خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

9 / 10
از 19 کاربر
بازگشت به لیست مقالات » | چهارشنبه 19 بهمن 1401 در ساعت 9 : 11 دقیقه | نظرات کاربران ( 88 )

توصیه می شود مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن نیز مطالعه شود.

1. مقدمه

در هنگام طراحی سازه های بتن آرمه در استان البرز و شهر کرج، مقاومت مشخصی برای بتن در نظر گرفته می شود. این مقاومت در نقشه های اجرایی با عنوان "مقاومت مشخصه بتن" و یا "رده بتن" معرفی می گردد. برای آنکه ضوابط طراحی در طول اجرا رعایت گردد، مقاومت بتن مورد استفاده در سازه بایستی حداقل مقاومت مشخصه فرض شده در طراحی را داشته باشد. از اینرو پیش از بتن ریزی، کارفرما در استان البرز و شهر کرج طی قراردادی با کارخانه بتن، مقاومت مشخصه بتن در طراحی را به کارخانه اعلام می نماید. از طرف دیگر جهت اطمینان از مقاومت بتن ارسالی از طرف کارخانه، کارفرما موظف به عقد قرارداد با یک آزمایشگاه بتن در استان البرز و یا شهر کرج می باشد.

آزمایشگاه بتن در کرج با انجام آزمایشات کنترلی در طول بتن ریزی و همچنین نمونه گیری از بتن در هر مرحله از فرآیند ساخت، به ارزیابی کیفیت بتن ارسالی از طرف کارخانه بر اساس سه معیار دمای بتن، اسلامپ بتن و مقاومت بتن می پردازد. در تعریف عامه، اسلامپ معرف روانی بتن و مقاومت بتن بیانگر عیار سیمان در بتن و کیفیت طرح اختلاط بتن می باشد. در ادامه به ارائه جزئیاتی به منظور تشریح بیشتر وظایف آزمایشگاه بتن در کرج بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399) و الزامات آزمایشات کنترلی پرداخته می شود.

2. شرایط عدم نیاز به عقد قرارداد با آزمایشگاه بتن در کرج

در زمان نگارش این مقاله (بهار 1400)، مطابق با ضوابط اعلامی از سوی نظام مهندسی استان البرز، عقد قرارداد با آزمایشگاه بتن در کرج برای ساختمان های با متراژ کمتر از 500 متر مربع در شهر های اقماری استان البرز الزامی نمی باشد. از طرف دیگر مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399)، در مواردی که حجم کل هر نوع یا رده بتن در یک سازه کمتر از 30 متر مکعب باشد، می توان از نمونه برداری و آزمایش صرف نظر کرد. با این وجود در هر دو مورد ذکر شده، بنا به تشخیص ناظر، نمونه گیری از بتن و انجام آزمایشات کنترلی ضرورت پیدا می کند.

3. تواتر نمونه برداری (تعداد نمونه ها)

پس از عقد قرارداد، آزمایشگاه بتن در کرج موظف است طبق ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان اقدام به نمونه گیری و انجام آزمایشات مربوطه در هر مرحله از ساخت و بتن ریزی نماید. جهت اطلاع آزمایشگاه از زمان بتن ریزی، کارفرما طبق قرارداد همسان خدمات آزمایشگاه بتن در استان البرز موظف است 48 ساعت قبل از بتن ریزی و یک ساعت قبل از ورود اولین میکسر به کارگاه، زمان بتن ریزی را به نماینده آزمایشگاه بتن طرف قرارداد اطلاع دهد. لازم به ذکر است که شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج در بخش مقالات همین سایت ارائه شده است.

کارشناس آزمایشگاه بتن در کرج پس از حضور در محل پروژه مطابق با ضوابط بند 9-22-11-2 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399) اقدام به نمونه گیری از بتن بلافاصله قبل از بتن ریزی در عضو مورد نظر می نماید. بر اساس ضوابط مبحث نهم، تواتر نمونه گیری به شرح زیر می باشد:

1- در مواردی که حجم هر پیمانه اختلاط بتن در پای کار یک متر مکعب باشد، تواتر نمونه برداری باید حداقل برابر با بیشترین مقادیر بندهای 1-1 تا 1-5 باشد:

1-1: یک نمونه در هر نوبت کاری روزانه

2-1: یک نمونه برای هر 30متر مکعب بتن

3-1: یک نمونه برای هر 150 متر مربع سطح دال و دیوار

4-1: یک نمونه برای هر 100 متر طول تیر و کلاف، در مواردی که جدا از سایر قطعات بتن ریزی می شوند.

5-1: یک نمونه برای هر 50 متر طول ستون

چنانچه بتن با استفاده از تراک میکسر به پروژه انتقال یابد و یا حجم پیمانه اختلاط بیش از 2 متر مکعب باشد، می توان مقادیر حدی فوق را تا 2 برابر افزایش داد. به عبارت دیگر می توان به ازای هر 60 متر مکعب حجم، 300 متر مربع سطح، 200 و 100 متر طول یک نمونه گرفت. 

توجه به این نکته ضروری است که طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399)، منظور از یک نمونه، اخذ دو آزمونه استوانه ای 150 در 300 میلیمتر و یا اخذ سه آزمونه 100 در 200 میلیمتر می باشد که در سن 28 روز بتن شکسته می شود. مطابق با ضوابط نظام مهندسی استان البرز، هر نمونه شامل 5 آزمونه می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن در کرج موظف به اخذ دو آزمونه اضافه در هر سری نمونه گیری می باشد. از دو آزمونه اضافه، یکی در سن 7 روز شکسته شده و آزمونه آگاهی نامیده می شود و دیگری که به عنوان نمونه شاهد در نظر گرفته می شود در سن 90 روز شکسته می شود. هدف از نمونه 7 روزه ارزیابی اولیه از مقاومت بتن می باشد و نمونه 90 روزه عموماً زمانی تست می شود که نتایج مقاومت 28 روزه به حد نصاب نرسد.

2- در مواردی که حجم هر پیمانه اختلاط بتن در پای کار بیشتر و یا کمتر از یک متر مکعب باشد، مقادیر بند های 1-1 الی 1-5 را می توان به همان نسبت افزایش یا کاهش داد. مشروط بر آنکه این نسبت ها بیشتر از 2 و یا کمتر از نصف نشوند. افزایش حجم پیمانه سبب عدم قطعیت در فرایند اختلاط بتن شده و لذا به منظور کاهش ریسک، مقدار نمونه برداری بیشتر می شود. بر اساس برداشت مولف از بند 9-22-11-2-3، در صورت تهیه بتن کارخانه ای (دارای گواهینامه)، با نظر مهندس ناظر می توان از افزایش یا کاهش مقدار نمونه ها طبق این بند صرف نظر نمود.

مطابق با استاندارد ملی 1-3201 منظور از پیمانه، مقدار بتنی است که در یک چرخه از عملیات اختلاط تهیه می شود و یا مقدار بتن آماده مخلوط شده در وسیله حمل بتن و یا مقدار بتنی است که در ظرف یک دقیقه از مخلوط کن پیوسته تخلیه می گردد.

4. نکات مهم در نمونه برداری و عمل آوری نمونه ها

بخش مهمی از مقاومت بتن تابع شرایط نمونه گیری، عمل آوری و نگهداری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج می باشد. عدم نگهداری مناسب آزمونه ها پس از نمونه گیری موجب کسر مقاومت چشم گیر نمونه و نهایتاً ایجاد چالش جدی پیش روی کارفرما می گردد. به طور کلی رعایت ضوابط استاندارد های 3205، 6048 و 3-1608 جهت نمونه گیری، عمل آوری و نگهداری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج ضروری می باشد. در ادامه به اختصار چند بند از موارد مهم در این خصوص ارائه شده است.

1. مطابق استاندارد ملی شماره 1-3201 در زمان نمونه برداری از یک میکسر، از ابتدا و انتهای تخلیه شده استفاده نشود. سعی شود نمونه های برداشت شده نماینده سطح و عمق بتن باشند. برای تهیه آزمونه، برداشت ها از حداقل سه ناحیه بتن صورت پذیرد.

