گودبرداری جمهوری

آدرس: خیابان جمهوری، حدفاصل خیابان سعدی و ملت، مجاورت غربی سینما حافظ

عمق گود: 22/5 متر

مساحت پلان پروژه: 2700 متر مربع

تکنیک پایدارسازی (سازه نگهبان): شمع به همراه استرند و نیلینگ

نوع سازه نگهبان: موقت

توضیحات بیشتر:

قرارگیری در بافت فرسوده و همچنین پارامترهای ژئوتکنیکی بسیار ضعیف خاک از چالش های اصلی این پروژه بوده است. این پروژه در ضلع شمال به خیابان جمهوری و در ضلع غربی و جنوبی به ساختمان های بسیار فرسوده و قدیمی محدود می شود. قرار گیری سینما حافظ در ضلع شرقی و همچنین ساختمان هفت طبقه در کنج بیرون زده جنوب شرقی موجب حساسیت بیشتر در روند پایدارسازی دیواره های گودبرداری در این پروژه گردید. برای پایدارسازی دیوارهای گود از ترکیب تکنیک های میخکوبی، استرند و شمع فلزی استفاده گردید.

حداکثر طول استرند ها در طرح سازه نگهبان به 18 متر و حداقل طول به 12 متر محدود گردید. شمع های به کار گرفته شده در سازه نگهبان از نوع IPE27 و بصورت دوبل در نظر گرفته شد. با توجه به هیبریدی بودن تکنیک، اندرکنش شمع و استرندها بصورت کامل مدلسازی گردید. به منظور طراحی سازه نگهبان از نرم افزار های اسلوپ، پلکسیز و سپ بهره گرفته شد. استرندها از نوع سه رشته و با حداکثر تناژ 60 تن در نظر گرفته شد. با توجه به ریزشی بودن خاک در برخی از بخش های پروژه از نیل خودحفار نیز استفاده گردید. با توجه به شرایط خاص پروژه، خاکبرداری بصورت دندانه موشی (پنل بندی شده) انجام گرفت و مراحل خاکبرداری و انکراژ با الگوریتم دقیق و از قبل تعیین شده صورت پذیرفت.

طراحی مطلوب سازه نگهبان و از طرف دیگر نظارت و اجرای مناسب سبب گردید که علاوه بر پایداری خاک، عملکرد مناسب و جابجایی اندکی از دیوار گود مشاهده گردد. مقادیر حداکثر جابجایی بر اساس برداشت­های نقشه برداری در حدود یک درصد عمق گود ارزیابی گردید.