گودبرداری دروازه شمیران

آدرس: تهران، خیابان نامجوی جنوبی، میدان ابن سینا، جنب متروی دروازه شمیران

عمق گود: 13/5 متر

مساحت پلان پروژه: 1113متر مربع

تکنیک پایدارسازی (سازه نگهبان): شمع به همراه استرند و کمربند

نوع سازه نگهبان: موقت

توضیحات بیشتر:

این پروژه از نظر فنی تا حدی نسبت به دیگر پروژه های گودبرداری متفاوت می باشد. ابتدا سازه نگهبان گودبرداری این پروژه برای عمق حدود 7 متر طراحی و اجرا شد و پس از رسیدن به کف گود، کارفرما تصمیم به افزایش عمق گود به 13/5 متر گرفت. گودبرداری اولیه با استفاده از تکنیک شمع به همراه میخکوبی صورت پذیرفت و ریشه شمع ها طبق نقشه های اجرایی حدوداً 3 متر در نظر گرفته شد. میزان افزایش عمق گود در گوبرداری جدید حدوداً 6/5 متر محاسبه شد. با توجه به طول ریشه شمع ها در مرحله اول گودبرداری، در گودبرداری جدید، تراز کف گود پایین تر از تراز کف شمع های قبلی بوده و لذا کل دیواره گود قبلی به شدت ناپایدار می شد.

به منظور افزایش عمق گود، از تکنیک شمع به همراه انکراژ و کمربند بتنی استفاده گردید. در این راستا طول شمع ها به نوع طراحی گردید که بخشی از دیوار گود قبلی را پوشش دهد. از طرف دیگر در بخش هایی از پروژه برای اطمینان از عملکرد یکپارچه دیوار گود، کمربند بتنی در قسمت میانی دیواره طراحی و اجرا گردید.

لازم به ذکر است که با توجه به مجاورت گودبرداری با ایستگاه مترو دروازه شمیران، تمهیدات خاصی در طراحی و اجرای بخش مجاور تونل صورت پذیرفت. در طراحی سازه نگهبان گودبرداری اولیه، با توجه به نزدیکی تونل به دیوار گود، تنها از شمع به منظور پایدارسازی دیوار گود بهره گرفته شد. در طرح سازه نگهبان جدید، مجدداً از شمع به منظور افزایش عمق گود بهره گرفته شد. با این وجود به منظور مهار شمع های قبلی، از کمربند بتنی در کنار شمع استفاده گردید. کمربند بتنی کاملاً در شمع های قبلی و جدید مهار شد و عملکرد کل دیوار گود به صورت یکپارچه لحاظ گردید.