2. مطابق استاندارد ملی شماره 2-1608 نمونه ها به درستی متراکم شوند. تراکم می تواند بوسیله لرزاننده درونی (خرطومی)، میز ویبره، میله تراکم با مقطع دایره شکل و یا میله تراکم با مقطع مربع شکل صورت پذیرد. مطابق استاندارد ملی 3205، استفاده از میله تراکم تنها برای اسلامپ های بیش از 25 میلیمتر مجاز دانسته شده است.

3. مطابق استاندارد 2-1608، آزمونه ها دست کم 16 ساعت درون قالب نگه داشته می شوند. این مدت نباید بیشتر از 72 ساعت گردد. بر اساس ضوابط نظام مهندسی استان البرز، نمونه ها بایستی تا 24 ساعت درون قالب باشند. بر اساس قراداد همسان فیمابین کارفرما و آزمایشگاه بتن در کرج، نگهداری از نمونه ها در طول این مدت بر عهده کارفرما می باشد. در 24 ساعت اولیه که زمانی معادل گیرش اولیه بتن می باشد، بایستی آزمونه ها از هر گونه شوک، لرزش و از دست دادن آب محافظت گردد. در طول این مدت دمای بتن بایستی در محدوده 15 الی 25 درجه سلیسیوس قرار گیرد.  جهت حفظ رطوبت، قرار دادن قالب ها در کیسه پلاستیکی در 24 ساعت اول توصیه می گردد.

4. مطابق استاندارد 2-1608، عمل آوری نمونه پس از خارج کردن آزمونه از قالب تا قبل از لحظه آزمون، در دمای 18 الی 22 درجه سلیسیوس در حوضچه آب ضروری می باشد. این مورد از وظایف آزمایشگاه خاک و بتن در کرج می باشد.

5. آیا نتیجه تست مقاومت بتن مورد تایید است؟

بر اساس بند 9-22-11-3 از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1399)، مقاومت فشاری 28 روزه بتن هنگامی قابل قبول است که شرایط 1 و 2 برقرار باشند.

1. میانگین مقاومت هر سه نمونه متوالی برابر یا بیشتر از مقاومت مشخصه باشد. (یادآور می شود که مقاومت هر نمونه میانگین دو آزمونه استوانه ای 150 در 300 میلیمتر و یا سه آزمونه استوانه ای 100 در 200 میلیمتر می باشد.)

2. مقاومت هیچ یک از نمونه ها کمتر از 90 درصد مقاومت مشخصه بتن نباشد.

در مواردی که تنها شرط 2 برقرار باشد، بتن از نظر سازه ای پذیرفته است ولی باید اقداماتی به عمل آیند که میانگین نتایج در آزمایش های بعدی افزایش یابد. در صورتی که بند 2 برقرار نباشد، بتن از نظر سازه ای مورد تایید نیست و مطابق بخش 6 بایستی عمل شود. نتایج مقاومت فشاری توسط آزمایشگاه بتن در کرج به مهندس ناظر، کارفرما، مقام قانونی مسئول و در صورت لزوم برای تولید کننده بتن ارسال می شود.

لازم به ذکر است که مطابق بند 9-3-3-1، مقاومت فشاری مشخصه بتن (که در نقشه های اجرایی ذکر می شود)، باید بر اساس آزمایش های 28 روزه بر روی حداقل دو نمونه استوانه ای به قطر 150 در 300 میلیمتر و یا حداقل سه نمونه استوانه ای به قطر 100 در 200 میلیمتر تعیین شود. از طرف دیگر مطابق بند ث از بخش 3-11-22-9 از مبحث مقررات ملی ساختمان، استفاده از آزمونه مکعبی به ابعاد 150 در 150 میلیمتر و یا 100 در 100 میلیمتر برای تعیین مقاومت فشاری با در نظر گرفتن ضوابط اشاره شده در آیین نامه بتن ایران (آبا)، بلامانع است. از اینرو با توجه به سهولت نمونه گیری مکعبی، آزمایشگاه های خاک و بتن در کرج عمدتاً نمونه گیری از بتن را با استفاده از قالب های مکعبی انجام می دهند. در صورت استفاده از قالب 150 در 150 میلیمتر (که در استان البرز و شهر کرج بسیار متعارف است)، برای تبدیل نتایج مقاومت فشاری نمونه مکعبی به مقاومت مشخصه (نمونه استوانه ای 150 در 300 میلیمتر) بایستی مطابق جدول زیر، مقادیر مقاومت نمونه مکعبی (ردیف اول) با مقادیر مقاومت مشخصه (ردیف دوم) معادل گردد. به عنوان مثال چنانچه بر اساس نتیجه آزمایش، مقاومت نمونه مکعبی 150 در 150 میلیمتر برابر 35 مگاپاسکال ارزیابی گردید، مقاومت معادل جهت مقایسه با مقاومت مشخصه مطابق جدول 30 مگاپاسکال می باشد.

 

55

50

45

40

35

30

کمتر از 25

مقاومت فشاری نمونه 150 در 150 میلیمتر(MPa)

50

45

40

35

30

25

0/8 برابر مقاومت نمونه مکعبی

مقاومت فشاری نمونه استوانه ای (MPa)

 

6. اگر بتن جواب نداد، چه اقدامی صورت پذیرد؟

چنانچه شرایط بخش قبل تامین نگردید و به عبارت دیگر بتن از نظر سازه ای پذیرفته نباشد، بایستی مراحل زیر به ترتیب انجام گردد.

1. ابتدا سه مغزه بتن به روش کرگیری از ناحیه ای که مقاومت آن (بر اساس نمونه گیری از بتن تازه) کمتر از مقاومت مشخصه می باشد، اخذ گردد. مغزه ها تا انتقال به آزمایشگاه در شرایط مرطوب و با حفظ رطوبت (داخل کیسه یا ظروف عایق رطوبت) نگهداری می شوند. مغزه ها باید بین 5 روز پس از نگهداری در آب تا 7 روز پس از کرگیری تحت آزمایش مقاومت فشاری قرار گیرند. چنانچه پس از آزمایش، شرایط زیر تامین گردد، ناحیه مورد نظر از لحاظ مقاومت فشاری بتن مورد تایید می باشد:

1-1: میانگین مقاومت سه مغزه حداقل به 85 درصد مقاومت مشخصه برسد.

2-1: مقاومت هیچ یک از مغزه ها از 75 درصد مقاومت مشخصه کمتر نباشد.

لازم به ذکر است که ضوابط مغزه گیری در استاندارد ملی شماره 12306 ارائه شده است و در این سایت نیز بصورت خلاصه در مقاله ای با عنوان کرگیری بتن در کرج و در مقاله دیگر با عنوان کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی توضیح داده شده است.

2. در مواردی که شرایط 1-1 و 1-2 بر قرار نباشد، بایستی ضوابط 23-9 از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان مورد ارزیابی قرار گیرد.

7. نکته پایانی

در برخی از پروژه ها بواسطه عدم دقت کافی آزمایشگاه در تعیین پارامتر های مقاومتی بتن و یا عدم رعایت ضوابط نمونه گیری و عمل آوری بتن، پارامترهای کیفی بتن (بویژه مقاومت) با خطای چشمگیر همراه بوده و لذا چالش های بسیاری از جمله مقاوم سازی ساختمان و یا حتی تخریب ساختمان پیش روی کارفرما و مهندس ناظر پروژه قرار می گیرد. حال آنکه بتن ساختمان از نظر کیفی مناسب بوده و صرفاً کاهش مقاومت بواسطه خطای آزمایشگاهی بوده است. شرکت و آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز با بیش از 15 سال تجربه در زمینه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در سطح استان البرز و شهر کرج توانسته است با تعهد و عملکرد مناسب اعتماد کارفرمایان محترم را به خود جلب نماید. شرح مختصری از فعالیت های این شرکت در خصوص خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در بخش پروژه های این سایت ارائه شده است.

