکثر وزن مخصوص خشک خاک می باشد.

ب. به پیمانکار دستورالعمل مناسب جهت کوبش خاک، تواتر عبور و مرور غلتک و آب پاش جهت رسیدن به حداکثر تراکم در محل ابلاغ گردید.

پ. در مرحله سوم به کنترل تراکم خاک پس از کوبش پرداخته شد. به عبارت دیگر کنترل گردید که آیا خاک به حداکثر تراکم حاصل از مرحله اول رسیده است یا خیر. در این مرحله با انجام آزمایش دانسیته برجا به ارزیابی میزان دانسیته خاک پس از کوبش پرداخته شد. چنانچه دانسیته تا 95 درصد مقدار حاصل از نتایج آزمایشگاه باشد، نتیجه تراکم بستر توسط پیمانکار قابل قبول می باشد.

در این پروژه با توجه به اهمیت طرح، پس از رساندن خاک به تراکم کافی، در لایه انتهایی از بتن غلتکی استفاده گردید. به منظور کنترل کیفیت بتن غلتکی، کرگیری از بتن غلتکی در طول بتن ریزی انجام شد. کنترل ضخامت و کیفیت آسفالت از دیگر موارد مورد ارزیابی توسط این شرکت در پروژه پایگاه هوایی فتح بوده است.