طراحی و اجرای ساختمان

در ساخت یک سازه عوامل مهندسی مختلف حضور دارند. نقش همه این عوامل مهم و مسئولیت آنها به هم گره خورده است. برخی از این مسئولیت های به شرح زیر می باشند:

مهندس ناظر: وظیفه نظارت بر اجرای صحیح ساختمان بر اساس نقشه های مصوب را دارد. مواردی از قبیل کنترل صلاحیت سازنده یا مجری، مسئول ایمنی گودبرداری ها، رعایت نکات ایمنی در کارگاه ساختمانی، به عهده ناظر می باشد. وظیفه ناظر ارائه گزارشات دقیق و شفاف به مراجع ذی صلاح مانند شهرداری و نظام مهندسی در صورت مشاهده قصور در موارد فوق الذکر می باشد. چنانچه ناظر در امر دادن گزارش کاستی کند، در صورت بروز حادثه میتواند عواقب ناگواری از لحاظ کیفری یا حقوقی برای وی داشته باشد.

مهندس محاسب: که دارای صلاحیت طراحی می باشد و وظیفه وی طراحی سازه ساختمان بر اساس اطلاعات صحیح بدست آمده می باشد. توجه به وضعیت خاک و انتخاب تیپ مناسب برای خاک و یا ظرفیت باربری مناسب برای خاک یا مقاومت مناسب برای بتن از جمله مواردی است که مهندس محاسب باید به آن توجه کند.

مهندس مجری: در واقع از نظر قانون سازنده اصلی ساختمان محسوب می شود و هر اتفاقی در کارگاه ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی یا انجام امور توسط اشخاص فاقد صلاحیت بیفتد در واقع به عهده مجری می باشد.

آزمایشگاه خاک: وظیفه انجام مطالعات ژئوتکنیک و خاک برای ساختمان مورد نظر، تعیین ظرفیت باربری خاک، تعیین تیپ خاک و تعیین پارامترهای مورد نیاز طراحی برای طراحی فونداسیون را به عهده دارد.

آزمایشگاه بتن: وظیفه نمونه گیری از بتن اجرا شده در محل ساختمان و اعلام نتیجه در خصوص مقاومت بتن را به عهده دارد.


طراحی ساختمان و انجام خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن از جمله مواردی می باشد که جز فعالیتهای اصلی شرکت کاوش مهار البرز به شمار می رود.