 

ثبت نظر
محمدرضا خدابنده ... : مقاومت فشاری 28 روزه یا ؟
9 0
ضمن سپاس از مطالب مفید نکته ای که می تواند در مورد مقاومت فشاری 28 روزه یا سنین دیگر ؟؟؟!!! بیان نمود این است که مبحث دهم اجازه جایگزینی این عدد به شرط ذکر در مدارک ساخت با سنین دیگر را میدهد و این نکته با توجه به نوع پروژه سیمان مصرفی در مناطق مختلف کشور و شرایط هر پروژه مخصوصا در پروژه ها خاص دست طراحان را برای انتخاب سن مناسب مقاومت فشاری برای مقاصد طرح ساخت و قالب بندی باز میگذارد و به روزرسانی ضوابط شکست نمونه ها جتناب ناپذیر می باشد.
امیررضا مرامی : عمل اوری بتن
5 0
خیلی ممنون از مقاله خوبتون فقط منظور از عمل اوری بتن چه کارهایی است؟
مدیریت : پاسخ
7 0
در خصوص آزمایش ذکر شده، منظور از عمل آوری، حفظ رطوبت بتن در 24 ساعت اول بوسیله کشیدن پلاستیک روی نمونه ها، در ادامه قرار دادن نمونه ها در داخل وان آب تحت دمای ذکر شده در مقاله تا زمان شکست نمونه می باشد.
میلاد کبوتری : دانشجوی عمران دانشگاه آزاد هشتگرد
5 0
بسیار عالی بود . بلکه بیشتر از خوندن یک کتاب باعث آموزش مفید بنده شد
سینا طالعی جوشق ... : کورگیری
27 0
با عرض سلام و احترام ضمن تشکر از مقاله ارزنده شما سوالی برای من پیش می آید که در صورت نیاز به کورگیری از قسمتهای مختلف مثل ستون و تیر اگر در نمونه گیریها آرماتور نیز بریده شود با توجه به این که شاید قطر سوراخها به 100 تا 150 میلیمتر برسد آیا سازه قابل ترمیم است و مشکلی ایجاد نمیشود؟
مدیریت : پاسخ
27 0
در حد امکان سعی می شود تا این قضیه ایجاد نشود و در بسیاری از موارد سعی می شود که از تیر ها کرگیری از جان تیر و بصورت افقی انجام گردد و در طبقات بیشتر از بخش هایی که دال اجرا شده است، کر گیری انجام گردد. با این وجود در مقاله آتی این مجموعه به جزئیات دقیق تر در خصوص فرآیند کرگیری اشاره می گردد.
پیمان موسوی : خدمات بتن
5 0
ممنون از مقاله کاملتون،سوالی که من دارم اینه که این مراحل اولیه ازمایش پس از بتن ریزی انجام میشه؟ یا قبل از اینکه بتن ریزی انجام بشه و میکسر ها به محل ساخت مورد نظر برسن ؟ پیشاپیش سپاس از پاسخگوییتون.
مدیریت : پاسخ
6 0
پیش از بتن ریزی و در زمان تخلیه میکسر ها در محل پروژه
محمدرضارشوند : مفید و سازنده
8 0
باسلام به نظر من این کار بسیار پسندیده است و تو پروزه های بزرگ آدم خیالش راحته که سازه از مقاومت بالایی برخوردار است با تشکر از مقاله خوب و بسیار مفیدتون.
امیرحسین انامی ... : مقاومت مشخصه
9 0
ممنونم از مقاله ی کامل و مفیدتان بنده خواستم مواردی درباره ی مقاومت مشخصه بگم خدمتتان مقاومت مشخصه بتن در واقع به یک سطح تعریف شده از مقاومت فشاری اشاره دارد که به وسیله یک آیین نامه معتبر طراحی سازه ها انتخاب میشود در حالی که آزمایش در سن پذیرش و تحت شرایط استاندارد باشد و همچنین بررسی آن مطابق با معیار پذیرش در یک آیین نامه طراحی مانند ACI 318-14 اختیار شده باشد. برای مثال مقاومت مشخصه برای یک بخش از ستون های یک ساختمان بلند می تواند (psi10000MPA70) در سن 56 روز باشد.
مجتبی آقامحمدی : نظر
7 0
مطالب واقعا مفید و آموزنده بودن من‌یه سوالی هم‌داشتم و اونم این هست ک با توجه به اینکه میانگین مقاومت بتن باید بیشتر یا برابر با مقاومت‌مشخص شده باشه اگر مقاومت یه نمونه کمتر از ۸۰ درصد شد میشه مقاومت های نمونه های دیگه رو افزایش داد تا کمبود مقاومت اول جبران بشه؟
مدیریت : پاسخ
6 0
طبق ضابطه دوم معیارهای پذیرش بتن، مقاومت هیچ کدام از نمونه های اخذ شده نباید کمتر از 90 درصد مقاومت مشخصه بتن باشند آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
محمدرضا جبلی : نظر در مورد مقاله مفید
5 0
با سلام خدمت تیم کاوش مهار ۱_ممنون بابت مقاله مفید و چکیده ای که اطلاعات را به صورت کامل به خواننده منتقل می‌کند. ۲_ایا برای بتنی که در سقف ریخته شده و مقاومت کافی را ندارد باید تخریب صورت گیرد یا مراحلی برای تقویت بتن موجود میباشد؟؟
مدیریت : پاسخ
7 0
اگر بتن هر قسمت از سازه کمتر از مقاومت مشخصه باشد، ابتدا بایستی مقاومت فعلی و اختلاف آن با مقاومت مشخصه به درستی ارزیابی گردد. در ادامه بر اساس مقاومت فعلی، مجدداً سازه تحلیل گردد. با توجه به میزان ضعف سازه، ابتدا طراحی مجدد با استفاده از سبک کردن سازه انجام می گردد. چنانچه با تحلیل مجدد امکان اصلاح سازه وجود نداشت، تکنیک های مقاوم سازی و در انتها تخریب البته توجه به این نکته ضروری است که چنانچه نتایج نمونه ها به مقاومت مشخصه نرسد، بایستی نتیجه کر گیری و در ادامه نتیجه بارگذاری نیز چک گردد آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
صمیم حیاتی : تشکر از نکات مفید
5 0
مقاله بسیار مفید و نکات کامل و دقیق بود . به نظر بنده کاش اگر مقاومت بتن با سفارش صاحب کار تفاوت داشت ، شرکت بتن ملزم به پرداخت ضرر و زیان بود . به این روش شرکت بتن هم نظارت دقیق تری داشت و نیاز به نگرانی صاحب کار و مهندس ناظر تا اتمام پروژه نبود . در حال حاضر اگر مقاومت بتن پایین تر از استاندارد باشد فقط صاحب کار ضرر میکند چه که ممکن است سفارش صحیح را به شرکت بتن داده باشد . مثلا میشود مقداری از پول کارخانه بتن را بعد از حصول آزمایش مثبت ازمایشگاه به شرکت بتن پرداخت کرد. سپاس
پانته آ ناصرزار ... : نظر
6 0
با تشکر از مطالب مفیدتون. یک سوالی که برای من پیش اومد با توجه به اینکه در مقاله گفته شده آزمایشات قبل از بتن ریزی انجام میشه پس اگه بتن سفت بشه دیگه قادر به انجام آزمایش نیستیم ؟
مدیریت : پاسخ
6 0
قبل از بتن ریزی و از بتن داخل میکسر نمونه برداشته می شود. اگر نتایج نمونه ها مناسب نباشد، بایستی از بتن ریخته شده پس از 28 روز کرگیری شود و ... (به مقاله مراجعه شود)
سامان رجب پور : آزمایش بتن
5 0
 سپاس از مقاله مفید شما در باره‌ی آزمایشگاه بتن.سوال پیش آمده برای من این است که بنا به هر دلیلی قبل از بتن ریزی موفق به انجام آزمایش نشویم. بعد از بکار گیری آزمایش قابل انجام است؟ همچنین در صورت خطا در فرایند آزمایش و تخریب آن المان شرکت مهندسی کاوش‌مهار موظف به پرداخت خسارت هست یا خیر. با تشکر از شما
مدیریت : پاسخ
6 1
اگر به هر دلیلی نمونه گیری از بتن تازه انجام نگردد، انجام کرگیری و تست های مخرب و غیر مخرب ضروری است. (در متن مقاله اشاره شده است) تا این تاریخ خطایی از آزمایشگاه در فرآیند نمونه گیری ایجاد نشده است. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
روزبه فتحی : بتن سبک ساختمانی
8 0
ممنونم از مقاله کاملتون . فقط میخواستم بدونم از بتن سبک بهتر و به صرفه تر و مقاوم تر نیست بخوایم استفاده کنیم برای ساختمان؟؟؟
مدیریت : پاسخ
5 0
عموماً بتن سبک مقاومت کمی دارد و برای اجزای غیر سازه ای کاربرد دارد. بتن های سبک با مقاومت زیاد تا حدی غیر اقتصادی می باشند. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
روزبه فتحی : بتن سبک
9 0
ممنونم از مقاله کاملتون فقط میخواستم بدونم برای استفاده از بتن سبک ساختمانی هم این ازمایش ها انجام میشود؟؟
مدیریت : پاسخ
5 0
برای استفاده از هر نوع بتنی در سازه، آزمایشات اسلامپ و مقاومت فشاری انجام می گردد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
فاطمه خدابنده ل ... : ترک خوردگی بتن
7 0
در مورد ترک خوردگی بتن به خصوص در استخرها چه راه حل و پیشنهادی دارید؟
مدیریت : پاسخ
4 0
ترک خوردگی در بتن اجتناب ناپذیر است، با این وجود با استفاده از برخی از الیاف و پلیمر ها و مواد افزودنی می توان تا حدی آن را کنترل کرد آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
