گودبرداری زعفرانیه

آدرس: تهران، زعفرانیه، حدفاصل خیابان نیاززاده و روستاییان، کوچه دهقان

عمق گود: 31متر

مساحت پلان پروژه: 730 متر مربع

تکنیک پایدارسازی (سازه نگهبان): انکراژ

نوع سازه نگهبان: موقت

توضیحات بیشتر:

هر چند بر اساس منابع و آیین نامه های موجود، گودبرداری با عمق بیش از 20 متر، نامتعارف می باشد، با این وجود بواسطه شرایط ژئوتکنیکی مناسب در برخی نقاط تهران، امکان گودبرداری تا عمق های زیاد مقدور است. با این وجود در این نمونه از گودبرداری ها، طراحی فنی و مهندسی و مانیتورینگ دقیق ضرورت دارد. عموماً معیار اصلی در طراحی سازه نگهبان در پروژه های گودبرداری، استفاده از نرم افزارهای تحلیلی و اجزای محدود و در ادامه ارزیابی نتایج با آیین نامه های موجود می باشد. استفاده از نرم افزارها، توام با فرضیات ساده کننده بسیاری بوده و در عمده موارد نمی تواند شرایط واقعی گودبرداری را مدلسازی نماید. لذا در هر پروژه، بایستی نتایج حاصل از تحلیل های عددی و نرم افزار بر اساس شرایط موجود در پروژه در چند مرحله مجدداً ارزیابی گردد و نتایج با توجه به شرایط موجود اصلاح گردد.

در این پروژه عمق حداکثر گودبرداری حدود 31 متر برآورد گردید. به منظور پایدارسازی دیواره ها از تکنیک انکراژ بهره گرفته شد. بدین منظور آرماتورهای با نمره 40 در طراحی لحاظ گردید. با توجه به نوع آرماتور، میزان تناژ حداکثر هر انکر حدود 50 تن محاسبه شد. به منظور کنترل جابجایی های ناشی از گودبرداری، هر یک از انکر ها تا حدود 60 درصد ظرفیت باربری آن تحت کشش قرار گرفت. به عبارت دیگر هر انکر در حدود 30 تن تحت کشش قرار گرفت. از طرف دیگر فاصله انکرها از یکدیگر حداکثر 2 متر در نظر گرفته شد. تناژ مناسب در کنار فاصله کم انکرها از یکدیگر، سبب اعمال نیروی گسترده تقریباً یکنواختی بر دیوار گود گردید. در طول پروژه رفتار سنجی و عملکرد دیوارهای گود با استفاده از روش های نقشه برداری صورت پذیرفت. پس از اتمام گودبرداری، تغییر شکل حداکثر دیوار گود کمتر از 2 سانتیمتر برداشت گردید و هیچگونه ترک و یا خسارتی در سازه های اطراف پروژه مشاهده نشد.