طنین امیری : برداشت از مقاله
8 0
با سلام مطالب فوق بسیار آموزنده و کامل می باشد. نکته های مهمی که در نمونه برداری و نگه داری نمونه ها باید توجه بشود این است که: بخش مهمی از مقاومت بتن جمع اوری و نگه داری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج می باشد. ولی وقتی که نگه داری مناسبی از آزمونه ها نداشته باشند بعد از این که نمونه گیری انجام شد با کسر مقاومت نمونه و چالش های جدی روبه روی کارفرما قرار می گیرد. برای همین رعایت کلیه ضوابط استاندارد ضروری می باشد.
سالار قربانی بر ... : درس سازه بتن
4 0
مطالب خوبی بود و ب بنده کمک کرد و توانستم اطلاعات بیشتری کسب کنم امیدوارم ادامه دار باشه تا بتونیم اطلاعات بیشتری کسب کنیم
امیرمحمد جوزی : نمونه گیری
3 0
سلام و عرض ادب خدمت گروه کاوش ماهر البرز مطالب بسیار عالی و کامل بود و اموزنده فقط بنده ی سوالی داشتم این بود که فرق بین نمونه عمل اماده با نمونه اگاهی چیه و سوال دیگ اینکه نمونه برداری بصورت تصادفی باید باشه یا اینکه در زمان و شرایط خاصی باید انجام بشه؟!
مدیریت : پاسخ
3 0
عموماً با توجه به حجم بتن ریزی، تواتر نمونه برداری به گونه ای می باشد که تخمین دقیقی از کل حجم بتن ریز حاصل گدد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
امیر حسین نادری : نظر
8 0
باسلام و عرض ادب به تیم کاوش مهار و به خصوص اقای نعیمی فر مقاله بسیار عالی و دارای مطالب بسیار مفیدی بود ممنون از زحمات شما
طنین امیری : برداشت از مقاله
6 0
با سلام مطالب فوق بسیار آموزنده و کامل می باشد. نکته های مهمی که در نمونه برداری و نگه داری نمونه ها باید توجه بشود این است که: بخش مهمی از مقاومت بتن جمع آوری و نگه داری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج می باشد. ولی وقتی که نگه داری مناسبی از ازمونه ها نداشته باشند بعد از این که نمونه گیری انجام شد با کسر مقاومت نمونه و چالش های جدی رو به روی کارفرما قرار می گیرد.برای همین رعایت کلیه ضوابط استاندارد ضروری می باشد.
علیرضا اینانلو : بسیار و مفید آمورزنده
3 0
در سازه بتنی برای آزمایش بتن بکار رفته در سازه میشه ماکتی از سازه به صورت آرماتور بندی و بتن ریزی درست کرد و با دستگاه مخصوص مقوامت سازه در برابر زمین لرزه ها و پس لرزه ها استفاده کرد؟
مدیریت : پاسخ
3 0
این کار از نظر اقتصادی در ساختمان های متعارف به صرفه نمی باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
علی نصیری : خدمات آزمایشگاه بتن در کرج استان البرز ...
4 0
به نام خدا عنوان موضوع:خدمات آزمایشگاه بتن در کرج استان البرز براساس ظوابط مبحث نهم مقرارت ملی ساختمان با عرض سلام خسته نباشد خدمت اساتید محترم بزرگوار به نظر بنده در فصل تابستان به علت تبخیر سریع واز دست دادن آب بتن بهتر است از میکرو سیلیسهای ضد سولفات و محافظ رطوبت بتن و روان کننده ها استفاده شود و بعداز مخلوط شودن در اتو میکسر نمونه گیری انجام شود.
امیر حسین موسقی : خدمات آزمایشگاه بتن در کرج استان البرز ب ...
7 0
بسم الله الرحمن الرحیم عنوان موضوع خدمات آزمایشگاه بتن در کرج استان البرز براساس ظوابط مقرارات ملی ساختمان با عرض سلام خدمت استاد عزیز و بزرگوار به نظر بنده برای گیورینگ و نگهداری بتن در زمستان بعد از افزودن ضدیخ ومواد لازم بتن مثل روان کننده و .... برای محافظت از یخ زده گی بتن باید با داربست وعایق هامثل نایلون های مخصوص عایق بندی ومحوطه بتن ریزی شده را با مشعل و هیتر های حرارتی دمای داخل محل را18لی 20دزجه پایین تر نباشید تا عمل آوری بتن بهتر انجام شود
کامیار اسدی : آزمایش بتن
3 0
باتشکر از مطلب مفیدتون. مقاله بسیار مفید و نکات کامل و دقیق بود . ممنون بابت گردهمایی این مقاله.
دل‌انگیز جعفری : آزمایش بتن
7 0
سلام ممنونم از مقاله مفید و توضیحاتتون. ممکنه بفرمایید برای خرید یک پروژه به اتمام رسیده راهی وجود داره بفهمیم این مراحل قبل از اجرای بتن ریزی انجام شده؟
مدیریت : پاسخ
3 0
عموماً در این حالت راه حل دقیقی جهت ارزیابی کل ساختمان وجود ندارد. با این وجود استفاده از کرگیری و تست نمونه ها در آزمایشگاه بتن، می تواند تا حدی کیفیت ساختمان را مشخص نماید. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
امیرحسین احمد خ ... : با سلام و عرض خسته نباشید واقعا ممنونم ا ...
4 0
نظر شما چیست ؟
حسین نیک رنحبر : عالی بود
5 0
به نظره من این کار تو همه پروژه ها باید انجام بشه هم پروژه های کوچک و هم بزرگ و این باعث میشه دقیقا بدونیم مقاومت سازه چقدره و این خیلی خوبه . مرسی از مقاله خوبتون خیلی مفید بود .
احسان رازانی : آزمایش بتن
5 0
باسلام خدمت تیم کاوش مهار..یه سوال برام پیش اومد اگه به هر دلیلی نشه موقع بتن ریزی از بتن نمونه گیری کرد وبعداز انجام کرگیری وتست های مخرب وغیر مخرب تایید بشه که بتن مقاومت کافی رو نداره هزینه مقاوم سازی یاتخریب ساختمان...برعهده کارفرما هست یا کارخانه بتن؟
مدیریت : پاسخ
3 0
در صورت توان اثبات موضوع، کارخانه بتن با این وجود با توجه به دخیل بودن پارامترهای مختلف در مقاومت بتن، امکان اثبات موضوع تا حد زیادی دشوار است آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
محمد حسین معصوم ... : بتن
4 0
با سلام و خسته نباشید ممنون‌از مغاله ی خوبتون شما گفتی نمونه ها دست کم ۱۶و‌نهایتا باید ۷۲ساعت در قالب بمونه ولی من چند جا دیدم همین ک خودشو میره از قالب در میارن ..این ایراد داره؟
مدیریت : پاسخ
3 0
ضوابط آیین نامه ذکر گردید. نگهداری در زمان کمتر و بیشتر بواسطه تعارض با آیین نامه توصیه نمی گردد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
سید مهرشاد کمال ... : دانشگاه
4 0
مقاله خیلی مفید و کاربردی بود خصوصا برای من که در ابتدای راه هستم ممنون بابت اطلاعات مفیدتون
علی حیدری گودرز ... : پرسش
6 0
سلام و عرض ادب مقاله دارای اطلاعات مفیدی بود ممنون ...فقط تکلیف ساختمان هایی که زیر 500 متر چه می شود؟
مدیریت : پاسخ
5 0
اخیراً الزاماتی در خصوص آزمایشات خاک و بتن این ساختمان ها نیز ابلاغ شده است. در خصوص هر نوع ساختمان، در صورت صلاحدید مهندس ناظر، انجام آزمایش خاک و یا بتن ضروری است. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
نیما نصیری : ازمایش بتن
5 1
سلام استاد عزیزم مثل همیشه آموزش عالی و به روز با بیان شیرین و کامل ❤️ سپاسگذار زحمات و آموزش های خوبتون هستیم امیدوارم این مالب ادامه دار باشد
پدرام پاکزاد : کامل و مفید
2 0
این مقاله درواقع بریک داون قوانین بتن در ۱۴۰۰ و نیم نگاهی از ۱۳۹۹ بوده کامل توضیح داده شده از ازمایشش تا زمانی که بتن موفق نبوده باشه و چه معیار ها و عواملی در عدم مناسب بودن آن نقش داشتند توضیح داده شده ، درسته یک سری سوالاتی پیش میاد در رابطه با این متن که دوستان در همین بخش کامنت پرسیدند و مدیریت با حوصله پاسخ دادند ، میتونم بگم متن خوبی برای همه ی بچه های معماری و عمران هست ک بخونن.
ثریا حسینی : برداشت از مقاله
4 0
با سلام ممنون از مقاله مفید وکاملتون.برداشت از مقاله:در هنگام طراحی سازه های بتن آرمه در استان البرز وشهر کرج مقاومت مشخصی برای بتن با عنوان مقاومت مشخصه بتن ویا رده بتن درنظر گرفته می‌شود.برای آنکه ضوابط طراحی درطول اجرا رعایت گردد مقاومت بتن مورد استفاده درسازه باید حداقل مقاومت مشخصه فرض شده درطراحی را دارا باشد.به همین دلیل پیش از بتن ریزی کارفرما طی قرار دادی با کارخانه بتن مقاومت مشخصه بتن را در طراحی به کارخانه اعلام میکند .از طرفی برای اطمینان از مقاومت بتن ارسالی از کارخانه کارفرما موظف به عقد قرارداد با یک آزمایشگاه بتن میباشد.آزمایشگاه بتن کرج با انجام آزمایشات کنترل درطول بتن ريزي وهمچنین نمونه گیری ازبتن درهرمرحله از فرآیند ساخت کیفیت ارسالی بتن از کارخانه را براساس سه معیار دمای بتن ،اسلامپ بتن(به معنای روانی بتن)،مقاومت بتن(بیانگر عیار سیمان دربتن وکیفیت طرح اختلاط بتن )،ارزیابی می‌کند.شرايط عدم نیاز به عقد قرار داد با آزمایشگاه بتن در کرج:در زمان نگارش این مقاله (۱۴۰۰)بهار مطابق با ضوابط اعلامی نظام مهندسی عقد قرارداد با آزمایشگاه بتن برای ۱)ساختمان های با متراژ کمتر از ۵۰۰ متر مربع در شهرهای اقماری الزامی نیست .همچنین مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۹)درمواردی که حجم کل هرنوع یا رده بتن دریک سازه کمتر از ۳۰ متر مکعب باشد نیازی به نمونه برداری وآزمایش نیست.
محمد یاسر ناظمی ... : ازمایش بتن
2 0
با سلام ضمن تشکر از مقاله ی خوبتون . من یه سوال هم داشتم استاد علت شوره زدگی و تغییر رنگ سطح بتن به ازمایشگاه مربوط میشه یا به دوام بتن؟ ممنونم
مدیریت : پاسخ
2 0
شوره زدگی بتن بیشتر بواسطه ترکیبات آهک در بتن و تراکم نامناسب بتن می باشد. به طوری که در صورت تراکم نامناسب بتن، آب نفوذی از بتن به سطح ان، ترکیبات اهک را به همراه داشته و سبب شوره زدگی روی سطح آن می گردد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
علي آقايي : ضرورت آزمايش بتنهاي آماده
2 0
با درود/افزایش ساخت و ساز و افزایش مصرف بتن موجب ایجاد اولین شرکت های تولید بتن آماده درقرن ۲۰ میلادی گردید در ایران اولین کارخانه تولید بتن آماده به دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ خورشیدی باز می گردد که با روند افزایش ساخت و ساز و نیاز روزافزون مصرف بتن تخمین زده می شود که حدودا ۸۰۰ شرکت تولید بتن آماده در کشور فعال می باشد و هر روز به تعداد آنها اضافه می گردد که نشان از رشد تولید بتن آماده و اقبال عمومی مصرف آن در کشور می باشد. در کشورهای پیشرفته بخش عمده بتن مورد نیاز در ساخت و ساز از شرکت تولید کننده بتن آماده تهیه می گردد که نشان از اقبال عمومی به تولید و کیفیت بتن آماده می باشد.با توجه به اين ضرورت انجام آزمايشهاي فني بر روي بتن‌هاي آماده توسط مراجع ذيصلاح و شركت هاي فني معتبر پرواضح است.و فعاليت‌هاي شركت تخصصي كاوش مهار به عنوان يكي از اين مراجع ذيصلاح قابل تقدير است و براي ايشان آرزوي توفيق روز افزون داريم.با سپاس درکشور ما نیز درسال های اخیر حجم تولید بتن آماده در مقیاس گسترده ای افزایش یافته و روزانه درحال گسترش می باشد که این نشانگر اشتیاق در تولید و مصرف بتن آماده می باشد.
نگین هلی : مقاوت بتن
3 0
مقاومت بتن به توانایی بتن در تحمل بارگذاری های فشاری،کششی،خمشی و برشی گفته می‌شود.مقاومت بتن به عنوان یکی از ویژگی های مهم بتن محسوب میشود،مقاومت بتن معمولا به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت بتن مورد استفاده قرارمیگیردو لازم به ذکر است که بتن یکی از پرکاربرد ترین مصالح ساختمانی میباشد و کیفیت بتن مورد استفاده در سازه های مختلف به خواص آن پس از مخلوط کردن( بتن تازه) و پس از اتمام فرایند عمل آوری ( بتن سخت شده) بستگی دارد.قابل ذکر است مقاومت مورد نیاز بتن معمولا مطابق با استانداردهای مربوطه و براساس نوع بارگذاری ومیزان بارگذاری سازه تحت بارگذاری تعیین می‌شود از جمله استاندارد های مهم برای تعیین مقاومت موردنیاز بتن می‌توان به مبحث نهم و ششم ملی ساختمان و استاندارد۲۸۰۰اشاره کرد.
نورالدین مختاری ... : ازمایش بتن
2 0
سلام خدمت تیم متخصص شرکت کاوش مهار بابت ارائه مطالب مفید وعلمی شما متشکرم می خواستم بدونم ابعاد نمونه مغزه به روش کرگیری چقدر است
مدیریت : پاسخ
2 0
عموماً قطر 7.5 سانتیمتر و ارتفاع 15 سانتیمتر می باشد. هر چند در صورت عم رعایت ابعاد، ضرایب اصلاحی به منظور اصلاح نتایج وجود دارد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
مرتضی آبراهیم ز ... : آزمایش بتن
1 0
در مواردی که بتن جواب نداد ،فرمودید بایستی ضوابط 23-9 از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان اعمال گردد . این ظوابط چیست ؟ و آیا احتمال دستور تخریب از طرف نظام مهندسی وجود دارد ؟
مدیریت : پاسخ
1 0
برای دریافت پاسخ صحیح به این پرسش، به مبحث نهم (23-9) مراجعه کنید. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
نازنین حصاری : پرسش
8 0
سلام وعرض ادب ..سپاس ازمقاله مفیدوجامعی که تهیه شده...یک سوال ازحضورتون داشتم واینکه در24 ساعات اولیه که زمان گیرش اولیه بتن هست..معیارانتخاب دمای ایده آل 1برای بتن چیست؟
مدیریت : پاسخ
2 0
بر اساس آزمایشاتی که روی بت های مختلف انجام شده است، دمای مناسب بین 15 تا 25 درجه می باشد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
نوشین احمدی : ارائه نظر
13 0
سلام و عرض ادب خدمت استاد گرامی و تیم کاوش 1.نمونه شاهد دقیقا چه مشخصاتی دارند ؟ 2.در بند 1 اشاره شد برای تهیه ی آزمونه ها برداشت حداقل 3 ناحیه ی بتن انجام می شود این 3 ناحیه به صورت تصادفی انتخاب می شوند؟
مدیریت : پاسخ
4 0
نمونه شاهد دقیقاً مشابه سایر نمونه ها می باشد و صرفاً زمان شکستن آن پس از 90 روز است. بایستی نمونه برداری تصادفی باشد. ازمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
محمد الاداغلو : پاسخ
4 0
با سلام و خسته نباشید ممنون از مطالب مفیدتون به امید موفقیت های روز افزون
پارسا آقاکاظم ج ... : قدردانی و سوال
3 0
عرض سلام و روز به خیر خدمت اعضای محترم تیم کاوش مهار.با تشکر از شما بابت اینکه اطلاعاتی جامع و کامل در اختیار ما دانشجویان قرار میدین.در این مقاله با روش های آزمایشگاه بتن جهت اطمینان از مقاومت بتن ارسالی از طرف کارخانه آشنایی پیدا کردیم.امکانش هست که اسلامپ بتن را مقداری شرح دهید؟
مدیریت : پاسخ
3 0
اگر میزان آب در بتن و به تناسب آن میزان روانی بتن از حد مشخصی کمتر باشد، امکان پر کردن تمام نقاط قالب و فضای بین آرماتورها توسط بتن وجود نخواهد داشت. اسلامپ و روانی بتن بیانگر میزان کارایی بتن می باشد. جزئیات بیشتر در منابع اینترنتی موجود می باشد. آزمایشگاه خاک و بتن کاوش مهار البرز
محدثه اکبری : خلاصه ای از مقاله
7 0
باسلام ممنون از مقاله مفیدتون. به یک سری نکات مهم در رابطه با نمونه برداری و عمل آوری نمونه ها باید توجه بشود : بخش مهمی از مقاومت بتن عمل آوری و نگهداری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج می باشد. نگهداری نامناسب آزمونه ها بعد از نمونه گیری باعث کسر مقاومت نمونه و چالش های جدی برای کارفرما به وجود می آید. و رعایت ضوابط استاندارد های 3205، 6048 و 3-1608 جهت نمونه گیری، عمل آوری و نگهداری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج واجب می باشد.و لازم به ذکر است که مطابق بند 9-3-3-1، مقاومت فشاری مشخصه بتن، باید بر اساس آزمایش های 28 روزه بر روی حداقل دو نمونه استوانه ای به قطر 150 در 300 میلی متر و یا حداقل سه نمونه استوانه ای به قطر 100 در 200 میلیمتر تعیین به شود.
آرش نجومی : ارائه نظر
4 0
با عرض سلام خدمت استاد عزیز و بزرگوار ترک خوردگی در بتن اجتناب ناپذیر است، با این وجود با استفاده از برخی از الیاف و پلیمر ها ولی به نظر بنده برای گیورینگ و نگهداری بتن در زمستان بعد از افزودن ضدیخ ومواد لازم بتن مثل روان کننده و برای محافظت از یخ زده گی بتن باید با داربست وعایق هامثل نایلون های مخصوص عایق بندی ومحوطه بتن ریزی شده را با مشعل و هیتر های حرارتی دمای داخل محل را18لی 20دزجه پایین تر نباشید تا عمل آوری بتن بهتر انجام شود
وحید جعفری : خلاصه مقاله
0 0
با عرض خسته نباشین استاد گرامی. مقاله بسیار مفید وکاربردی بودند .فقط سوالی که هست بتن با همه این تشریحاتی که در مقاله شد و از نظر مقاوت و مصالح .چطور بعد از گذاشته زمان ساختمان فرو نشست میکه و بتن مقاومت اولیه خودش رو از دست میده آیا بخاطر احمال کاری هست و یا یکی از معایب بتن هست ؟ با تشکر
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. نشست خاک و سازه عموماً بواسطه ضعف خاک در باربری می باشد. ضعف بتن عموماً سبب گسیختگی سازه می شود.
محمدرضافیضی : سازه و بتن
0 0
با سلام و عرض ادب خدمت شما و همکارانتون مقاله بسیار مفید و کامل بود ممنون از زحماتتون
hossein heydari : تشکر
0 0
با سلام ممنونم از مقالات اموزنده و خوبی که در اختیارمون قرار دادین
آرش یعقوبی : قدردانی و سوال
0 0
عرض ادب و سلام و روز به خیر خدمت دکتر نعیمی فر و اعضای محترم تیم کاوش مهار. با تشکر از شما بابت اینکه اطلاعاتی جامع و کامل در اختیار ما دانشجویان قرار میدهید. بعد بتن ریزی بر اثر بارندگی میزان آب در بتن زیاد شود و باعث روان شدن بتن بیش از حد استاندارد گردد باید چه کار کرد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در طول بارندگی نبایستی بتن ریزی انجام داد. در صورت بتن ریزی باید نظر دستگاه نظارت تامین گردد.
هادی غلامی : سوال
0 0
با سلام و تشکر از شما بابت زحماتتون عمل آوری نمونه پس از خارج کردن آزمونه از قالب تا قبل از لحظه آزمون، در دمای 18 الی 22 درجه سلیسیوس در حوضچه آب حدودا زمان عمل آوری چقدر است؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در طول زمان سخت شدن نمونه گیرش اولیه نمونه از 45 دقیقه تا 6 ساعت می باشد. پس از آن نمونه در حدود 28 روز عمل آوری می شود.
زينب رنجبر رفيع ... : قدرداني
0 0
سلام خسته نباشيد خيلي ممنون بابت اين اطلاعات كامل و جامعه كه براي بچه هاي معماري قرار ميدين
مصطفی برنقوری : نظر دهی
0 0
باسلام و تشکر بابت مقاله مفیدتان با خواندن ومطالعه کردن این مقاله بیشتر ابهامات و سوالاتم در مورد کیفیت بتن و آزمایش های آن بر طرف شد بنده یک سوال داشتم که خانه های قول نامه ای هم موظف هستن که این مراحل آزمایش را طی کنند یا خیر
امید قمری : سوال
0 0
با سلام و خسته نباشید ممنون از مطالبی که در اختیار ما قرار می‌دین. دمای ایده‌آل برای گیرش بتن چقدر هست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در حدود 23
ماه رخ باستانی : سوال
0 0
خیلی خوب و کامل بود ممنونم ازتون فقط من متوجه عمل آوری بتن دقیقا نشدم و اینکه کلا علت شوره زدن بتن برای چی هست؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در طول هیدراتاسیون سیمان، سه محصول متفاوت ایجاد می شود. اول ca(oh)2، دوم یک سری محصولات مفید و چسباننده برای خاک و سوم گرما. ca(oh)2 محصول نامناسب بوده و بصورت شوره در سطح بتن ایجاد می گردد. دیدن شوره در سطح بتن خوب است چراکه بیانگر هیدراتاسیون مناسب بتن می باشد
عرفان گل محمدیا ... : .
0 0
بسیار عالی بود. سوال برام پیش اومده که چرا نباید در ازمایش. نباید بتن رو بیشتر از 72 ساعت در قالب نگهداشت؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. مدت زمان گیرش بتن در محدوده 45 دقیقه تا 6 ساعت برای سیمان معمولی و 1 سالعت الی 7 ساعت برای بتن پوزلانی می باشد. لذا پس از 6 الی 7 ساعت می توان قالب بتن را باز نمود. عدم بازکردن قالب پس از زمان ذکر شده موجب عدم کیورینگ به موقع بتن می شود.
مهدیس جلالی کشا ... : تشکر
0 0
خیلی عالی هستش این مقالات بازم سپاسگزارم
نیلوفر وثوقی : مفید
0 0
مطالب خیلی خوب و اموزنده هستن حتی بهتر از کتاب توضیح داده شدند من که خیلی خوشم اومد ،ممنونم
سیده زهرا حسینی ... : برداشت از مقاله
0 0
باسلام خدمت تیم کاوش مهار ممنون از مقاله کامل و مفیدتون نکات مهمی که درنمونه برداری و عمل آوری نمونه ها باید مورد توجه قرار بگیرند:بخش مهمی از مقاومت بتن تابع شرایط عمل آوری و نگهداری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج میباشد اما در صورتی که نگهداری صحیح و مناسبی از آزمونه ها نداشته باشند بعد از نمونه گیری سبب کسر مقاومت چشمگیر نمونه و در نهایت ایجاد چالش جدی پیش روی کارفرما قرارمیگیرد به همین دلیل به طور کلی رعایت ضوابط استاندارد در جهت عمل آوری و نگهداری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج ضروری میباشد
علیرضا اعوانی ( ... : سوال
0 0
با سلام خدمت تیم کاوش مهار بسیار مقاله اموزنده و مفیدی بود میخواستم ببینم این خدمات و نمونه گیری قبل از بتن ریزی انجام میشه ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. خدمات آزمایشگاه خاک در کرج قبل از اخذ جواز و خدمات آزمایشگاه بتن در کرج در زمان ساخت انجام می شود.
محمد فرخی : با سلام
0 0
عرض احترام بسیار مطالب اموزنده ای رو ارائه کردید که خیلی کاربردی می باشد بنده سوالی که داشتم این است که مقاومت ازمونه های اگاهی یعنی همون 7 روزه چند درصد مقاومت مشخصه می باشد سوال دیگر بنده این است که بتن با رده c16 منظور از 16 یعنی همان 16 مگاپاسگال حالا چطور این تبدیل به kg/cm2 میشه
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. مقاومت آزمونه بتن در کرج در سن 7 روز در حدود 65 الی 70 درصد مقاومت 28 روزه می باشد. منظور از 16 همون 16 مگاپاسکال می باشد. برای تبدیل باید در 10 ضرب نمود
محمد رجبی : آزمایش بتن طبق ضوابط
0 0
مقاومت بتن به توانایی بتن در تحمل بارگذاری های فشاری،کششی،خمشی و برشی گفته می‌شود.مقاومت بتن به عنوان یکی از ویژگی های مهم بتن محسوب میشود،مقاومت بتن معمولا به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت بتن مورد استفاده قرارمیگیردو لازم به ذکر است که بتن یکی از پرکاربرد ترین مصالح ساختمانی میباشد و کیفیت بتن مورد استفاده در سازه های مختلف به خواص آن پس از مخلوط کردن( بتن تازه) و پس از اتمام فرایند عمل آوری ( بتن سخت شده) بستگی دارد.قابل ذکر است مقاومت مورد نیاز بتن معمولا مطابق با استانداردهای مربوطه و براساس نوع بارگذاری ومیزان بارگذاری سازه تحت بارگذاری تعیین می‌شود از جمله استاندارد های مهم برای تعیین مقاومت موردنیاز بتن می‌توان به مبحث نهم و ششم ملی ساختمان و استاندارد۲۸۰۰اشاره کرد.
علی جوکار : نظر
0 0
با عرض سلام خیلی ممنون از مقاله بسیار مفیدتون ب بنده تو حیطه کاریم خیلی کمک میکنه ممنون از مقالتون
محمدرضا مردی پی ... : کارخانه بتن
0 0
باسلام و تشکر از مقاله مفیدتون در صورت کم بودن مقاومت بتن آیا کارخانه بتن هم مسئولیتی در این مورد دارد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. بله. با این وجود متقاعد نمودن کارخانه بتن در این موارد کار دشواری می باشد.
سهیل روزبان : ارائه نظر
0 0
با تشکر از شما جناب مهندس از مطالب کاربردی قرار داده شده در این بخش به نظر بنده مباحث نام برده در خصوص مبحث نهم و آزمایش بتن در قبل و بعد بتن ریزی یک ‍سازه و همچنین تسلط عوامل اجرایی در این مقاله بخصوص مهندس سازه به امور مورد بررسی در این مقاله از اهمیت بالایی برخوردار است.
مرتضی زند لشنی : قدردانی و برداشت از مقاله
0 0
سلام و عرض ادب ممنون بابت مقاله کامل و مفیدی که ارایه دادین مقاومت بتن به توانایی بتن در تحمل بارگذاری های فشاری،کششی،خمشی و برشی گفته می‌شود مقاومت بتن معمولا به عنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت بتن مورد استفاده قرارمیگیرد ممنون از زحمات بی دریغ شما
محمدرضافیضی : درس سازه بتن
0 0
با سلام و خسته نباشید ممنون از مطالب مفیدتون به امید موفقیت های روز افزون
زهرااصل فلاح : سوال از مقاله ارائه شده
0 0
سلام خدمت شما استاد بزرگوار ممنون از مقاله کامل و مفیدتون اگر امکانش هست در مقالات بعدی راجع به روش کرگیری بیشتر توضیح بدید
مدیریت : پاسخ
0 0
مقاله ای در این خصوص در سایت آپلود شد.
مریم رضوانی : قدردانی
0 0
خیلی عالی بود ممنون
اصغرمومیوند : بسیار مقاله آموزنده‌اب بود
0 0
بسیلر عالی و کاربردی
سیما فتح الهی : نظر
0 0
باسلام به نظر من این کار بسیار پسندیده است و تو پروزه های بزرگ آدم خیالش راحته که سازه از مقاومت بالایی برخوردار است با تشکر از مقاله خوب و بسیار مفیدتون.
ایرج بیک پور : اشنایی با ازمایش خاک بتن
0 0
با سلام وادب واحترام خدمت اعصای محترم تبم کاوش وخسته نباشید وممنون که ااطلاعات خود را را برای دانشجویان فراهم کرده اید در این مقاله بنده با ازمایشگاه خااک وبتون و و مقاومت ان در برابر نیروهای وارده اشنا شدم وهمچنین میزان اب بتون وعمل اوری ان اشنا شدم وبا رعایت استاندارهای ان ونمونه گیری بتون وازمابش خاک اشنا شدم
مریم رضوانی : تشکر
0 0
استفاده کردیم ممنونم عالی
آرمین کرمی : نظر
0 0
با سلام مطالب فوق بسیار آموزنده و کامل می باشد. نکته های مهمی که در نمونه برداری و نگه داری نمونه ها باید توجه بشود این است که: بخش مهمی از مقاومت بتن جمع آوری و نگه داری از آزمونه ها توسط آزمایشگاه بتن در کرج می باشد. ولی وقتی که نگه داری مناسبی از ازمونه ها نداشته باشند بعد از این که نمونه گیری انجام شد با کسر مقاومت نمونه و چالش های جدی رو به روی کارفرما قرار می گیرد.برای همین رعایت کلیه ضوابط استاندارد ضروری می باشد.
علیرضا اعوانی : سوال و ثبت نظر
0 0
باسلام و تشکر از مطالب مفید و اموزنده مجموعه کاوش مهار. یه سوالی که برای من پیش اومد با توجه به اینکه در مقاله گفته شده آزمایشات قبل از بتن ریزی انجام میشه پس اگه بتن سفت بشود دیگه قادر به انجام آزمایش نیستیم ؟
سید محمد حسین ف ... : خیلی خیلی ممنون بابت این مقاله کامل
0 0
به نام خداوند بخشنده و مهربان مقاله خیلی کاملی بود و با خواندن این مقاله بنده به شخصه اطلاعاتم در مورد آزمایش خاک و بتن و تعرفه های آن و شرایط آن در استان البرز بیشتر شده است و همچنین مبحث نهم مقررات ملی ساختمان هم مبحث مفید و کاربردی بود.مرسی از تمام تلاش و زحمت های شما.
تیناناصربخت : سلام
0 0
با تشکر از مقالات و توضیحات کامل شما . چقدر خوبه که این اطلاعات رو در اختیار همه میگذارید تا حتی مهندسان گرایشات دیگر و معماران نیز از آنها بهره مند شوند .
حسین گرشاسبی : نظر
0 0
به نظر بنده کاش اگر مقاومت بتن با سفارش صاحب کار تفاوت داشت ، شرکت بتن ملزم به پرداخت ضرر و زیان بود . به این روش شرکت بتن هم نظارت دقیق تری داشت و نیاز به نگرانی صاحب کار و مهندس ناظر تا اتمام پروژه نبود . در حال حاضر اگر مقاومت بتن پایین تر از استاندارد باشد فقط صاحب کار ضرر میکند چه که ممکن است سفارش صحیح را به شرکت بتن داده باشد . مثلا میشود مقداری از پول کارخانه بتن را بعد از حصول آزمایش مثبت ازمایشگاه به شرکت بتن پرداخت کرد. سپاس
محمدرضا اصغری : نمونه گیری کارخانه بتن و بردن لحظه ای نم ...
0 0
ممنون بابت اطلاعات مفید من شخصا میدونم آزمایش بتن خود کارخانه بتن ها زیاد قابل استناد نیست اما دیدم که قالب بتن پر میکنن و در محل ۲۴ ساعت نمیمونه و گاهی همون موقع با خودشون میبرن تحلیل شما از این موضوع رو ممنون میشم بدونم
مدیریت : پاسخ
0 0
نمونه ها حداقل تا زمان گیرش اولیه بایستی در محل پروژه باشند. در غیر این صورت مقاومت نمونه کمتر از مقدار واقعی آن خواهد شد.
امیرحسین انامی ... : مقاومت بتن
0 0
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تیم کاوش مهار البرز برای اینکه مقاومت یک بتن را افزایش دهیم چه کاری باید انجام دهیم ؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام.کاهش نسبت آب به سیمان، طرح اختلاط مناسب، استفاده از افزودنی مناسب
محمد فرخی : عمل اوری بتن
0 0
با سلام و احترام به منظور عمل آوری بتن زمانی که هوا سرد بوده چه مقدار ضد یخ باید استفاده شود و این مقادیر ضد یخ به چه پارامترهایی بستگی دارد و بهترین ضد یخ در بازار از کدام شرکت می باشد ایا می توان به هر جایی برای تهیه ضد یخ ها اعتماد کرد و همچنین از کجا بفهمیم که این ضد یخ سالم بوده و تقلبی نمی باشد با تشکر از تلاش و همت تیم کاوش مهار
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. در درجه اول استفاده از ضد یخ دارای یون کلرید برای بتن مسلح مجاز نمی باشد. در صورت عدم وجود یون کلرید در ضد یخ مورد استفاده، میزان مورد استفاده از آن بر اساس دستورالعمل تولید کننده ضد یخ می باشد.
احسان رازانی : آزمایش بتن
0 0
در طراحی سازه های بتن آرمه مقاومت مشخصی برای بتن در نظر گرفته میشود که توسز آزمایشگاه این مقاومت باید کنترل گردد البته براساس ۳ معیار (دمای بتن،اسلامپ بتن و مقاومت بتن) طریقه نگهداری از آزمونه ها روی مقاومت بتن تاثیر گذار است. درواقع مقاومت فشاری بتن هنگامی قابل قبول است که میانگین مقاومت هر سه نمونه متوالی برابر یا بیشتر از مقاومت مشخصه باشد و همچنین مقاومت هیچ یک از نمونه ها کمتر از ۹۰ درصد مقاومت مشخصه بتن نباشد.
محمد رضا کمالی ... : نظر و پرسش
0 0
با سلام و عرض ادب و تشکر از مقاله و نکات مهمی که در اون بیان شده پرسش بنده از مجموعه شما این هست که پیشنهاد شما برای پیوستگی بهتر بین لایه ها و چسبندگی بهتر میان میلگرد و بتن چیست!؟
امیرمحمد محمدی : پرسش
0 0
با سلام با انجام بلوکاژ در گود یک ساختمان و پر کردن آن گود با سنگ قلوه و بتن به صورت مخلوط، کرگیری به چه صورت انجام میشود، آیا از این نمونه باید نمونه برداری شود یا خیر؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. کرگیری در اسکلت ساختمان های بتنی انجام می شود. مرتبط با خاک نیست.
حسین بغدادی : .
0 0
باسلام و عرض خسته نباشید به نظر من اگر در همه پروژه ها مخصوصا پروژه های بزرگ این عمل انجام بشه تلفات ساختمانی به صفر میرسه
امیرمحمد محمدی : سوال
0 0
مقالتون بسیار کارآمد و کاربردی بود، تشکر از تیم حرفه ای کاوش مهاذ البرز
ملیکا خدابنده ل ... : مقاومت بتن
0 0
با سلام و خسته نباشید خدمت تیم کاوش مهار البرز مدت زمان ازمایش مغزه ها در کل چند روز است چه مدت برای اعلام نتیجه ی نهایی زمان لازم است و در این مدت اجازه ی پیشروی در پروژه هست یا خیر؟
مدیریت : پاسخ
0 0
با سلام. موارد مورد پرسش در متن مقاله به تفصیل توضیح داده شده است.
امیرمحمد محمدی : پرسش
0 0
سلام و وقت بخیر، نمونه برداری از بتن باید در شرایط خاص انجام شود؟ به عنوان مثال شرایط مختلف آب و هوایی تاثیری در نمونه گیری ندارد؟ تشکر از تیم کاوش مهار البرز
حسین خیری : سوال
0 0
سلام و سپاس از تهیه کنندگان این مقاله. نمونه گیری اولیه قبل از بتن ریزی برای هر سقف جداگانه انجام میشود یا یک نمونه برای تمامی سقف ها کافی می باشد؟
مدیریت : پاسخ
0 0
سلام. بسته به تعداد دفعات بتن ریزی برای یک سقف، مساحت سقف، حجم بتن ریزی و حجم پیمانه بتن، تعداد سری نمونه گیری مشخص می گردد. مطالب دقیق تر در متن مقاله ارائه شده است.
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

دوام بتن در کرج | بتن آماده در کرج

 1. مقدمه بتن ترکیبی از اجزای اجباری شامل: سیمان، سنگدانه (شن و ماسه) و آب می باشد که با توجه ...
کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

کرگیری بتن در کرج - مطالب تکمیلی

توصیه می شود پیش از مطالعه این مقاله، مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن مطالعه شود. ...
کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن

  1. مقدمه: منظور از کرگیری بتن و یا مغزه گیری بتن، برش بخشی از بتن به شکل استوانه ای از در ...
نوع و تیپ خاک کرج

نوع و تیپ خاک کرج

  فایل نقشه با کیفیت بالا فایل جداول نتایج آزمایشات خاک در پروژه های مشخص شده روی نقشه تاریخ ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن در کرج در سال 1401

 به روز رسانی تعرفه سال 1401 تاریخ به روز رسانی مقاله: 1401/11/01 پیرو سهمیه بندی خدمات ...
بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

بررسی تغییرات مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1400 نسبت به 1392

فهرست مطالب: 1. مقدمه 2. تغییرات در بخش مطالعات شناسایی ژئوتکنیک (فصل دوم مبحث هفتم) 3. تغییرات د ...
خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

خدمات آزمایشگاه بتن در کرج البرز بر اساس ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

توصیه می شود مقاله کرگیری بتن در کرج و خدمات تست بتن نیز مطالعه شود. 1. مقدمه در هنگام طراحی سازه ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1400 در کرج

   شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک و بتن سال 1401 در کرج  در همین سایت به روز ر ...
مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان انجام مطالعات ژئوتکنیک در کرج

مراحل و مدت زمان ثبت خدمات آزمایشگاه خاک و انجام مطالعات ژئوتکنیک در شهر کرج و استان البرز به منظور ...
ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک بدون حفر گمانه - معرفی روش MASW

ارزیابی تیپ خاک (I، II، III، IV) بدون حفر گمانه؛ معرفی روش MASW: به منظور تعیین تیپ خاک مطابق با اس ...
شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

شرح و تعرفه خدمات آزمایشگاه خاک در کرج سال 1399

فهرست مطالب: 1. ضرورت انجام مطالعات ژئوتکنیک (با رویکرد پروژه های واقع در استان البرز و شهر کرج) 2 ...
کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

کلیات نشست و ظرفیت باربری خاک

عنوان: معیار نشست و ظرفیت باربری در طراحی فونداسیون سازه کلمات کلیدی: نشست، خاک، کرج، آزمایش سطح م ...
کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

کلیات خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن در کرج

خدمات آزمایشگاهی بتن و خاک خدمات آزمایشگاهی خاک و بتن مساله ای است که بر اساس مقررات ملی ساختمان بر ...